Nieuwe publicatie goede praktijken ouder-schoolsamenwerking

Het nieuwe boek ‘Warm, welkom en wederkerig – naar een goede ouder-schoolsamenwerking’ bundelt inzichten en praktische tools rond dit thema.

Hoe evolueer je van ouderbetrokkenheid naar een echte ouder-schoolsamenwerking? De antwoorden op die vraag staan centraal in het nieuwe boek ‘Warm, welkom en wederkerig – naar een goede ouder-schoolsamenwerking’ en eerder deze week op de conferentie ‘Kleuterparticipatie anders bekeken’ in Brussel.

"Ouders zijn niet betrokken bij de school", hoor je vaak bij leraren. Maar ouders zijn wél betrokken. Alleen kunnen ze hun vragen, zorgen en noden niet altijd goed verwoorden. Betrek de ouders daarom op school door naar hen te luisteren, met hen in dialoog te gaan, en zo te werken aan een échte, wederkerige ouder-schoolsamenwerking. Dit en nog veel meer inzichten en praktische tools zijn te vinden in de publicatie ‘Warm, welkom en wederkerig – naar een goede ouder-schoolsamenwerking’, samengesteld door het expertisecentrum VBJK vzw in samenwerking met Steunpunt Diversiteit en Leren en Universiteit Gent (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek).

Hoge drempel

‘Hoe spreek ik de juf aan over problemen in de klas? En mag ik dat wel doen?’, ‘Zal mijn kind niet uitgesloten worden op school?’ of ‘Wie zal erop toezien dat mijn kind zijn boterhammen opeet?’: het zijn essentiële vragen die voor veel (kansarme, anderstalige, kwetsbare) ouders helemaal niet evident zijn. Ze vormen voor die ouders vaak een erg hoge drempel om te participeren op school.

Partnerschap

Scholen op hun beurt klagen dan weer dat die ouders onvoldoende betrokken zijn. Maar dat komt omdat scholen ouderbetrokkenheid vaak als eenrichtingsverkeer invullen: zij bepalen wat ouders best doen, horen te doen, (niet) mogen doen. Dat moeten we ombuigen naar een écht partnerschap tussen ouders en school. Daarin werken ouders en school wederkerig samen, met wederzijds vertrouwen als fundament. Want ook ouders hebben verwachtingen van de scholen. Laat scholen daarom luisteren naar de stem van de ouders, om hun vragen, zorgen en noden écht te kunnen begrijpen.

"Vroeger nam ik het ouders kwalijk als ze niet opdaagden op het oudercontact. Maar nu vraag ik me af waarom ze er niet zijn. We gaan te veel uit van 'ze willen niet', maar dikwijls zijn er andere redenen: ouders zijn beschaamd, durven niet naar school komen, voelen zich niet begrepen”, getuigt leraar Fien.

Zeven proeftuinen

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Vlaamse overheid financierden gedurende een periode van 2 jaar 7 proeftuinen waarin scholen samen met partners experimentele acties rond ouderbetrokkenheid voor de AMIF-doelgroep opzetten. Deze proeftuinen, verspreid over Vlaanderen, hebben de voorbije twee jaar significante stappen gezet naar een wederkerige relatie met ouders. In Gent is de proeftuin 'Samen door de schoolpoort' actief.

Leraren hebben zelf de switch in denken en handelen gemaakt. Zij tonen aan dat de dialoog tussen school en ouders cruciaal is als je maximale groei- en ontwikkelingskansen aan de kinderen wil geven. Dat je zo tegemoetkomt aan de kernvraag bij de ouders: ‘Is deze school een goede plek voor mijn kind?’ Dat je extra aandacht moet hebben voor kwetsbare gezinnen, waaronder anderstalige nieuwkomers en derdelanders. Dat de school daarin niet alleen staat, als ze samenwerkt met preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en integratie/inburgering. En dat je betere resultaten krijgt als je je als schoolteam laat coachen en begeleiden, dan wanneer je eenmalige vorming volgt

Lerend netwerk en publicatie

De verschillende proeftuinen wisselden hun ervaringen uit in een overkoepelend lerend netwerk, begeleid door het expertisecentrum VBJK vzw in samenwerking met Steunpunt Diversiteit en Leren en Universiteit Gent (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek). De publicatie ‘Warm, welkom en wederkerig – naar een goede ouder-schoolsamenwerking’ bundelt inzichten en praktische tools die uit dit pionierswerk voortvloeiden.