Hoe werkt het nieuwe ondersteuningsmodel?

Sinds het schooljaar 2017-2018 kent het gewoon onderwijs een nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

In het schooljaar 2017-2018 ging een nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van start. Dit voor de scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs, en ook voor de centra voor deeltijds beroep secundair onderwijs.

Hoe werkt dit ondersteuningsmodel?

Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen, waarbij ze verschillende fasen kunnen doorlopen om samen met de ouders en het CLB zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen. Dit noemen we het zorgcontinuüm (zie ook het M-decreet). Het zorgcontinuüm bestaat uit volgende fasen:

  • Fase 0: Basiszorg
  • Fase 1: Verhoogde zorg
  • Fase 2: Uitbreiding van zorg
  • Fase 3: Individueel aangepast curriculum (IAC)

Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan is er een uitbreiding van zorg nodig. Ook wanneer een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra expertise voor de begeleiding van deze leerling met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken.
Het ondersteuningsmodel, dat hieraan tegemoetkomt, vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs (GON), de waarborgregeling en het inclusief onderwijs (ION).