Zorg op school

Samen met het handelingsgericht werken en het zorgcontinuüm is zorg een middel om de onderwijskansen voor alle kinderen te verhogen.

De zorg op school vormt een heel belangrijk onderwerp op een school. Samen met de uitgangspunten van handelingsgericht werken en het werken met het zorgcontinuüm vormt de zorg een middel om de onderwijskansen voor alle kinderen te verhogen.

Zorgbeleid in scholen omschrijven we als het doelbewust en systematisch nemen van initiatieven die er op gericht zijn kinderen en jongeren optimaal en actief te laten deelnemen aan en in het onderwijsaanbod.
De eerste doelstelling van onderwijs is het behalen door elke leerling van de eindtermen (als parameter van kwaliteitsvol onderwijs).

De goede zorg op school zorgt ervoor dat elk kind de meest optimale kansen krijgt om de eindtermen te behalen, ook de meest kwetsbare leerlingen.

Om dit te realiseren, wordt de focus gelegd op:

  • de uitwerking van een onderwijsaanbod i.f.v. de noden en mogelijkheden van elk kind;
  • het opvolgen van de ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met de opvoedingscontext van de leerling buiten de school;
  • het welbevinden van leerlingen en medewerkers van de school;
  • een doelmatige communicatie met de ouders;
  • de herkenning van probleemsignalen het gepast reageren hierop;
  • de ondersteunende interactiestijl ten aanzien van leerlingen;
  • het positief omgaan met verschillen;
  • de kinderrechten en het opnemen van hun verantwoordelijkheden;
  • het aanbieden van extra hulp (ook buiten de klas) waar vereist; ….

Het M-decreet speelt hier ook op in en stimuleert scholen om op zoek te gaan naar optimaliseren van de zorg die ze reeds bieden.
Meer verklarende termen en inhouden vind je in het boek 'Mond vol zorg' dat digitaal terug te vinden is het Extranet van OVSG (http://extranet.ovsg.be - doorklikken naar basisonderwijs - Expeditie M).