Handelingsgericht werken

Het handelingsgericht werken (HGW) is een kader om zorgzaam en kwaliteitsvol onderwijs te realiseren.

Het handelingsgericht werken (HGW) is een kader om zorgzaam en kwaliteitsvol onderwijs te realiseren. Het vindt sinds een tiental jaar ingang in het Vlaamse basisonderwijs en wordt door vele scholen en CLB’s gehanteerd.


HGW beïnvloedt alle aspecten van het zorgbeleid vanuit zeven uitgangspunten:

  1. Onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders staan centraal.
  2. Afstemming en wisselwerking, de wederzijdse beïnvloeding (interactie).
  3. De leerkracht maakt het verschil.
  4. Positieve aspecten zijn het uitgangspunt.
  5. Constructief samenwerken met alle betrokkenen.
  6. Ons handelen is doelgericht.
  7. De werkwijze is systematisch en transparant.

Het is van belang om alle zeven uitgangspunten na te streven omdat ze onderling sterk samenhangen.
HGW biedt een gezamenlijk kader voor iedereen die betrokken is bij zorg op school: de leden van het schoolteam (directie, leerkracht, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, enz.), het CLB als partner van de school en eventuele andere schoolexternen.
HGW bundelt de krachten van al deze actoren.


PBSOG gelooft sterk in de kwaliteit van dit kader en ondersteunt de professionele uitbouw ervan.