Beleidsvoerend vermogen

Ontdek hoe de school een zelfstandig beleid kan voeren binnen het door de overheid opgestelde kader.

De Vlaamse basis- en secundaire scholen krijgen de laatste jaren geleidelijk aan meer ruimte om een eigen schoolbeleid te voeren en beleidslijnen uit te stippelen. Maar wat is dat dan beleidsvoerend vermogen? Het beleidsvoerend vermogen van een school is geen doel op zich. Het staat altijd in functie van het leren van de leerlingen. Dit wordt gestimuleerd in het ROK-kader.

De omschrijving van beleidsvoerend vermogen die we kunnen hanteren is de volgende: de mate waarin scholen in staat zijn om een zelfstandig beleid te voeren, rekening houdend met de door de overheid toegestane beleidsalternatieven en met de eigen doelstellingen van de school, en de mate waarin de activiteiten van de leerkrachten en de directeur op elkaar afgestemd zijn, in functie van het leren van de leerlingen.

Hoe kan je nu het beleidsvoerend vermogen van de school in kaart te brengen? Aan de hand van een kijkwijzer gaan we samen op stap om een algemeen beeld van de school te verkrijgen of om een bepaald beleidsdomein van naderbij te analyseren. De kijkwijzer is opgedeeld in negen onderdelen, elk verwijzend naar een indicator van het beleidsvoerend vermogen. De volgorde van de aangebrachte indicatoren geeft geen oordeel weer over het belang van deze indicator. De pijlers van beleidsvoerend vermogen zijn immers met elkaar verstrengeld en zijn in de kijkwijzer uit elkaar getrokken om diepere analyse van elk onderdeel mogelijk te maken. Daaruit kunnen we samen doelen formuleren om het beleidsvoerend vermogen te versterken en de leerlingen nog beter te laten leren.