GRAS: een GRoene en Avontuurlijke Speelplaats

GRAS, da's een speelplaats waarin beleving, uitdaging en natuur centraal staan. Stad Gent geeft een subsidie voor de (her)aanleg ervan.

Aanvragen GRAS-subsidie

Je kan als school of als oudergroep (met akkoord van de directie) een aanvraag indienen voor een GRAS-subsidie. Het subsidiebedrag bedraagt 3000 euro. Je vult hiervoor het formulier hieronder in. Enkel Gentse kleuterscholen en lagere scholen (van Vlaamse erkende onderwijsinstellingen), die niet tot het stedelijk onderwijs behoren, kunnen indienen. Vragen of opmerkingen die je niet kwijt kan in het formulier? Contacteer gras@stad.gent.

Wat was dat ook alweer, GRAS?

Een GRAS bevat volgende basiselementen:

 • variatie in spelzones (rustig versus intensief);
 • variatie in ondergronden (verhard versus onverhard)
 • inrichting volgens een aantal ecologische principes (zoals diversiteit in beplanting met  inheemse plantensoorten, een groene uitstraling, maximaal gebruik van duurzame, natuurlijke, lokale materialen).
 • een toekomstbestendige, klimaatrobuuste inrichting (zoals beschaduwing, ontharding en waterinfiltratie)

Met de realisatie van de GRAS-projecten willen we de volgende doelstellingen bereiken:

 • kinderen meer speelkansen te geven;
 • kinderen meer in contact te laten komen met natuur en natuurlijke speelaanleidingen;
 • elk kind een fijne speelplek te bieden in de buitenruimte door een afwisseling te bieden van rustige zones en speelzones;
 • mogelijkheden aan te reiken om maximale ontwikkelingskansen in de buitenschoolse uren en/of ervaringsgerichte leerkansen in de binnenschoolse uren te realiseren;
 • de participatie van alle betrokkenen bij de aanleg van een Groene en Avontuurlijke Speelplaats (GRAS) te stimuleren;
 • de leefbaarheid in de scholen, wijken en stad verhogen door via vergroening en ontharding bij te dragen aan een koelere en klimaatrobuuste omgeving.

Eenmalige impulssubsidie voor de aanleg van een GRAS

Een GRAS-subsidie is een eenmalige impulssubsidie waarmee je als school of als oudergroep (met akkoord van de directie) een financiële ondersteuning krijgt van Stad Gent om van je speelplaats een groene en avontuurlijke plek te maken. De jury komt twee maal per jaar samen om de ingediende projecten te beoordelen.

De volgende scholen komen in aanmerking voor deze subsidie:

 • Alle kleuterscholen en lagere scholen (Vlaamse erkende onderwijsinstellingen) die niet tot het netwerk van het stedelijk onderwijs behoren.
 • Indien een school meerdere vestigingsplaatsen heeft, kan de subsidie toegekend worden per vestigingsplaats op het grondgebied van Stad Gent
 • Enkel vestigingen die nog geen GRAS-subsidie hebben verkregen van de Stad Gent komen in aanmerking

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 3000 euro en kan onder meer aangewend worden voor de opmaak van een plan, voor infrastructuurwerken (grondverzet, verwijdering verhardingen, …), de aankoop van (natuurlijke) materialen, ... Per Gentse vestigingsplaats kan er éénmalig een subsidie worden verkregen. Duurzaamheid en participatie (van ouders, kinderen, … ) in het realisatieproces staan daarbij voorop. Het project moet binnen de 2 jaar worden gerealiseerd.

De kleine lettertjes kan je nalezen in het subsidiereglement.