Vaste drankgelegenheid

Hier vindt u de voorwaarden om een horeca- of handelszaak uit te baten waarbij u alcohol serveert voor gebruik ter plaatse.

Baat u een handelszaak (bv kapper, kledingszaak,…) of horecazaak uit en schenkt u alcoholische dranken dan dient u in het bezit te zijn van een drankvergunning.

 • Voor horecazaken zit deze vervat in het Horeca-attest, dat u hier aanvraagt.
 • Een handelszaak die alcohol serveert, vraagt een drankvergunning aan volgens deze procedure.

Om een toelating te krijgen om alcohol te schenken voor gebruik ter plaatse dient u enerzijds in orde te zijn met een aantal hygiëne-eisen. De horeca-coach komt deze controleren na het indienen van uw aanvraag. Anderzijds dient u te bewijzen dat u zich niet bevindt in een uitsluiting. Dit bewijst u door het toevoegen van een uittreksel strafregister 596/1-8 dranken bij uw aanvraag.

Hygiëne-eisen

 • de vaste drankgelegenheid dient over voldoende hygiënische toiletten en wastafels te beschikken welke door deur, venster of raampje rechtstreeks op de open lucht uitgeven, of voorzien zijn van een mechanische afzuiging, en welke bovendien, indien zij niet buitenshuis kunnen staan, voorzien zijn van doelmatige middelen tot doorlopende luchtverversing. Elk toilet dient voorzien te zijn van een geurafsluiter en van een waterspoeling en mag niet rechtstreeks met de verbruikszaal in verbinding staan (sas);
 • de vaste drankgelegenheid moet minimaal 2,75 meter hoog zijn en minimaal 90m³ inhoudsruimte hebben;
 • de vaste drankgelegenheid moet van de openbare weg gemakkelijk toegankelijk zijn;
 • de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten aan deze bestemming aangepast zijn en niet tot huiselijk gebruik dienen;
 • de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten voorzien zijn van verwarmingsmiddelen waardoor een voldoende temperatuur kan behouden worden. Eventuele haarden moeten verbonden zijn met een schoorsteen die behoorlijk trekt. De verwarmingstoestellen mogen in geen geval giftige uitwasemingen geven in de lokalen;
 • indien de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen gebruik maken van kunstmatige verlichting moet er steeds een gelijkmatige zichtbaarheid met voldoende lichtsterkte worden verzekerd;
 • in de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten voldoende verlucht zijn;
 • de vaste drankgelegenheid dient de geldende rookreglementering na te leven.

Uitsluitingsgronden

De uitbater of de aangestelde mag zich niet in één van volgende uitsluitingsgronden bevinden:

Wanneer u enkel gegiste dranken wenst te serveren (zoals bv bier, wijn, schuimwijn,…) mag u zich niet bevinden in één van onderstaande uitsluitingen:

 • Veroordeeld zijn tot een criminele straf;
 • Veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV, V, VI en VII, titel VII, Boek II van het Strafwetboek;
 • Veroordeeld zijn wegens heling;
 • veroordeeld wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het onwettig aanvaarden van weddenschappen op paardenwedrennen, hetzij wegens het houden van een kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenwedrennen;
 • driemaal veroordeeld bent wegens het slijten van geestrijke dranken;
 • valt onder artikel 4 van de wet van 10 juni 1947 betreffende accijnzen en douanen;
 • een huis van ontucht of een inrichting voor geheime prostitutie houden of hebben gehouden; het verval wordt opgehouden zodra het houden van zulk een huis of inrichting vastgesteld is door een vóór 24 september 1948 genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen, of door een rechterlijke beslissing;
 • uw slijterij exploiteert in een gebouw waarin een plaatsingskantoor, een bevrachtingskantoor of een aanwervingskantoor is gevestigd, behalve wanneer dat kantoor slechts langs de openbare weg verbinding met de slijterij heeft.

Wanneer u sterke én gegiste dranken wenst te serveren (zoals bv alle gedistilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten met inbegrip van mixdranken van gedistilleerde drank (bijv. alchoholpops, cocktails,… en alle dranken, ook niet-gedistilleerde met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %. ) mag u zich niet bevinden in één van onderstaande uitsluitingen:

 • zij die veroordeeld zijn tot een criminele straf;
 • zij die veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV, V, VI en VII van titel VII van Boek II van het Strafwetboek;
 • zij die veroordeeld zijn wegens heling;
 • zij die veroordeeld zijn hetzij wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het onwettig aanvaarden van weddenschappen op paardenrennen, hetzij wegens het houden van een kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenrennen;
 • zij die tot een gevangenisstraf werden veroordeeld wegens fraude van rechten of taksen op alcohol of andere sterke drank, ingevoerd, binnengebracht uit een andere lidstaat of hier te lande vervaardigd, in het bijzonder wegens geheime vervaardiging van alcohol of een daarmee gelijkgesteld delict evenals wegens sluikinvoer, onregelmatig bezit of vervoer van alcohol of andere sterke drank;
 • zij die een huis van ontucht houden of hebben gehouden; het verval bestaat zodra het houden van zulk een huis of inrichting vastgesteld is door een vóór 24 september 1948 genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen of door een rechterlijke beslissing;
 • zij die hun drankgelegenheid exploiteren in een gebouw waarin een arbeidsbemiddelingsbureau, een bevrachtingskantoor of een aanwervingsbureau gevestigd is, behalve wanneer dat bureau of kantoor geen andere toegang naar de drankgelegenheid heeft dan de openbare weg;
 • de onbekwamen; dit verbod geldt niet wanneer de drankgelegenheid feitelijk wordt geëxploiteerd door een persoon die de onbekwame vertegenwoordigt.