Doorzetterscontract/1-op-1-begeleiding aanvragen

Deze subsidies tot € 5000 voor investeringen en tot € 500 voor advies maken je onderneming toekomstbestendig.

Inhoud

Waar gaat het over?

Had je als Gentse ondernemer de afgelopen maanden een aanzienlijk omzetverlies (min. 60%) geleden omwille van de coronacrisis? Dan kon je tot 31/7/2022 bij de Stad Gent het doorzetterscontract en/of de 1-op-1-begeleiding aanvragen.
Het is vanaf 1/8/2022 niet meer mogelijke om een nieuwe aanvraag voor deze subsidie in te dienen. Onderstaande info blijft louter informatief online staan voor lopende aanvragen. 

 • Het doorzetterscontract heeft als doel je onderneming toekomstbestendig te maken. Voor toekomstgerichte investeringen kan je een subsidie van max. 5000 euro aanvragen.
 • De 1-op-1-begeleiding is een subsidie van maximum 500 euro voor een advies- en begeleidingstraject tussen jou en 1 of meerdere externe organisaties met een dienstenaanbod voor ondernemers.

Via de 1-op-1-begeleiding en het doorzetterscontract kan je je laten adviseren en investeren in het nieuwe normaal, een duurzame omschakeling maken naar een aangepast businessmodel, aanpassingen in het diensten en/of productenaanbod maken of toekomstbestendige innovaties doorvoeren.

Om in aanmerking te komen voor deze maatregelen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je komt in aanmerking voor beide subsidies wanneer:

 • je een ondernemer bent met een maatschappelijke zetel in Gent of wanneer je een ondernemer bent en al je vestigingen in Gent gelegen zijn; én
 • je minder dan 5 werknemers, over alle vestigingen heen, hebt; én
 • je een omzetverlies van minstens 60% kan aantonen in de latere referentieperiode in vergelijking met de eerdere referentieperiode; én 
 • je kunt aantonen dat je onderneming structureel gezond was vóór de aanvang van de coronamaatregelen (14 maart 2020); én
 • je een onderneming hebt die volgens de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) ten laatste opgestart is (en nog steeds actief is):

o op 14 november 2019 bij referentieperiode 14 maart tot en met 30 april

o op 30 november 2019 bij de referentieperiodes 19 oktober tot en met 18 november en 2 november tot en met 2 december en nog steeds actief zijn; én

 • je een ondernemer bent die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep (eventueel kan je je activiteit aanbieden onder de vorm van een vennootschap: minstens 51% van de aandelen is eigendom van één of meer natuurlijke personen. Deze natuurlijke personen zijn zelfstandig in hoofdberoep). 
 • je dat omzetverlies kunt aantonen op basis van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

Belangrijk: Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Deze subsidies gelden niet voor:

 • Ondernemingen met automatenshops, gok- en speelzalen, seksdiensten.
 • Ondernemers in een niet-actieve toestand (bijvoorbeeld in geval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • Ondernemers in een WCO-procedure (wet betreffende de continuïteit van de onderneming).

Referentieperiodes

14 maart tot en met 30 april:

 • de periodes van 14 maart tot en met 30 april 2019 en 2020; of
 • voor ondernemingen die nog niet actief waren op 14 maart 2019, de periode van 14 november tot en met 31 december 2019 (6 weken en 5 dagen) en de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020.

OF

19 oktober tot en met 18 november:

 • de periodes vanaf 19 oktober tot en met 18 november 2019 en 2020; of
 • voor ondernemingen die nog niet actief waren op 19 oktober 2019, de periode van 1 tot en met 31 december 2019 (1 maand) en de periode van 19 oktober tot en met 18 november 2020.

OF

2 november tot en met 2 december:

 • De periodes vanaf 2 november tot en met 2 december 2019 en 2020; of
 • Voor ondernemingen die nog niet actief waren op 2 november 2019, de periode van 1 tot en met 31 december 2019 (1 maand) en de periode van 2 november tot en met 2 december 2020. 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidies voor ondernemingen, die aan de voorwaarden voldoen, bedragen:

 • maximum 500 euro voor een 1-op-1-begeleidingstraject.
 • maximum 5.000 euro voor een doorzetterscontract.

Ondernemers komen slechts 1 keer in aanmerking voor uitbetaling van het 1-op-1-begeleidingstraject en het doorzetterscontract.

De subsidie is van toepassing:

 • op uitgaven en kosten waarvan de factuurdatum tussen 14 maart 2020 en 30 september 2022 valt.
 • op maximum 60% van de totale met facturen of betalingsbewijzen bewezen uitgaven en kosten (inclusief BTW).

Wat heb ik nodig?

Deze zaken moeten zeker aan je dossier toegevoegd worden om kans te maken op een positief advies:

 • Gegevens die je financiële gezondheid bewijzen van de periode voor de coronamaatregelen (zie reglement).
 • Dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie om je omzetverlies van 60% of meer op basis van de referentieperiodes te bewijzen.
 • Facturen van kosten die in aanmerking komen voor subsidie. 

Welke stappen zijn er?

Aanvraag 

Je kan de subsidie online aanvragen (snel en gemakkelijk) of downloaden via de website van de Stad Gent of de aanvraagformulieren afhalen bij het loket van het OOG (minder snel). 

Gemakkelijk en snel:

 • Vul het e-formulier in
 • Upload de bewijsstukken
 • Wens je online te ondertekenen met jouw elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.
 • Je krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier hier en print het uit, of vraag het aan of haal het af bij het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
 • Vul het in, onderteken het en voorzie het van de nodige bewijsstukken.
 • Stuur alles op naar: Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • Of dien het in bij het OOG.
 • Je krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. 

Belangrijk:

 • Aanvragen voor al gemaakte kosten dienen uiterlijk op 31 juli 2022 ingediend te worden.

De aanvragen worden volgens ontvangstdatum behandeld door een jury (doorzetterscontract) en/of de Dienst Economie (1-op-1-begeleiding). Zij adviseren over de gegrondheid van de aanvragen voor het doorzetterscontract op basis van de criteria zoals opgesteld in het reglement en houden rekening met de gegrondheid van de aanvragen voor 1-op-1-begeleiding door na te gaan of de externe organisatie(s) een dienstaanbod hebben voor ondernemers. Een aanvraag voor een doorzetterscontract kan een tweede keer voor de jury gebracht worden. De Dienst Economie brengt je schriftelijk op de hoogte van het resultaat van deze beoordeling.

Regelgeving

Subsidiereglement voor 1 op 1 begeleiding en Doorzetterscontract voor periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022