Tijdelijke snelprocedure nieuwe terras(uitbreidings)aanvragen

De Stad Gent behandelt net zoals vorig jaar nieuwe terras(uitbreidings)aanvragen via een tijdelijke snelprocedure. Lees hier hoe het werkt.

De Stad Gent streeft ernaar om de horeca in deze moeilijke tijden te ondersteunen. We hopen dan ook dat het einde van de tweede verplichte sluiting door de coronacrisis eindelijk in zicht is, en bereiden ons alvast voor op de heropening van de horeca.

Tijdelijke snelprocedure terras(uitbreidings)aanvragen

Net als vorig jaar, behandelt de Stad nieuwe terras(uitbreidings)aanvragen via een tijdelijke snelprocedure. Als de aanvraag binnen het Terrasreglement of het aanvullende afwegingskader valt, dan levert de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR), op korte termijn een terrasvergunning af die geldig is t.e.m. 15 april 2022.   

Lees hier het besluit van 25 maart 2021 over de tijdelijke snelprocedure en het afwegingskader voor terras(uitbreidings)aanvragen in 2021 (COVID-19 maatregelen). 

Belangrijk: voor horecazaken in Overpoortstraat-Stalhof gelden specifieke regels en een andere procedure. Lees hier het besluit over de herneming van een tijdelijk terrasinplantingsplan (TIP) Overpoortstraat-Stalhof (COVID-19 maatregelen). 

Uiteraard blijft de effectieve heropening van de horeca en opstelling van terrassen onder voorbehoud van de hogere beslissingen in het kader van de coronacrisis. 

Wie kan een aanvraag indienen?

De tijdelijke snelprocedure geldt:

- voor alle Gentse horeca-uitbaters - met uitzondering van uitbaters zone Overpoortstraat-Stalhof - die wel al beschikken over een horeca-attest en die

  • nog geen vergund terras hebben, én wel voldoen aan de voorwaarden en een vergunning willen aanvragen.
  • wel al een vergund terras hebben maar nog geen vergunde terrasuitbreiding, én wel voldoen aan de voorwaarden en een vergunning willen aanvragen.

- voor uitbaters die een horecazaak met een eerder vergund terras overgenomen hebben of onder een andere naam uitbaten.

Uitzondering: voor horecazaken in Overpoortstraat-Stalhof gelden specifieke regels en een andere procedure. Het besluit kan je hierboven lezen. 

Heb je al een reguliere terrasvergunning of kreeg je vorig jaar al een tijdelijke vergunning voor een terras(uitbreiding) dan moet je geen nieuwe aanvraag indienen. De tijdelijke vergunningen van 2020 werden immers algemeen verlengd t.e.m. 15 april 2022. Tot die datum kunnen vergunde zomeropstellingen ook het hele jaar door gebruikt worden. 

Een herziening van reeds vergunde situaties gebeurt enkel als er nieuwe elementen zijn. Als dat het geval is, beschrijf dit dan heel duidelijk in de aanvraag. 

IPR (afdeling Innames Publieke Ruimte) kan tijdelijke vergunningen indien nodig ook zelf aanpassen, bv. als een buur niet meer akkoord zou gaan met de uitzonderlijk opstelling van een terras voor zijn/haar gevel. 

Wat zijn de terrasmogelijkheden?

De mogelijkheden staan beschreven in het Terrasreglement (en indien van toepassing, het geldende terrasinplantingsplan) en het door het college goedgekeurde afwegingskader. Lees de voorwaarden eerst na, om de haalbaarheid van het gewenste terras op voorhand in te schatten. 

Het Terrasreglement werd in januari 2021 bijgesteld, rekening houdend met de coronacrisis. In het besluit staan ook enkele tijdelijke maatregelen voor bepaalde terrasconstructies nl. overkappingen, windbeschutting en terrasverwarming. 

Binnen de tijdelijke snelprocedure kunnen enkel terraszones en uitrustingen vergund worden die binnen voormelde kaders passen. Bevloeringsconstructies worden in regel niet toegestaan, behalve voor tijdelijke terrassen op kasseien parkeerstroken. 

Gezien de gezondheidscrisis, moet IPR er bij de behandeling van terrasaanvragen extra over waken dat de doorwaadbaarheid van straten en pleinen maximaal gegarandeerd blijft (uitgangspunt voor de veilige doorgang is in principe 1,5 meter onderlinge afstand). In het kader van de tijdelijke snelprocedure, is de streefnorm voor de obstakelvrije doorgang 2 meter. Dit vergt wat puzzelwerk en zin voor compromis, bv. een tijdelijke vervanging van een gevelopstelling door een ruimer terras op een parkeerstrook.  

Hoe dien je je aanvraag in?

De aanvraag doe je via een digitaal portaal. Surf naar 'vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein’

Voor de tijdelijke snelprocedure moet je een bijkomend formulier invullen dat je kan downloaden op dezelfde pagina. Voeg dit formulier volledig ingevuld en ondertekend toe als digitale bijlage bij de digitale aanvraag, of stuur het naar innames@stad.gent.

Nog geen horeca-attest? Vraag eerst je horeca-attest aan bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).

Hoe lang is de aanvraag- en behandelingstermijn?

De tijdelijke snelprocedure wordt toegepast vanaf maandag 29 maart 2021, ook voor terrasaanvragen die voor deze datum ingediend werden en nog in behandeling zijn (tenzij het mogelijk is om deze nog vóór de heropening van de horeca via de reguliere procedure af te ronden). 

De uiterste indieningsdatum voor terrasaanvragen binnen de snelprocedure is vrijdag 2 juli 2021, of 60 kalenderdagen na de heropening van de horeca. Dus: als de verhoopte openingsdatum van 1 mei verschuift, dan wordt ook de indieningstermijn verlengd. 

De streeftermijn voor de behandeling van volledige aanvragen binnen de tijdelijke snelprocedure, is 1 week (5 werkdagen). De behandeling kan langer duren wanneer de aanvraag een plaatsbezoek, bijkomend overleg of advies vereist, of buiten het kader van de tijdelijke snelprocedure valt.

Hoe verloopt de tijdelijke snelprocedure?

IPR registreert en behandelt de terras(uitbreidings)aanvragen. Het principe is 'first in first out' (FIFO), maar voor een zo vlot mogelijke doorstroming kan IPR steeds prioriteit geven aan de aanvragen die het snelst afgewerkt kunnen worden.

Binnen de perken van het Terrasreglement, de terrasinplantingsplannen (TIP) en het door het college vastgestelde afwegingskader, zoekt IPR in overleg met de aanvrager naar de best haalbare oplossing. Zo nodig wint IPR advies in bij andere diensten en instanties.

Aanvragen van horecazaken die in dezelfde omgeving terrasmogelijkheden zoeken, worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Als de omstandigheden dit vereisen, kan IPR eerder verleende vergunningen herzien.

De mogelijkheden worden zo nodig ter plaatse bekeken en besproken. IPR kan op het terrein verfmarkeringen aanbrengen om tijdelijke terrasuitbreidingen duidelijk te onderscheiden van reguliere basis- en zomeropstellingen. De tijdelijke verfmarkeringen van eerder vergunde terrasuitbreidingen worden waar nodig vernieuwd.

IPR beantwoordt aanvragen via de snelprocedure per mail met een tijdelijke vergunning (t.e.m. 15 april 2022) of een gemotiveerde weigering. 

Wat als je niet akkoord gaat? 

Horeca-uitbaters die niet akkoord gaan met het antwoord van IPR, kunnen via het mailadres ondernemen@stad.gent van het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) vragen om het dossier te herevalueren. Vermeld duidelijk de redenen waarom je niet akkoord gaat.

Het OOG bespreekt het dossier met IPR. Als de diensten na herevaluatie van de aanvraag geen mogelijkheid ziet om binnen het kader van de tijdelijke snelprocedure een tijdelijke terrasvergunning af te leveren, wordt het dossier ter beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
Uiteraard blijft ook de Ombudsvrouw van de Stad Gent bevoegd voor tweedelijnsklachten.