Stad Gent zoekt landbouwers voor pilootproject in Mendonk

De Stad Gent zoekt landbouwers die een duurzaam en stadsgericht landbouwpilootproject willen realiseren op OCMW-grond in Mendonk.

De Stad Gent zoekt landbouwers die een duurzaam en stadsgericht landbouwproject willen realiseren op 5,1 ha OCMW-grond in het Gentse kanaaldorp Mendonk. Op die manier testen we hoe de Gentse OCMW-landbouwgronden kunnen ingezet worden als een hefboom voor de transitie naar een duurzame en stadsgerichte landbouw. De open oproep voor het project in Mendonk ligt ter goedkeuring voor op de Gentse gemeenteraad van 26 juni 2023. 

Beschrijving opdracht en locatie gronden

Elke landbouwer kan (eventueel in samenwerking met andere partners) vanaf nu tot en met 27 oktober 2023 om 12u een duurzaam en stadsgericht landbouwproject indienen dat in lijn ligt met de doelstellingen van de Visie op landbouw in en rond Gent. Op die manier testen we hoe we de Gentse OCMW-landbouwgronden kunnen inzetten voor de transitie naar een duurzame en stadsgerichte landbouw.

Het project zal gerealiseerd worden op landbouwgrond in Mendonk. Het gaat over deze kadastrale percelen: Gent, 13de afdeling, sectie C, nummers 0079A, 0079B, 0079C, 0079D, 0080A, 0080B, 0080C, 0080D en 0080E. De 9 percelen hebben een totale oppervlakte van circa 5,1 hectare. De percelen zijn toegankelijk langs een dreef die vertrekt vanuit de Speurdonkstraat te Mendonk. Meer info over de percelen vind je in de open oproep.

Hoe je kandidaat stellen?

Je kan je kandidaat stellen tot en met 27 oktober 2023 om 12u. Je dient je kandidatuur in via dit formulier dat je - ingevuld en getekend én vergezeld van de bijlagen – terugstuurt naar diensteconomie.offertes@stad.gent.

Belangrijk: lees eerst de open oproep aandachtig voordat je je kandidaat stelt. Op die manier ben je goed op de hoogte van de voorwaarden en beoordelingscriteria.

Met de uiteindelijk gekozen kandidaat zal de Stad Gent een erfpachtovereenkomst afsluiten voor maximaal 30 jaar, opgedeeld in 2 periodes van 15 jaar. Er wordt een erfpachtvergoeding gevraagd voor het gebruik van de gronden. Dit is belangrijk omdat de Stad wil onderzoeken op welke manier de OCMW-landbouwgronden kunnen ingezet worden als hefboom voor een omschakeling naar duurzame en stadsgerichte landbouw en hoe tegelijk ook een verdienmodel gekoppeld kan worden aan het beschikbaar stellen van de gronden.

Beoordelingscriteria

Kandidaten zullen beoordeeld worden op basis van onderstaande criteria. Meer info over deze criteria vind je in de open oproep.

  • Praktische haalbaarheid (25 punten)
  • Kwaliteit van het financieel plan: verwachte investeringen, kosten en opbrengsten (25 punten)
  • Bijdrage aan duurzame en stadsgerichte landbouw, in lijn met de Visie op landbouw in en rond Gent (40 punten)
  • Transitiewaarde/voorbeeldfunctie (10 punten)

Een jury, bestaande uit verschillende diensten van de Stad Gent en externe experten, selecteert het meest geschikte project op basis van bovenstaande criteria en de hieraan gekoppelde punten.

BELANGRIJK: De mogelijkheden om bij te dragen aan duurzame en stadsgerichte landbouw in Mendonk worden in de open oproep verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden. De verschillende voorbeelden bieden inspiratie, maar zijn geen verplichting. Je mag bijgevolg ook andere voorstellen indienen. Je project mag zich ook focussen op specifieke doelstellingen. We willen je vooral stimuleren om duurzame en stadsgerichte activiteiten te ontplooien die bij jou en je bedrijf passen. Het voorstel moet immers ook haalbaar en realistisch zijn.

Terreinbezoek, mondelinge toelichting project en vragen

Op 7 juli 2023 en 4 september 2023 organiseert de Stad Gent telkens om 10u een terreinbezoek in Mendonk waar je een mondelinge toelichting over de open oproep krijgt en waar je vragen kan stellen. Deze 2 momenten bieden ook kansen voor het opzetten van een samenwerkingsverband met andere geïnteresseerden. Plaats van afspraak: ingang dreef in de Speurdonkstraat te Mendonk. Wil je op eigen initiatief de locatie bezoeken? Hou er dan rekening mee dat de percelen momenteel in gebruik zijn. Gelieve dus de percelen niet te betreden.

Op 13 november worden kandidaten die voldoen aan de indieningsvoorwaarden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting van hun voorstel aan de jury.

Heb je nog bijkomende vragen over deze oproep en jouw kandidatuur? Neem dan contact op met Eva Kerselaers via Eva.Kerselaers@stad.gent of via het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).

Vragen en antwoorden

Stel je kandidaat

Je kan je kandidaat stellen tot en met 27 oktober 2023 om 12u. Lees aandachtig de open oproep voordat je je kandidaat stelt.