Corona: overzicht economische steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben economische gevolgen. Ontdek hier een overzicht van alle economische steunmaatregelen.

Zowel de federale regering, de Vlaamse regering als de Stad Gent hebben verschillende steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemers, bedrijven en handelaars te ondersteunen en door deze moeilijke periode te helpen.

 

Europese economische steun

Europa voerde een economisch hulpplan van 540 miljard euro in. 200 miljard euro daarvan wordt door de Europese Investeringsbank (EIB) vrijgemaakt om bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen. Dit gebeurt in de vorm van een garantiefonds voor zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen.

Voor meer informatie:

 

Federale overheidsdiensten: adviezen en economische steunmaatregelen 

De federale overheid neemt een reeks maatregelen, zowel fiscaal als op gebied van financiering. Het gaat hier onder meer over:

 • Vrijstelling jaarlijkse heffing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor 2020 (voor ondernemingen met hoofdzakelijk activiteiten in de horecasector en ambulante detailhandel).
 • Een BTW-verlaging naar 6% in de horeca tot eind 2020.
 • UPDATE: De verlenging van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht tot en met 31 maart 2021. De federale regering besliste op 6 november 2020 om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle ondernemingen en werknemers van 1/10/2020 t.e.m. 31/03/2021.
 • UPDATE: De verlenging van het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot en met 31 december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Er komt vanaf 1 januari 2021 een nieuw overbruggingsrecht dat steeds inroepbaar is bij een crisis. De concrete modaliteiten worden nog uitgewerkt. 
 • UPDATE: Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht (voor alleenstaande zelfstandigen en zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval).
 • Gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus voor bedrijven die beroep deden op de technische werkloosheid.
 • UPDATE: De verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind 2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst. 
 • UPDATE: De verlenging van de garantieregeling voor KMO's en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021. 
 • UPDATE: De uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijke werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen. 
 • UPDATE: De uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moeten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruikmaken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling. 
 • UPDATE: Btw-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers. 
 • UPDATE: Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot 31/12/2020 voor zelfstandigen. 
 • UPDATE: Mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten.

Voor vragen en antwoorden kan je terecht op de websites van de federale overheidsdiensten:

 

Vlaamse overheid: economische steunmaatregelen

Ook de Vlaamse regering neemt extra economische steunmaatregelen om bedrijven bij te staan. Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vind je hierover meer informatie.

Naast de bestaande steunmaatregelen kan je bij VLAIO nu ook terecht voor:

 • UPDATE: Het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme: premie van 10% van normale omzet (5% voor bijberoep). Alle handelszaken en horeca die verplicht gesloten zijn kunnen automatisch een beroep doen op het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. Zij moeten geen omzetverlies aantonen voor de periode waarin ze verplicht gesloten zijn. Handelszaken die ondertussen het systeem van ‘click&collect’ toepassen, kunnen eveneens een beroep kunnen doen op de steun.

  Voor ondernemers die nog geen jaar bezig zijn, wordt een andere gelijkaardige periode in rekening gebracht of wordt naar het financieel plan gekeken.
  Ook een onderneming die niet verplicht gesloten is kan deze premie aanvragen, als ze een omzetverlies van 60% hebben geleden.
  De premie is mogelijk voor 2 periodes: van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020. De tweede periode loopt van 16 november tot 31 december.

  Vanaf 16 november kan je de premie online aanvragen.
 • UPDATE: Ondersteuning bij Online verkopenBegeleiding en advies over de verschillende manieren om online te verkopen. Het programma start met 5 webinars, georganiseerd door VLAIO, die later ook als video beschikbaar zullen zijn. De eerste webinar zal plaatsvinden op 24 november en ondernemers kunnen deelnemen via www.vlaio.be/jezaakonline.
 • Vlaamse belastingmaatregelen: uitstel onroerende voorheffing, uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting, enz.
 • Steunmaatregelen specifiek voor een aantal sectoren zoals:
 • De Handelshuurlening tot 35.000 euro:  de  Vlaamse overheid kan  2 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. De indieningstermijn is verlengd tot 1 maart 2021
 • De oprichting van het Welvaartsfonds van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte Vlaamse ondernemingen.

De corona-hinderpremie en de corona- compensatiepremie kunnen niet meer aangevraagd worden.

Voor een overzicht van de nieuwe en bestaande maatregelen verwijzen we je naar VLAIO. Je kan bij hen ook informatie vinden om bepaalde betalingsverplichtingen uit te stellen, premies aan te vragen, je financieringsnood te berekenen en indien nodig extra kapitaal te zoeken. 

 

Economische steunmaatregelen Stad Gent

De Stad Gent kijkt naar de hoger vermelde overheden om economische steunmaatregelen te nemen voor de meest getroffen sectoren, maar komt ook zelf met economische steunmaatregelen voor ondernemers:

 • Uitstel van betalingen van het boekjaar 2020 tot 30 september 2020. Het betalingsuitstel wordt toegestaan voor alle ‘bedrijfsgebonden’ belastingen. Het gaat om volgende belastingreglementen: banken, bedrijfsvestigingen, het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken, het verstrekken van logies, aanvragen voor het openen van meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen, motoren, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, opslagplaatsen, pompen, inname van het openbaar domein en het privaat gebruik van de openbare weg, reclame zichtbaar vanop de openbare weg, taxi’s en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, film- en erotische voorstellingen.
 • Daarnaast gaat het om deze ‘bedrijfsgebonden’ retributies voor: het plaatsnemen op markten, de inname van de openbare weg voor ambulante handel, de opstelling van kermisattracties, de elektriciteitsvoorziening van evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein, werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, de vergunningen voor individueel bezoldigd personenvervoer en op de bestuurderspassen.
 • Van maart 2020 tot en met mei 2020 werden de bedrijfsbelastingen kwijtgescholden. De Gentse gemeenteraad besliste op 26 mei een gedeeltelijke vrijstelling toe te staan voor de maanden maart, april en mei 2020 (hetzij 3/12) voor de meeste bedrijfsbelastingen. Deze gedeeltelijke vrijstelling wordt door de belastingadministratie automatisch verrekend. Voor jaarlijkse belastingen wordt het bedrag op het aanslagbiljet herleid tot 9/12. Het betreft deze belastingen: belasting op de bedrijfsvestigingen, belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, belasting op het verstrekken van logies, belasting op de motoren, belasting op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, belasting op de opslagplaatsen, belasting op de pompen, belasting op de inname van het openbaar domein, belasting op film- en erotische voorstellingen. Je krijgt ook tijd tot 30 september om je betalingen te doen voor wat je nog wel verschuldigd bent. Je hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen. De Dienst Belastingen van de Stad Gent doet zelf het nodige.
 • De terrasbelasting in Gent is kwijtgescholden van maart 2020 tot en met 31 maart 2021. De tijdelijke terrassen mogen blijven staan tot 15/4/2022. 
 • Voor de  periode van maart 2020 tot en met mei 2020 werden ook concessies en huurgelden kwijtgescholden als een omzetverlies van 60% kon aangetoond worden.
 • Naast de belastingen worden ook de retributies voor markten en ambulante handel voor de maanden maart tot en met mei 2020 kwijtgescholden.
 • De Stad Gent betaalt al haar leveranciers zo snel mogelijk na de goedkeuring van de factuur, zonder de vervaldag af te wachten.

 

Bestaande subsidies en vrijstellingen van belastingen zijn nog steeds van kracht:

 

Relancemaatregelen Stad Gent

Naast de steunmaatregelen komt vanaf 1 oktober ook meer informatie online over de uitbreidingen en aanvullingen op deze maatregelen, zoals het doorzetterscontract, de 1-op-1-begeleiding, de verhoging van de subsidie verfraaiing handelspand, en extra inspanningen op gebied van begeleiding en advies. Een overzicht van alle relancemaatregelen kan je hier nalezen. 

Wil je als handelaar zelf een initiatief nemen om je handelskern te promoten, dan kan dit via de subsidie voor handelsinitiatieven.

  Dienstverlening Stad Gent, voor elke ondernemer

  Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

  Heb je bijkomende vragen over bovenstaande economische steunmaatregelen of heb je nog andere vragen naar aanleiding van de coronamaatregelen? Contacteer het team van het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG).

  Het OOG is elke weekdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u30 en van 14u tot 16u op het nummer 09/210 10 60 of via e-mail op ondernemen@stad.gent. Je kunt je vraag per mail of via het e-formulier stellen.

  Op afspraak kan je ook aan het loket terecht. Afspraken maken gaat makkelijkst online of telefonisch