Doorzetterscontract/1-op-1-begeleiding

Ga voor een doorzetterscontract of 1-op-1-begeleiding en krijg per investering in transformatie tot € 5000 en per advies tot € 500.

Inhoud

Waar gaat het over?

Heb je als Gentse ondernemer de afgelopen maanden een aanzienlijk omzetverlies (min. 60%) geleden omwille van de coronacrisis? Dan kan je bij de Stad Gent het doorzetterscontract en/of de 1-op-1-begeleiding aanvragen.

 • Het doorzetterscontract heeft als doel je onderneming toekomstbestendig te maken. Voor toekomstgerichte investeringen kan je een subsidie van max. 5000 euro aanvragen.
 • De 1-op-1-begeleiding is een subsidie van maximum 500 euro voor een advies- en begeleidingstraject tussen jou en 1 of meerdere externe organisaties met een dienstenaanbod voor ondernemers.

Via de 1-op-1-begeleiding en het doorzetterscontract kan je je laten adviseren en investeren in het nieuwe normaal, een duurzame omschakeling maken naar een aangepast businessmodel, aanpassingen in het diensten en/of productenaanbod maken of toekomstbestendige innovaties doorvoeren.

Om in aanmerking te komen voor deze maatregelen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je komt in aanmerking voor beide subsidies wanneer:

 • je een ondernemer bent met een maatschappelijke zetel in Gent of wanneer je een ondernemer bent en al je vestigingen in Gent gelegen zijn.
 • je minder dan 5 werknemers, over alle vestigingen heen, hebt.
 • je kunt aantonen dat je onderneming structureel gezond was voor de aanvang van de coronamaatregelen (14 maart 2020).
 • je een onderneming hebt die volgens de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) ten laatste opgestart is op 14 november 2019 en nog steeds actief is. 
 • je een omzetverlies van minstens 60% kan aantonen in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien. Voor ondernemers die nog niet actief waren op 14 maart 2019, zijn de referentieperiodes een periode van 6 weken en 5 dagen vóór 31 december 2019 en de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020.  
 • je een ondernemer bent die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep (eventueel kan je je activiteit aanbieden onder de vorm van een vennootschap indien deze minstens 51% van de aandelen in eigendom heeft). 
 • je dat omzetverlies kunt aantonen op basis van dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

Deze subsidies gelden niet voor:

 • Ondernemingen met automatenshops, gok- en speelzalen, seksdiensten.
 • Ondernemers in een niet-actieve toestand (bijvoorbeeld in geval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • Ondernemers in een WCO-procedure (wet betreffende de continuïteit van de onderneming).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidies voor ondernemingen, die aan de voorwaarden voldoen, bedragen:

 • maximum 500 euro voor een 1-op-1-begeleidingstraject.
 • maximum 5.000 euro voor een doorzetterscontract.

Ondernemers komen slechts 1 keer in aanmerking voor uitbetaling van het 1-op-1-begeleidingstraject en het doorzetterscontract.

De subsidie is van toepassing:

 • op uitgaven en kosten waarvan de factuurdatum tussen 14 maart 2020 en 30 september 2022 valt (met terugwerkende kracht).
 • op maximum 60% van de totale met facturen, betalingsbewijzen, offertes of ramingen bewezen uitgaven en kosten (inclusief BTW).
 • wanneer de aanvraag betrekking heeft op toekomstige kosten, dan komen enkel uitgaven en kosten waarvan de factuurdatum valt binnen de 8 maanden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot toekenning van de subsidie in aanmerking voor subsidie.

Wat heb ik nodig?

Deze zaken moeten zeker aan je dossier toegevoegd worden om kans te maken op een positief advies:

 • Gegevens die je financiële gezondheid bewijzen van de periode voor de coronamaatregelen (zie reglement).
 • Dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie om je omzetverlies van 60% of meer op basis van de referentieperiodes te bewijzen.
 • Facturen of betalingsbewijzen van kosten die in aanmerking komen voor subsidie.

Welke stappen zijn er?

Aanvraag 

Je kan de subsidie online aanvragen (snel en gemakkelijk) of downloaden via de website van de Stad Gent of de aanvraagformulieren afhalen bij het loket van het OOG (minder snel). 

Gemakkelijk en snel:

•    Vul het e-formulier in
•    Upload de bewijsstukken
•    Wens je online te ondertekenen met jouw elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.
•    Je krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Minder snel:

•    Download het aanvraagformulier hier en print het uit, of vraag het aan of haal het af bij het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
•    Vul het in, onderteken het en voorzie het van de nodige bewijsstukken.
•    Stuur alles op naar: Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent
•    Of dien het in bij het OOG.
•    Je krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. 

Belangrijk:

•    Aanvragen voor al gemaakte kosten dienen uiterlijk op 31 juli 2022 ingediend te worden.
•    Aanvragen voor toekomstige kosten dienen uiterlijk op 1 oktober 2021 ingediend te worden. 

De aanvragen worden volgens ontvangstdatum behandeld door een jury (doorzetterscontract) en/of de Dienst Economie (1-op-1-begeleiding). Zij adviseren over de gegrondheid van de aanvragen voor het doorzetterscontract op basis van de criteria zoals opgesteld in het reglement en houden rekening met de gegrondheid van de aanvragen voor 1-op-1-begeleiding door na te gaan of de externe organisatie(s) een dienstaanbod hebben voor ondernemers. Een aanvraag voor een doorzetterscontract kan een tweede keer voor de jury gebracht worden. De Dienst Economie brengt je schriftelijk op de hoogte van het resultaat van deze beoordeling.

Regelgeving

Subsidiereglement voor 1 op 1 begeleiding en Doorzetterscontract voor periode 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2022