Lusthoflaan (deel): in ontwerpfase

De Lusthoflaan (deel) zal worden heraangelegd. Op vandaag zijn de voorontwerpplannen zo goed als klaar.

De Stad Gent en FARYS zullen gezamenlijk de Lusthoflaan (tussen de Damstraat en de Groenestaakstraat/Botestraat) vernieuwen. Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en in combinatie hiermee wordt ook de weginfrastructuur aangepakt. De eerste voorontwerpplannen voor dit deel van de Lusthoflaan zijn klaar.

Het ontwerp

Afhankelijk van de locatie in de Lusthoflaan is een specifieke inrichting van de weg van toepassing. Globaal genomen kunnen we drie delen onderscheiden:

Deel 1: Lusthoflaan tussen de Damstraat en de Losweg/Ruiterstraat

 • Aangezien dit deel van de Lusthoflaan onderdeel uitmaakt van buslijn 9 voorzien we een rijweg in asfalt van 6,4 meter breed en is dubbelrichtingsverkeer mogelijk.
 • Er zal een snelheidsregime van 30 km per uur ingesteld worden.
 • Aan de kant met de pare huisnummers komt een voetpad met een comfortabele breedte.
 • Ter hoogte van huisnummers 42-46 wordt een kleine parkeerstrook aangebracht. Deze strook zorgt voor een asverschuiving in het wegdek, wat een snelheidsremmend effect heeft.
 • Aan de kant met de onpare huisnummers wordt gekozen voor de aanleg van groene bermen waarin een aantal parkeerplaatsen geïntegreerd zijn.
 • Waar mogelijk worden open grachten voorzien voor de opvang en infiltratie van regenwater.
 • Ook de opritten zullen in waterdoorlaatbare betongrasdallen aangelegd worden, in functie van het minimaliseren van verharding op het openbaar domein en het maximaal accentueren van het groene karakter van de buurt.

Deel 2: Lusthoflaan tussen de Losweg/Ruiterstraat en de Amandelboomstraat

 • Dit deel van de Lusthoflaan zonder busverkeer krijgt een smallere rijweg in asfalt van 5,5 meter breed.
 • Het dubbelrichtingsverkeer en de snelheidsbeperking van 30 km per uur zijn ook hier van toepassing.
 • Aan de kant met de pare huisnummers wordt hier voorzien in een voetpad en een parkeerstrook in kasseien over de ganse lengte van dit stuk tot aan de Amandelboomstraat.
 • In de parkeerstroken komen een zestal bomen. Aan de overzijde komen groene bermen en worden eveneens opritten in waterdoorlaatbare betongrasdallen aangelegd.
 • Ter hoogte van de Amandelboomstraat volgt dan de overgang naar het woonerf (zie deel 3) met een andere materiaalkeuze (betonstraatstenen) voor de rijweg. Om deze overgang comfortabel te maken voor fietsers wordt de goot op twee plaatsen onderbroken.

Deel 3: Lusthoflaan tussen de Amandelboomstraat en de Botestraat/Groenestaakstraat

 • Dit deel van de Lusthoflaan wordt aangelegd als een woonerf. Een woonerf is in essentie een autoluwe straat, geschikt voor bestemmingsverkeer. In een woonerf is de maximale toegestane snelheid 20 km per uur. Auto’s zijn er ‘te gast’ en voetgangers en fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken.
 • In het woonerf komen groene bermen en parkeervakken. Zowel in de bermen als in de parkeervakken zal er voldoende ruimte zijn voor het aanplanten van bomen. De parkeervakken zullen bovendien afwisselen van kant, waardoor asverschuivingen in de rijweg ontstaan met een snelheidsremmend effect als gevolg. Dit effect wordt nog verhoogd door de aanwezigheid van twee betonnen snelheidsremmers.
 • Een nieuwe voetgangersbrug rechtover huisnummer 161 zal toegang verlenen tot het park.

Procedure

Op vandaag zijn de eerste voorontwerpplannen zo goed als klaar. Dit betekent echter niet dat de werken onmiddellijk starten. Eerst wordt er nog geluisterd naar de opmerkingen van de bewoners tijdens een spreekuur. Daarna worden de plannen waar nodig bijgestuurd en definitief gefinaliseerd.

Eenmaal deze fase achter de rug is, zullen de nutsmaatschappijen werken plannen in de straat. Zij komen langs om allerhande leidingen te vernieuwen (bvb. elektriciteit, drinkwater, enz.). Zij zullen de bewoners hiervan vooraf op de hoogte brengen door middel van bewonersbrieven. Pas nadat hun werken afgerond zijn, kunnen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen. Voorafgaandelijk zullen de bewoners opnieuw door geïnformeerd worden.