Vinkeslagstraat

Besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan.

De gemeenteraad heeft op 14 en 15  december 2020 het ontwerp van rooilijnplan voor een fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat en het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig vastgesteld.

In toepassing van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 (verder: Decreet gemeentewegen) werd over het ontwerp rooilijnplan en het voorlopig vastgestelde onteigeningsbesluit van 1 februari 2021 tot en met 2 maart 2021 een gezamenlijk openbaar onderzoek gehouden.

Er werden vijf bezwaarschriften ingediend tegen het rooilijnplan en/of onteigeningsplan.

Op 26 april 2021 werd  de  definitieve vaststelling van het gewijzigde rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat en de vaststelling van het definitief onteigeningsbesluit  ter realisatie van  dit   rooilijnplan goedgekeurd. Deze besluiten behandelen bovenvermelde bezwaarschriften.

U kan deze besluiten hieronder raadplegen.

Tegen het besluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kan  in toepassing van artikel  24  van het Decreet houdende gemeentewegen een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Tegen het  definitief onteigeningsbesluit kan in toepassing van artikel 43 en 44 van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017  een beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen