ROOIL11 definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing Smalleheerweg te Oostakker

De gemeenteraad heeft op 20 december 2021 de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker vastgelsteld.

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2022 de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat definitief vastgesteld.

Tegen de beslissing werd geen beroep ingesteld bij de Vlaamse Regering.

De gemeenteraadsbeslissing heeft uitwerking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer er geen beroep wordt aangetekend tegen de gemeenteraadsbeslissing tot definitieve vaststelling van de afschaffing van een deel van deze gemeenteweg, moet volgens artikel 23 van het Decreet Gemeentewegen die raadsbeslissing gepubliceerd worden op de gemeentelijke website en bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.