Brandstraat

De Stad Gent zal de Brandstraat vernieuwen. De ontwerpplannen hiervoor zijn klaar.

De Brandstraat zal worden heringericht als een woonerf.
De ontwerpprincipes zijn de volgende:

Woonerf

Een woonerf is in essentie een autoluwe straat, waarbij geen verhoogde afgebakende voetpaden aanwezig zijn. In een woonerf is de maximale toegestane snelheid 20 km per uur en een woonerf is vooral geschikt voor bestemmingsverkeer. Auto’s zijn er ‘te gast’ en voetgangers en fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken.

Groen en spel

  • De Brandstraat krijgt enkele plantvakken met ruimte voor bomen. Deze worden steeds voorzien, grenzend aan de parkeerstroken.
  • Ter hoogte van het kruispunt met de Holstraat komt een spelprikkel. Spelprikkels zijn speelse elementen, die kinderen aanzetten (‘prikkelen’) tot spelen.
  • In de Brandstraat kunnen ook kabels voorzien worden op de gevels om klimplanten over de straat te laten groeien van straatgeveltuin naar straatgeveltuin. Deze kabels komen op een hoogte van 4,5 meter om de doorgang niet te belemmeren. Hiervoor worden geïnteresseerde overburen gezocht, die zich achter dit project willen scharen om zo de straat een groen en aangenaam karakter te geven.

Mobiliteit

  • Het ontwerp voorziet in éénrichtingsverkeer van de Holstraat naar de Oude Houtlei.
  • Er worden ook zes fietsenstallingen geplaatst.
  • Antiparkeerpaaltjes zullen waar mogelijk de gevels afschermen van het voorbijrijdende verkeer.

Parkeren

  • In de straat zullen er parkeerplaatsen in kasseien zijn, telkens gemarkeerd met een P-tegel. De meeste parkeerplaatsen liggen aan de kant met de pare huisnummers. Enkel ter hoogte van de Sint-Antoniuskring zijn er ook parkeerplaatsen voorzien aan de kant met de onpare huisnummers. Op die manier wordt ook een asverschuiving gerealiseerd in de straat, wat snelheidsremmend werkt.
  • Het aantal officiële parkeerplaatsen stijgt van 12 naar 13 plaatsen.

Procedure

Op vandaag zijn de ontwerpplannen zo goed als klaar. Dit betekent echter niet dat de werken onmiddellijk starten.

Eerst zullen de nutsmaatschappijen werken plannen in de Brandstraat. Zij komen langs om allerhande leidingen te vernieuwen (bvb. elektriciteit, drinkwater, enz.). Zij zullen de bewoners hiervan vooraf op de hoogte brengen door middel van bewonersbrieven. Pas nadat hun werken afgerond zijn, kunnen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen (voorlopige timing is midden 2018). Voorafgaandelijk zullen de bewoners opnieuw geïnformeerd worden.

Informatie

De buurtbewoners konden de plannen inkijken tijdens een spreekuur in juni 2016 en opmerkingen formuleringen. Deze opmerkingen werden stadsintern besproken en resulteerden in een aantal aanpassingen. De voornaamste aanpassingen en het definitieve ontwerpplan vindt u terug bij de documenten hieronder.