toekomstbeeld Oud-Strijderslaan

Oud-Strijderslaan en omgeving

De stad Gent en Farys plannen de volledige heraanleg van de Oud-Strijderslaan en omgeving

Welke straten vallen binnen het projectgebied?

 • Breendonkstraat
 • Herdenkingslaan
 • Oud-Strijderslaan
 • Dapperheidstraat

Waarom worden ze heraangelegd?

 • om de kwaliteit van de wegenis en de riolering te verbeteren
 • om de verkeersveiligheid te verhogen
 • omdat er nood is aan een veilige fietsinfrastructuur

Inzetten op verkeersveiligheid en fietsers

 • de Dapperheidstraat en de Breendonkstraat worden aangelegd als woonerf
 • er wordt een autovrij gebied gecreëerd vanaf de Luiklaan tot aan de fietsersbrug
 • in alle betrokken straten komen extra fietsenstallingen

Oud-strijderslaan wordt fietsstraat

 • tussen de Herdenkingslaan en de fietsbrug
 • de straat wordt aangelegd in bordeauxbruine asfalt
 • ​het fietsverkeer heeft er voorrang op het gemotoriseerd verkeer
 • fietsers inhalen is er verboden
 • waar mogelijk worden bomen geplant en groenzones aangelegd

Dapperheidstraat

 • wordt ingericht als woonerf in grijze betonstraatstenen
 • met veel groeninbreng en extra fietsenstallingen
 • de huizen krijgen stapstenen vanaf de gevel tot de straatzijde
 • aan het plein bij de Houthulststraat wordt een wadi aangelegd:
  een wadi is een verlaagde groene zone waar regenwater de kans krijgt om traag in de bodem te dringen

Breendonkstraat vanaf kruispunt Herdenkingslaan

 • wordt ingericht als woonerf met grijze betonstraatstenen
 • het bestaande groen blijft behouden
 • er komen twee asverschuivingen in de rijweg

Wat is een woonerf?

 • in essentie is het een autoluwe straat
 • er zijn geen verhoogde, afgebakende voetpaden aanwezig
 • de maximale toegestane snelheid bedraagt er 20 km per uur
 • een woonerf is vooral geschikt voor bestemmingsverkeer
 • voetgangers en fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken
 • er is ruimte voor ontmoeten en spel

Mobiliteit

 • de rijrichting tussen de Zesseptemberlaan en het Heldenplein wijzigt
 • in de Herdenkingslaan gaat het dubbelrichtings- naar enkelrichtingsverkeer
 • de Oud-Strijderslaan en de Herdenkingslaan worden aangelegd als zone 30
 • het aantal parkeerplaatsen in het projectgebied blijft quasi ongewijzigd

Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel

 • de oude bestaande riolering wordt vervangen door aparte afvoerleidingen voor afvalwater en regenwater

Timing

 • eind 2019, begin 2020 starten de wegen- en rioleringswerken
 • daarvoor moeten ook de nutsmaatschappijen nog hun werken uitvoeren
 • de startdatum van die nutswerken krijgen de bewoners meegedeeld via afzonderlijke bewonersbrieven

Bekijk hier de presentatie

over de voorontwerpplannen PDF (4.45 MB)