Ontsluitingsweg Bedrijventerrein Gent Zuid I

Definitieve vaststelling rooilijnplan en vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van deze rooilijn.

Huidig dossier situeert zich ten zuiden van het grondgebied van de stad Gent, aan weerszijden van de E17 tegen de Ringvaart. Ten westen en noordwesten bevinden zich de woonkernen Nieuw Gent en Steenakker, met nog noordelijker het UZ Gent Ziekenhuis. Ten noordoosten en ten oosten wordt de site omgeven door industrie dan wel kmo’s. Aan de zuidelijke zijde bevindt zich de Ringvaart, die door de E17 wordt gekruist, en waarachter het knooppunt E17/E40 zich bevindt. Langsheen de R4 loopt een bestaande fietsverbinding onder de E17 door.

In navolging van het doortrekken van de R4-Zuid van Zwijnaarde naar Merelbeke en de beleidsvisie omtrent mobiliteit  en verkeersveiligheid van de Stad Gent moet de  Gestichtstraat   volledig   worden afgesloten van de R4. Deze ingreep kan echter alleen wanneer  er een alternatieve en veilige aantakking  wordt voorzien voor het vrachtverkeer van het Bedrijventerrein Gent Zuid  1 op het hogere wegennet .  

Na verschillende studies en de afweging van alternatieven wordt er voor gekozen de ontsluitingsweg op bedrijventerrein Gent Zuid I te verlengen. Deze weg zal het bedrijventerrein in de toekomst rechtstreeks verbinden met de R4 (en E17 via de Ottergemsesteenweg Zuid) en zal het vrachtverkeer in de omliggende woonstraten verminderen.

Om dit te realiseren moeten er echter private percelen worden aangesneden en aangekocht. Verschillende gesprekken met de eigenaars waren echter zonder resultaat waardoor de onteigeningsprocedure als laatste redmiddel wordt gebruikt.

De gemeenteraad had  op 27 juni 2022 het ontwerp van rooilijnplan voor een nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Gent   Zuid I   en  het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit voorlopig vastgesteld.

Vervolgens  werd over het rooilijnplan en het voorlopig vastgestelde onteigeningsbesluit van 30 juli 2022 tot en met 28 augustus 2022 een gezamenlijk openbaar onderzoek gehouden.

Tijdens dit openbaar onderzoek werden er  2  bezwaarschriften ingediend.

Bezwaarschrijvers geven in de bezwaarschriften zowel opmerkingen tegen het rooilijnplan als het onteigeningsplan.  Deze  worden behandeld in het verslag van het openbaar onderzoek.

In de gemeenteraad van 24 oktober 2022 stelde de gemeenteraad van Gent  eerst het rooilijnplan en vervolgens het daaraan gekoppelde onteigeningsbesluit definitief vast.

Tegen het besluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kan in toepassing van artikel 24 van het Decreet houdende gemeentewegen een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Tegen  het   definitief onteigeningsbesluit kan  in toepassing van artikel  43 en 44 van het Vlaams Onteigeningsdecreet een beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Hieronder worden de gemeenteraadsbesluiten en hun bijlagen weergegeven.