Fietsers

Het Circulatieplan zorgt voor meer ruimte voor fietsers.

Net zoals dat voor de voetganger het geval is, zal het Circulatieplan ook een sterke verbetering voor de fietser betekenen. Het Circulatieplan volgt hier enkele beleidsprincipes zoals die vooropgesteld werden in het Mobiliteitsplan.

Opbouw autovrije gebieden met belangrijkste fietsassen

Bekijk hier de detailkaart PNG (663.38 KB)
Een aantal van de assen uit bovenstaande detailkaart maken een onderdeel uit van een ruimer geheel: zoals de Oost-Westroute, de Noord-Zuidroute of de Leiepromenade. Met het Circulatieplan poogt de stad het fietsverkeer van het autoverkeer te splitsen. Dat zorgt, in combinatie met de nieuwe zone 30, voor veiliger verkeer en beter oversteekbare kruispunten voor fietsers.

Op bepaalde verkeersassen zal er meer capaciteit zijn voor fietsers, en zal de doorstroming voor fietsers verbeteren. Op een aantal assen zal het echter drukker worden qua autoverkeer. De interactie met fietsers moet er gemonitord worden (zie Monitoring en evaluatie). Verder worden de bestaande fietsassen actief gescreend op knelpunten, potenties en opportuniteiten. Er wordt nagegaan waar er aanpassingen of uitbreidingen mogelijk, wenselijk of noodzakelijk zijn.

Voetgangersstraten in het autovrije gebied

Het invoeren van voetgangersstraten zoals in het nieuwe toegangsconcept voor het autovrije gebied is uitgewerkt, werd kritisch bekeken door de Gentse fietsers. We hebben de meest voor-de-hand-liggende straten geselecteerd, waarvan iedereen aanvoelt dat ze overdag exclusief voor voetgangers zouden moeten gereserveerd zijn: de Mageleinstraat, de Kalandestraat tot en met de Koestraat, de Langemunt, de Donkersteeg en ook de Graslei (maar enkel van juni tot en met september).

Voor deze straten geldt het verkeersvrije statuut dagelijks van 11 tot 18 uur. Rijdt u er tijdens die uren toch met de fiets door dan riskeert u een boete. Met de fiets aan de hand mag het uiteraard wel.

Stadsregionaal fietsnetwerk

Er wordt een onderzoek opgestart naar een stadsregionaal fietsnetwerk. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is de aansluiting met de fietssnelwegen die door de provincie worden gerealiseerd, en die Gent verbinden met andere steden in Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding Vlaanderen.

Naast de algemene filosofie van het weren van het doorgaand verkeer, zijn een aantal heel specifieke keuzes inzake circulatie voor het autoverkeer van cruciaal belang voor fietsers. Hierna volgt een korte opsomming van een aantal van die keuzes:

 • De Nederpolder – Hoogpoort is een belangrijke fietsverbinding. Het opnemen van dit gedeelte in het autovrije gebied, en het wijzigen van de rijrichting in het andere gedeelte, zorgt ervoor dat dit voor fietsers een veel comfortabelere situatie wordt.
 • In quasi alle enkelrichtingsstraten in Gent mogen fietsers in tegenrichting rijden (beperkt enkelrichtingsverkeer). Dankzij het Circulatieplan komen hier nog enkele straten bij:
  • Holstraat (tussen Theresianenstraat en Hoogstraat), door een vereenvoudiging van het kruispunt Hoogstraat – Peperstraat;
  • Reep, tussen Vlaanderenstraat en Seminariestraat.
  • Schoolkaai door het omdraaien van de rijrichting weg van rotonde Dampoort
 • In de Henegouwenstraat wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd, naar het Laurentplein toe. Dit verhoogt het comfort voor fietsers in deze fietsstraat nog verder, na het afsluiten van de Voldersstraat richting Veldstraat in 2013.
 • De knip tussen de Frère-orbanlaan en de Willem Van Guliklaan zorgt voor een veiligere afwikkeling van de fietsers op het fietspad aan de Frère-Orbanlaan.
 • Door de uitbreiding van het autovrije gebied aan de Overpoort enerzijds en de as Korte Dagsteeg-Walpoortstraat-Sint-Pietersnieuwstraat anderzijds willen we deze drukke fietsas aantrekkelijker maken. Ook het autoluwer maken van de as Sint-Pietersnieuwstraat-Sint-Pietersplein dragen hiertoe bij.
 • In de omgeving van de Sint-Agnetebrug zijn er twee belangrijke fietsroutes die elkaar kruisen, nl. van noord naar zuid (Leiepromenade) en van oost naar west (Oost-West route). Tijdens de piekuren zijn er dubbel zo veel fietsers als auto’s in deze omgeving. Het Circulatieplan zorgt ervoor dat dit knooppunt autoluw gemaakt word, zodat het eenvoudiger wordt om over dit knooppunt te navigeren.
 • Het Circulatieplan creëert de mogelijkheid om bepaalde assen om te vormen tot fietsstraten.

Concrete maatregelen in functie van het Circulatieplan

Uitbouw van 'fietspoorten'

Het circulatieplan creëert de mogelijkheid om bepaalde assen om te vormen tot fietspoorten. Dit zijn fietsassen waar de fietser de stadsring op een veilige manier kan kruisen. De fietser krijgt meer ruimte en kan veiliger fietsen. De fietspoorten worden gelinkt aan zowel bestaande als toekomstige ongelijkgrondse kruisingen, en veilig oversteekbare gelijkgrondse kruisingen. Het gebruik van de fietspoorten zal extra aangemoedigd worden door de toeleidende routes beter uit te rusten voor fietsers, bv. door er fietsstraten van te maken.

Bekijk de toegangspoorten voor fietsers (fietspoorten)

Bekijk de detailkaart PNG (705.72 KB)

Acties voor 2016 - 2017

 • De Molenaarsstraat wordt fietsstraat
 • De Bijlokekaai en de Bartsoenkaai worden fietsstraat

Andere maatregelen:

 • De Bagattenstraat wordt fietsstraat bij de heraanleg;
 • Aan de Bargiekaai wordt de infrastructuur aangepast voor veiliger fietsverkeer;
 • Aan de Contributiebrug x Nieuwe Wandeling komt een lichtengeregelde oversteek, zodat het veel veiliger oversteken zal zijn – op langere termijn wordt daar een onderdoorgang voorzien;
 • Aan de Charles De Kerckhovelaan een extra fietsoversteekplaats richting Scribedreef;
 • Er komt een fietspad en een opstelstrook aan de lichten aan Palinghuizen (kant huizen) en 2 fietsoversteken op de N9;
 • Volledig conflictvrije overgang aan de Kunstlaan.

P+R (Fiets)

Een opportuniteit van het Circulatieplan is het introduceren van het concept van Parkeren en Fietsen of P+R (Fiets). Op alle P+R worden fietsenstallingen voorzien en op een aantal strategisch uitgekozen locaties zullen overdekte fietsenstallingen voorzien worden.

Voor het nieuwe concept van Parkeren en Fietsen of P+R (Fiets) zullen enkele reeds bestaande 'P+R'-locaties omgevormd worden naar 'P+R (Fiets)'-locaties. Daarnaast staan er ook enkele nieuwe 'P+R'-locaties gepland, die meteen als 'P+R (Fiets)'-locaties door het leven zullen gaan. Hieronder kunt u een lijst met deze locaties vinden:

Bestaande 'P+R'-locaties die zullen worden omgevormd tot 'P+R (Fiets)'-locaties:

LocatieAfstand tot stadsring (R40)Reistijd tot stadsring (R40)
P+R Gentbrugge1600m4'
Maaltepark2900m10'
The Loop/Expo4000m13'
Watersportbaan2200m7'
Bourgoyen2000m6'
Muide1400m4'

Nieuwe nog te bouwen/verwerven locaties die meteen als P+R (Fiets) door het leven zullen gaan (onder voorbehoud):

Locatieafstand tot stadsring (R40)reisduur tot stadsring (R40)
Parking Ledeberg350m1'
Drongensesteenweg1100m3'
Wiedauwkaai1500m4'
Rozebroeken1900m6'
Sint-Pietersstation2000m7'