Aanvraag VVB-vergunning

Het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder vereist een vergunning.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder hebt u een vergunning nodig van de Stad Gent of van de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is. Deze vergunning wordt ook VVB-vergunning genoemd. De vergunning dient minstens 1 voertuig te bevatten, en wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen.

Met diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder worden bedoeld: alle bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder, behalve 'geregeld vervoer' en taxidiensten, én die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 9 personen, de bestuurder inbegrepen.

Voorwaarden

Een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moet aan de onderstaande minimale voorwaarden voldoen:

  • Elke verhuring moet worden ingeschreven in een register dat op de zetel van de onderneming bijgehouden wordt. In het register wordt opgenomen: de datum en het uur van de bestelling, het precieze voorwerp van het verhuurcontract en de prijs. Dat register moet gedurende 5 jaar vanaf de ingebruikneming ervan, op de zetel van de onderneming worden bewaard.
  • Het voertuig mag alleen ter beschikking gesteld worden aan een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon, met een schriftelijke overeenkomst waarvan het model door de Vlaamse Regering is vastgelegd. Als de overeenkomst ondertekend wordt voor de klant in het voertuig stapt, bevindt zich één exemplaar van die overeenkomst op de zetel van de onderneming en een kopie ervan in het voertuig. In de andere gevallen bevindt het origineel van de overeenkomst zich in het voertuig. De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor een duur van ten minste drie uur (effectieve terbeschikkingstelling, geen leeg gereden kilometers).
  • Als het voertuig niet vooraf op de zetel van de onderneming verhuurd is, mag het zich niet op de openbare weg begeven en er niet op stilstaan.
  • Het huurcontract slaat alleen op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.

Wie kan er een vergunning krijgen?
Personen of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden, opgenomen in het decreet en het stedelijk reglement, en die voldoen na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit, kunnen een vergunning krijgen van het college van burgemeester en schepenen.

Afleveringstermijn
De vergunning wordt in principe binnen de 3 maanden afgeleverd.

Benodigdheden

Procedure

De kandidaat-exploitant biedt zich op afspraak aan bij het Mobiliteitsbedrijf met een ingevulde intentieverklaring ‘Kandidaat-exploitant taxidienst en/of dienst verhuurvoertuig met bestuurder’. De intentieverklaring kan bekomen worden bij het Mobiliteitsbedrijf. Daarna wordt een afspraak vastgelegd met de kandidaat-exploitant om het examen af te leggen.

Wanneer de kandidaat-exploitant geslaagd is voor het examen beroepsbekwaamheid, dient hij de aanvraag in tot het bekomen van een vergunning. Dat moet met het modelformulier ‘Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst’ of ‘Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder’. Dit formulier moet de nodige gegevens bevatten:

1° met betrekking tot de aanvrager

2° vermelding van de activiteit of activiteiten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd en het aantal voertuigen

3° met betrekking tot de in te zetten voertuigen - te vermelden op een aparte bijlage
4° in geval van VVB-vergunning: de tarieven die per voertuig zullen worden gehanteerd

§2. Voor het aanvragen van een vergunning moeten volgende bewijsstukken worden toegevoegd:

Wat de aanvrager betreft:

1° een afschrift van de elektronische identiteitskaart van de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, van de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders

2° een uittreksel uit het strafregister, Model 1, van de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders, dat hoogstens 3 maanden oud is

3° de statuten van de firma of een afschrift van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, waaruit blijkt dat de firma werd opgericht met als doel bezoldigd personenvervoer

4° een officieel uittreksel uit de KBO, afgeleverd door de Ondernemingsloketten

5° in geval de aanvrager een natuurlijk persoon is: een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de aanvrager als zelfstandige in hoofd- of bijberoep is aangesloten en dat hij zijn bijdragen correct heeft betaald

6° in geval de aanvrager een rechtspersoon is: een attest van een sociaal verzekeringsfonds, waaruit blijkt dat de aanvrager aangesloten is en dat hij zijn bijdragen correct heeft betaald

7° in geval de aanvrager personeel tewerkstelt:

a) een lijst met de actuele personeelsleden

b) een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de aanvrager zijn bijdragen correct heeft betaald

8° een fiscaal attest:

a) Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de aanvrager als natuurlijke persoon, of in geval de aanvrager een rechtspersoon is, de bestuurders en de zaakvoerders/afgevaardigde beheerders, zijn belastingplichten is nagekomen (Attest nr. 276c2)

b) Een fiscaal attest waaruit blijkt dat de gevestigde aanvrager, natuurlijk persoon of rechtspersoon, geen openstaande opeisbare schulden heeft en alle periodieke btw-aangiften waarvoor de wettelijke indieningstermijn op datum van heden verstreken, is, zijn ingediend; en er uit de rekening-courant bijgehouden door het CIV te Brussel geen te betalen saldo blijkt

9° voor de gevestigde ondernemingen: de balansen van de twee voorafgaande boekjaren

Wat betreft de in te zetten voertuigen:

10° een kopie van de bewijsstukken die aantonen dat de aanvrager over de voertuigen mag beschikken: hetzij een aankoopfactuur, een bewijs van een koop op afbetaling, een leasingovereenkomst of bestelbon

11° een kopie van het inschrijvingsbewijs volgens het aantal voertuigen dat zal worden ingezet

12° een kopie van het keuringsbewijs volgens het aantal voertuigen dat zal worden ingezet, afgeleverd door een keuringscentrum dat door de Minister is erkend. Deze regel geldt ook voor nieuwe voertuigen

13° een kopie van de verzekeringspolis, afgeleverd door een door de Koning erkende verzekeringsmaatschappij; alsook het periodiek bewijs van betaling van de premie

14° voor de taxi-voertuigen:

a) een bewijs afgeleverd door een door de wetgever erkende maatschappij, dat het voertuig is uitgerust met een wettelijke taxameter, printer en randapparatuur

b) een bewijs dat het voertuig werd uitgerust met een alarminstallatie conform artikel 32 van dit reglement.

c) het bewijs dat het voertuig uitgerust is met een motor waarvan de uitstoot aan de direct van kracht zijnde Europese normen beantwoordt.

d) de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport.

e) een kopie van het testrapport van de taxameter.

f) een bewijs dat het voertuig over een speciale TX-nummerplaat beschikt voor taxi’s.

Wat betreft de tarieven, indien dit voorkomt:

15° een lijst met de gewenste commerciële kortingen.

De geldigheid en correctheid van de ingediende aanvraag en stukken worden nadien onderzocht en de aanvrager wordt op de hoogte gebracht van zijn dossier. Indien het dossier in orde is, wordt dit voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.