Fietsbeleid Gent

Gent heeft een wijs fietsplan.

30% van de verplaatsingen in Gent gebeurt met de fiets. Dat is het resultaat van het fietsbeleid dat de Stad Gent sinds 1993 voert. Het Fietsbeleidsplan waarmee Gent toen pionierde, beschreef een fietsrouteconcept dat de deelgemeenten van Gent moest verbinden met het stadscentrum, in combinatie met communicatiecampagnes en fietsenstallingen. Sinds 1999 is het fietsgebruik verdubbeld.

Maar de Stad Gent wil meer. Het spreekt de ambitie uit om tegen 2030 een fietsgebruik van 35% te hebben. Hiervoor schreef Gent een wijs fietsplan. Dat focust op 4 doelstellingen.

1. Meer ruimte voor fietsers

Het nieuwe Mobiliteitsplan van de Stad Gent geeft meer ruimte aan fietsers. Met een groter autovrij gebied en enkele straten geknipt voor gemotoriseerd verkeer, krijgen fietsers, en ook voetgangers en openbaar vervoer, nog meer voorrang op de auto.

De fietsers moeten snel, comfortabel en veilig op hun bestemming geraken. Schoolstraten voorzien in een veilige omgeving voor schoolgaande kinderen en hun ouders. Tijdens de ochtend- en avondspits wordt alle gemotoriseerd verkeer geweerd uit de straat. In fietsstraten is de fietser hoofdgebruiker. Auto’s zijn er zeker nog welkom, maar ze mogen fietsers niet inhalen en niet sneller rijden dan 30 km per uur.

De Stad Gent screent bestaande fietsroutes en neemt maatregelen om ze op korte, middellange of lange termijn te optimaliseren. De Stad moet ook inspelen op nieuwe trends:

  • de fietsvoorzieningen aanpassen aan de verschillende fietstypes zoals bakfietsen, cargofietsen of elektrische fietsen;
  • een fietsdeelsysteem opstarten op maat van de stad, met het oog op de verschuiving van fietsbezit naar fietsgebruik.

2. Stadsregionaal fietsroutenetwerk

De Stad groeit en het aantal fietsers stijgt jaarlijks. Dankzij de elektrische fiets kunnen fietsers bovendien grotere afstanden afleggen. De Stad werkt aan een bewegwijzerd fietsroutenetwerk voor het stadsregionaal gebied. Hiermee wil het van de fiets een echt concurrentieel vervoersmiddel maken.

De doelstelling is om tegen 2030 een sterk fietsnetwerk uit te bouwen dat de fietser voorziet van veilige, snelle en comfortabele routes in de binnenstad, deelgemeenten en daarbuiten. Dus niet alleen van het centrum naar de rand en omgekeerd, maar ook met verbindingen tussen de deelgemeenten. Het stadsregionaal fietsroutenetwerk sluit in de meeste gevallen aan op bestaande fietsroutenetwerken in de regio.

Fietspoorten op de R40 geven aan waar fietsers veilig kunnen oversteken, bijvoorbeeld de onderdoorgang aan de Stropkaai, Bijlokekaai en Nieuwevaartbrug, en de brug aan het Keizerpark. Het fietsnetwerk houdt ook rekening met de sociale veiligheid van de routes en met de mogelijkheid om over te stappen op andere vervoersmiddelen.

De volgende projecten vormen een belangrijke schakel in de uitbouw van het stadsregionaal fietsroutenetwerk:

  • Onderdoorgang Rozemarijnbrug (afgerond)
  • Optimalisering Groenstaakstraat-Botestraat
  • Parkbosbruggen
  • Fietsbrug Watersportbaan
  • Verapazbrug en omgeving Oude Dokken
  • ...

Met het stadsregionaal fietsroutenetwerk bouwt de Stad verder op de bestaande fietsroutes.

3. Meer fietsenstallingen

Meer fietsers betekent een hogere nood aan fietsenstallingen. Het Parkeerplan 2020 voorziet in een gebiedsgerichte aanpak voor de volledige stad.

In de dichtst bevolkte wijken streeft Gent naar een fietsenstalling op 100 meter van elke voordeur. Deze wijken liggen doorgaans in de 19e-eeuwse gordel en worden gekenmerkt door de typische gesloten bebouwing. Hierdoor is het voor bewoners vaak onmogelijk om hun fiets in huis te stallen. Wijken worden actief gescreend. Hierbij worden spontaan gestuurde suggesties van bewoners en het advies van andere belanghebbenden meegenomen.

Nieuwe concepten voor fietsparkeren worden onderzocht, zoals flexparkeerplaatsen of piekstallingen. Fietsparkeervakken worden ingezet in de binnenstad of aan scholen. Deze vakken zijn ontworpen om kortparkeren te stimuleren.

De Stad stelt parkeerrichtlijnen op voor nieuwe stadsontwikkelingen. In bepaalde buurten zoekt de Stad 'inpandige' stallingsmogelijkheden. Daarnaast voorziet het de park-and-rides van kwalitatieve fietsenstallingen om de overstap van auto op fiets te ondersteunen.

4. De Fietsambassade Gent

De Stad wil een integraal fietsbeleid ontwikkelen met een herkenbare dienstverlening voor iedereen die fietst in Gent. Daarvoor werd in 2017 ‘De Fietsambassade Gent’ opgericht.

Fietsgerichte organisaties als vzw StudentEnMobiliteit (SEM) en vzw Max Mobiel zijn in ‘De Fietsambassade Gent’ gebundeld in één herkenbare organisatie voor fietsdienstverlening. Dat nieuwe EVA (Extern Verzelfstandigd Agentschap) heeft de ambitie om te fungeren als contactpunt voor alle vragen en info over het gebruik van de fiets in Gent. De Fietsambassade moedigt ook nieuwe kwalitatieve initiatieven aan die het gebruik van de fiets in Gent stimuleren. ‘De Fietsambassade Gent’ wil dat doen op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie.