Halewijnstraat- bekendmaking definitieve vaststelling rooilijnplan

Bekendmaking definitieve vaststelling rooilijnplan en vaststelling definitief onteigeningsbesluit rooilijn.

Bekendmaking

Definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de Halewijnstraat en de vaststelling van het definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van deze rooilijn.

In de Halewijnstraat is het  binnen de huidige rooilijnbreedte niet mogelijk om de nodige rioleringsinfrastructuur te voorzien zonder in conflict te komen met de nutsleidingen. Grondverwervingen zijn dus ook noodzakelijk om ruimte voor nutsleidingen ondergronds te creëren. Bovendien zal er ook een nieuwe weg worden aangelegd conform de huidige richtlijnen.

Ter verwezenlijking van een verbreding van het huidige gabariet van het openbaar domein dienen er in de Halewijnstraat  op 27 percelen grondverwervingen te worden gerealiseerd. Bijkomend moet er één verwerving gebeuren voor de plaatsing van een pompstation.

Een aantal innemingen werden reeds  minnelijke aangekocht doch voor een aantal werd er een onteigeningsprocedure opgestart.

Voor de verbreding van de wegenis moest er een nieuwe rooilijn worden getrokken in toepassing van het  Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. Ter uitvoering van dit rooilijnplan werd er in toepassing van het  Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 een onteigeningsprocedure opgestart.

Op 22 juni 2021 werd het rooilijnplan voorlopig vastgesteld evenals het voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd.

Vervolgens werd er een gezamenlijk openbaar onderzoek gehouden van 30 augustus 2021  tot en met 28 september  2021 gehouden.

Tijdens deze periode  werden er 7 bezwaarschriften tijdig ingediend.

Op 22 november 2021 werd  de  definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de Halewijnstraat en de vaststelling van het definitief onteigeningsbesluit  ter realisatie van  dit   rooilijnplan goedgekeurd. Hierin worden de  ingediende bezwaarschriften behandeld

Tegen het besluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kan in toepassing van artikel 24 van het Decreet houdende gemeentewegen een georganiseerd administratief beroep kan worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.

Tegen het definitief onteigeningsbesluit kan  in toepassing van artikel  43 en 44 van het Vlaams Onteigeningsdecreet een beroep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.