Subsidie voor een elektrische twee- of driewieler

Gentse ondernemingen krijgen een subsidie voor een elektrische twee- of driewieler bij vernietiging van een oude scooter of bromfiets.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Elektrische mobiliteit is zonder twijfel een belangrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem van de toekomst. In de stad leveren schonere voertuigen twee onmiddellijke voordelen op: gezondere lucht en een stillere omgeving.

Gentse ondernemingen waarbij leveringen van diensten of goederen hoofdzakelijk op Gents grondgebied een belangrijk deel uitmaken van het werkpakket, kunnen aanspraak maken op een subsidie voor een elektrische twee-of driewieler.

Voor de subsidie komt een rechtspersoon met een maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van Gent of een natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer en gevestigd op het grondgebied van Gent in aanmerking. De aanvrager levert een oude bromfiets, gebruikt voor leveringen in Gent, in bij een vergund verwerker en vervangt het voertuig door een nieuwe elektrische twee- of driewieler.

Voorwaarden

Met betrekking tot de ingeleverde bromfiets

 • De aanvrager toont aan dat op naam van het bedrijf een bromfiets met een Belgische nummerplaat werd geschrapt en ingeleverd bij een vergund verwerker.
 • Het afgiftebewijs geeft bovenop de wettelijk verplichte gegevens ook aan dat het om een L1e-voertuig gaat en vermeldt ook het chassisnummer van de bromfiets.
 • De bromfiets werd geschrapt en ingeleverd na 1 januari 2017.
 • De ingeleverde bromfiets is een L1e-voertuig en heeft een bouwjaar vóór 1 januari 2011.
 • De ingeleverde bromfiets moet minimaal 6 maanden en vóór 1 juli 2017 bij de onderneming in gebruik genomen zijn.
 • De inlevering van een nummerplaat van een ander type voertuig of van een buitenlandse nummerplaat, komt niet in aanmerking. Ook de inlevering van een leasingvoertuig geeft geen recht op de subsidie.
 • Het voertuig werd ingezet voor leveringen van diensten of goederen die hoofdzakelijk plaats vonden op Gents grondgebied.

Met betrekking tot de nieuwe elektrische twee- of driewieler

 • Het moet een nieuwe elektrische twee- of driewieler zijn waarvan de aankoopdatum zoals aangegeven op de factuur dateert vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 september 2019.
 • De elektrische twee- of driewieler wordt ingezet voor leveringen van diensten of goederen die hoofdzakelijk plaats vinden op Gents grondgebied.
 • Op de factuur moet de aard van het product duidelijk vermeld zijn, alsook een factuur- of leveringsadres in Gent.
 • De elektrische twee- of driewieler werd ten laatste 12 maanden na de inleveringsdatum van de nummerplaat aangekocht.
 • De elektrische twee- of driewieler mag na de beslissing tot toekenning van de subsidie gedurende 2 jaar niet worden doorverkocht of weggeschonken.
 • De subsidie kan slechts eenmaal uitgekeerd worden per elektrische twee-of driewieler.
 • De elektrische twee- of driewieler moet ingeschreven zijn op naam van de aanvrager van de subsidie.
 • Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een elektrische twee- of driewieler gaat.

Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies indien het totaal aan subsidies hoger is dan 100% van de kosten.

Bedrag

De subsidie van de Stad Gent voor een elektrische twee- of driewieler bedraagt 35% van het aankoopbedrag met een maximum van 400 euro.

Benodigdheden

 • Relevante facturen;
 • Tweezijdige kopie van het inschrijvingsbewijs;
 • Attest van inlevering bij een vergund verwerker uitgebreid met vermelding chassisnummer.

Procedure

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier hier in bijlage.

De ontvangstdatum van de volledige subsidieaanvraag, geldt als opvolgingsdatum.
De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. U krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.
De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de aankoop van de laadpaal en uiterlijk op 30 september 2019.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk.
De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een beslissing neemt.

U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op uw post- of bankrekening.
Bij uw aanvraag verbindt u er zich toe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van uw post- of bankrekeningnummer.