Subsidie voor de aankoop of lease van een elektrische taxi

Wie een elektrische taxi aankoopt of leaset en rijdt met een Gentse taxivergunning krijgt een subsidie.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor de subsidie komt een rechtspersoon of een natuurlijk persoon in het bezit van een Gentse taxivergunning in aanmerking.

Voorwaarden

  • Je beschikt over een door de Stad Gent verleende taxivergunning op basis van het stedelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2013. De vergunning is vanaf de aanvraag van de subsidie minimaal 1 jaar geldig.
  • Enkel een volledig elektrisch M1-voertuig komt in aanmerking.
  • Enkel een nieuw voertuig waarvan de aankoopdatum of leasedatum zoals aangegeven op de factuur dateert vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020 komt in aanmerking.
  • Een omgebouwde elektrische wagen of hybride wagen komt niet in aanmerking.
  • Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een elektrische wagen (BEV) gaat.
  • De wagen mag niet verkocht worden gedurende 3 jaar na de aankoopdatum.
  • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor opdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

Bedrag

De subsidie van de Stad Gent voor de aankoop of lease van een e-taxi bedraagt 3000 euro.

Benodigdheden

  • Relevante facturen;
  • Tweezijdige kopie van het inschrijvingsbewijs.

Meer info vind je op het aanvraagformulier.

Procedure

Aanvraag

Je vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier in bijlage. De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag, geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding. De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de aankoop van het voertuig en uiterlijk op 30 juni 2020.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op uw post- of bankrekening.
Je verbindt je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van je post- of bankrekeningnummer.

Vul het downloadbare formulier in