Subsidie voor aankoop of lease van elektrische of CNG-deelwagen voor zelfstandigen en rechtspersonen

Gentse VZW's en autodeelorganisaties die een nieuwe elektrische of CNG-wagen kopen of leasen en delen met Gentenaren, krijgen een subsidie.

Inhoudstafel

Beschrijving

Als je als Gentse VZW met een maatschappelijke zetel of vestiging op het grondgebied van Gent of als autodeelorganisatie erkend door de Stad Gent, een nieuwe elektrische of CNG-wagen aankoopt of leaset en als je dit voertuig zal delen met andere Gentenaren, dan kan je een subsidie van 3.000 euro aanvragen voor een elektrische wagen (M1) en 1.000 euro voor een CNG-wagen. Voor een L7e-voertuig (zware vierwieler) is 12,5% van het aankoopbedrag (exclusief opties) met een maximum van 1000 euro mogelijk.

De definitief erkende autodeelorganisaties zijn Cambio, Cozycar, Partago, Dégage!, Bolides en Battmobiel.

Voorwaarden

 • De wagen is een nieuw CNG-, BEV M1- of L7e-voertuig.
 • Je mag de wagen mag niet verkopen gedurende 5 jaar na aankoopdatum.
 • Je deelt de wagen minimaal 5 jaar en schrijft de wagen in bij een autodeelorganisatie erkend door de Stad Gent.
 • De autodeelgroep die de wagen deelt, moet uit minstens 4 leden bestaan.
 • Minimaal 4 leden zijn op een verschillend adres in Gent gedomicilieerd.
 • Je houdt verplaatsingen via een elektronisch logboek bij.
 • Minimaal 40% van de verplaatsingskilometers moet gedeeld worden, d.w.z. dat minimaal 40% van de verplaatsingskilometers afgelegd wordt door leden van de autodeelorganisatie die niet de eigenaar zijn van de wagen. Je kan van dit minimale streefdoel afwijken als de Stad Gent akkoord gaat met je motivatie. 
 • De wagen is correct verzekerd voor alle gebruikers van de autodeelgroep voor een periode van 5 jaar.
 • De standplaats van de wagen bevindt zich op het grondgebied van Gent.
 • De aankoopdatum zoals aangegeven op de factuur dateert vanaf 1 januari 2017.
 • De subsidieaanvraag moet ten laatste 12 maanden na de aankoop of de lease van de elektrische of CNG-wagen gebeuren.
 • Er kunnen maximaal 2 subsidies per jaar toegekend worden per aanvrager. 
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies indien het totaal aan subsidies hoger is dan 100% van de kosten.

Bedrag

De Gentse subsidie bedraagt:

 • CNG-wagen: 1000 euro.
 • BEV-wagen: 3000 euro voor een M1-voertuig .
 • een L7e-voertuig (zware vierwieler): 12,5% van het aankoopbedrag (exclusief opties) met een maximum van 1000 euro.

De premiebedragen voor een nieuwe volledig elektrische wagen van de Vlaamse regering werden aangepast. Deze zullen in 2018 en 2019 even hoog blijven als in 2017. Afhankelijk van de datum van aanmelding en de cataloguswaarde kan u nog eens tot 4000 euro extra krijgen.
 

Procedure

Aanvraag

De aanvraag gebeurt door de eigenaar van de wagen.

Je houdt met de Dienst Milieu en Klimaat één of meerdere overlegmomenten om de modaliteiten van het project en voorwaarden van de subsidie te bespreken. De aanwezigen op dit overleg zijn minimaal de Stad Gent, een vertegenwoordiger van de erkende autodeelorganisatie en de potentiële aanvrager van de subsidie. Er wordt een verslag van deze overlegmomenten opgesteld. Dit gesprek fungeert als formele kennisgeving van de aankoop van een elektrische of CNG-deelwagen. Het overeenkomstige subsidiebudget wordt gedurende 1 maand gereserveerd voor de potentiële koper. Noch het gesprek, noch het verslag is een verbintenis dat de subsidie effectief zal worden toegekend. Hiertoe moet je een subsidieaanvraag indienen.

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier onderaan deze pagina én een kopie van de bestelbon. Als je één maand na het overlegmoment geen subsidieaanvraag met bijhorende bestelbon indient, wordt het gereserveerde budget weer vrijgegeven.

De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag, geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een schriftelijke ontvangstmelding.

De aanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de aankoop van de CNG of BEV wagen en uiterlijk op 31 december 2020. 

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van het advies van de Dienst Milieu en Klimaat. De beslissing word schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager.

Je ontvangt 80% van het subsidiebedrag na tussenkomst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot toekenning van de subsidie. Het resterende saldo van 20% ontvang je na controle van volgende bewijsstukken, die je binnen een termijn van 12 maanden na beslissing door het college van burgemeester en schepenen moet bezorgen:

 • Kopie van het kentekenbewijs en het conformiteitsattest van het voertuig
 • Een bewijs van betaling en/of ontvangst van het voertuig
 • Getekend autodeelcontract tussen de eigenaar van de wagen en de erkende autodeelorganisatie (indien de wagen door een vzw werd aangekocht of geleaset).
 • Ondertekende verklaring op eer dat de elektrische of CNG-wagen als deelwagen wordt gebruikt met standplaats op het grondgebied van Gent (indien de wagen door een erkende autodeelorganisatie werd aangekocht of geleaset).
 • Een kopie van de autodeelpolis (via de autodeelorganisatie)

De betaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer.

Specifieke controle

De erkende autodeelorganisatie treedt samen met de Stad Gent op als controlerende instantie.

Vanaf uitbetalingsdatum van het saldo van 20% dient de aanvrager (al dan niet via de erkende autodeelorganisatie) gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks en uiterlijk tegen 15 maart van dat jaar volgende documenten aan de Stad Gent te bezorgen:

 • ondertekende verklaring op eer van de eigenaar dat de wagen nog steeds via de autodeelorganisatie gedeeld wordt (indien de wagen door een particulier of vzw werd aangekocht of geleaset).
 • ondertekende verklaring op eer dat de elektrische of CNG wagen nog steeds als deelwagen wordt gebruikt met standplaats op het grondgebied van Gent (indien de wagen door een erkende autodeelorganisatie werd aangekocht).
 • kopie van de op dat moment geldende autodeelpolis
 • het elektronisch logboek waarin de gedeelde verplaatsingskilometers worden bijgehouden

Indien uit de jaarlijkse evaluatie blijkt dat er niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan, maant Stad Gent de aanvrager per aangetekend schrijven aan om zich binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de datum van dit schrijven in regel te stellen.

Vraag je subsidie aan

Vul het aanvraagformulier in DOCX (543.92 KB)

Vraag je subsidie aan

Download een pdf aanvraagformulier PDF (240.73 KB)