Slooppremie

Inwoners van de Lage-Emissiezone kunnen bij vernietiging van een niet-LEZ-proof voertuig rekenen op een slooppremie.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een inwoner van de lage-emissiezone (LEZ) die binnen het gezin een wagen, die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de Gentse lage-emissiezone, inlevert bij een erkend (sloop)-centrum, kan een slooppremie aanvragen. Dit kan tot 30 juni 2020

Deze subsidie is een ondersteunende maatregel bij de invoering van een Lage-Emissiezone in Gent in 2020. Ontdek via de checktool of je voertuig vanaf 1/1/2020 toegang heeft tot de lage-emissiezone van Gent of niet.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een inwoner van de lage-emissiezone.
 • De aanvrager toont met een certificaat van vernietiging aan dat binnen het gezin een Belgische personenwagen behorend tot de voertuigcategorie M1 of N1 (I en II)*, werd ingeleverd ter vernietiging in een erkend centrum. Je vindt een lijst van erkende centra op de website van FEBELAUTO. Vraag de slooppremie aan uiterlijk 12 maanden na datum van et certificaat dat je krijgt van het centrum. 
 • Aan het ingeleverde voertuig werd een positief keuringsbewijs toegekend geldig op het moment van de inlevering bij een erkend centrum. Een oranje keuringsbewijs en een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid worden aanvaard als een positief keuringsbewijs. De wagen moet dan wel gesloopt worden binnen de periode van beperkte geldigheid.    
 • Het ingeleverde voertuig voldoet aan één van onderstaande criteria:
  1) dieselvoertuig met een euronorm lager dan euronorm 4/IV, zoals op het inschrijvingsbewijs van het voertuig gespecifieerd. Indien geen euronorm vermeld staat op het inschrijvingsbewijs dient de datum van eerste inschrijving te dateren vóór 1/1/2006 (M1), 1/1/2006(N1(I)), 1/1/2007 (N1(II)).
  2) benzine-, LPG- of aardgasvoertuig met een euronorm lager dan euronorm 2/II, zoals op het inschrijvingsbewijs van het voertuig gespecifieerd. Indien geen euronorm vermeld staat op het inschrijvingsbewijs dient de datum van eerste inschrijving te dateren vóór 1/1/1997 (M1), 1/1/1998(N1(I)), 1/1/1998(N1(II)).
 • Het voertuig werd ingeleverd na 30 juni 2017.
 • De datum van laatste inschrijving van het voertuig dateert van vóór 1 januari 2017.
 • Eenzelfde gezin kan per adres slechts eenmaal een subsidie ontvangen.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

De subsidie is niet cumuleerbaar met:

 • andere subsidies indien het totaal aan subsidies hoger is dan 100% van de kosten
 • de terugbetaling van een selectie vervoersalternatieven bij het schrappen van een nummerplaat binnen het gezin
 •  de subsidie voor een elektrische of CNG deelwagen.

* M1 of N1:

M1-voertuig: voertuig bestemd voor het vervoer van passagiers met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

N1 (I en II)-voertuig: voertuig bestemd voor het vervoer van goederen en met een gewichtsklasse I of II d.w.z. met een maximummassa van 1760 kg zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Bedrag

De subsidie van de Stad Gent voor een ingeleverd voertuig waarvoor een certificaat van vernietiging is afgeleverd, bedraagt 750 euro voor benzinevoertuigen en 1000 euro voor dieselvoertuigen.

Als de aanvrager behoort tot inkomenscategorie 1 (= inkomen in 2019 lager of gelijk aan 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste), dan krijgt die een verhoogde slooppremie van 1125 euro voor een benzine- of gasvoertuig en 1500 euro voor een dieselvoertuig

Benodigdheden

 • Een tweezijdige kopie van het inschrijvingsbewijs. Bij inlevering van het voertuig aan het erkend centrum zal je je inschrijvingsbewijs moeten afgeven. Het is daarom belangrijk op voorhand een tweezijdige kopie van jouw inschrijvingsbewijs te maken.
 • Een positief keuringsbewijs geldig op het moment van de inlevering bij een erkend sloopcentrum. Dit bewijs is óf het officieel attest, óf een gelijkwaardig alternatief (nota) opgesteld door het keuringsbedrijf. Bij inlevering van het voertuig aan het erkend centrum zal je je keuringsbewijs moeten afgeven. Het is daarom belangrijk op voorhand een kopie van jouw keuringsbewijs te maken.
  Een tijdelijk keuringsbewijs geldt ook.
 • Het certificaat van vernietiging.
 • Als de aanvrager tot inkomenscategorie 1 behoort: een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van het laatste aanslagjaar. 

NOOT: In het geval dat je het deel van het inschrijvingsbewijs, waarop jouw naam stond, afgegeven hebt in het sloopcentrum en als je geen kopie maakte, kan je nog altijd een bewijs leveren. Ga hiervoor naar de website van het Belastingportaal Vlaanderen. Daar heb je inzage in je verkeersbelastingen. Je hebt een eID-kaartlezer of een federaal token nodig om toegang te hebben. Neem een screenshot van de relevante pagina. Lukt het niet om in te loggen via internet explorer, probeer dan google chrome.

Procedure

Aanvraag

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het online webformulier of het aanvraagformulier hier in bijlage. Idealiter heb je de nodige bewijsstukken in elektronische, respectievelijk papieren versie al bij de hand.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul online het webformulier in.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Heb je een Mijn Gent profiel, dan kan je  de status van je dossier opvolgen.
 • Wens je online te ondertekenen met je token of elektronische identiteitskaart, hou die dan bij de hand.

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier rechtsboven deze pagina in of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat. Druk het af en vul in.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend je aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag, geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de datum van het certificaat van vernietiging.

 

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op je post- of bankrekening.
Je verbindt er je toe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van je post- of bankrekeningnummer.