Klankbordgroep Citadelpark - in samenspraak met bewoners

De Stad Gent betrekt bewoners en belanghebbenden bij de opwaardering van het Citadelpark. Sinds 2012 is er een klankbordgroep.

Alle belangen vertegenwoordigen

In de klankbordgroep Citadelpark overleggen inwoners, organisaties en groepen (ook met zakelijke belangen) en de Stad Gent over de opwaardering van het Citadelpark. Het park heeft voor iedereen andere betekenissen en belangen. In de klankbordgroep komen die uiteenlopende uitgangspunten samen.

De Stad Gent erkent de klankbordgroep uitdrukkelijk in zijn rol. De groep neemt geen beslissingen, maar geeft een mening

Kan iedereen lid worden van de klankbordgroep?

Iedereen kan lid worden van de klankbordgroep Citadelpark. De Stad Gent vraagt wel een engagement op lange termijn: van de opmaak van ontwerpregels tot de uitvoering van concrete projecten.

Tijdens dit traject komt de klankbordgroep regelmatig samen en formuleert voorstellen en aandachtspunten. We verwachten dat de leden van de klankbordgroep regelmatig de vergaderingen volgen.

Andere vormen van inspraak 

De klankbordgroep is niet de enige manier om betrokken te blijven:

  • De recentste informatie staat op deze website 
  • Bij belangrijke projectfasen nodigt de Stad Gent een ruim publiek uit voor inspraak- en participatiemomenten

Vorige inspraakmomenten

  • 2010: eerste bevraging van sleutelfiguren. Hun signalen werden meegedeeld aan de ontwerpteams.
  • 2011: omwonenden wandelden met de burgemeester en schepenen door het park om de positieve punten en de aandachtspunten aan te duiden.
  • Via jeugdbewegingen en scholen uit de buurt gaven kinderen en jongeren hun ideeën mee over het park.
  • 2012: infobeurs. Bezoekers kregen informatie over de toekomst van het Citadelpark. Het was ook de start van een inspraaktraject: bewoners konden helpen met ontwerpregels voor het park op te maken.