Maatregelen bij (extreem) droog weer

Wat betekenen de verschillende codes bij (extreme) droogte voor jou en voor de bedrijven? Check ook tips om zuinig met water om te springen.

Maatregelen bij droogte en waterschaarste

De voorbije jaren hebben aangetoond dat Vlaanderen kwetsbaar is voor droogte en waterschaarste. Bij hoge temperaturen en gebrek aan regen dalen de grondwaterstanden en de peilen en debieten van de waterlopen snel. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat dan achteruit en verschillende waterlopen dreigen uit te drogen. De voorraad grondwater, oppervlaktewater en leidingwater neemt dan af en er is risico op waterschaarste.

  • De Vlaamse Droogtecommissie volgt de droogtetoestand op. Daar kan je zien of het op dat moment droogtecode geel, oranje of rood is. Waar nodig worden dan maatregelen afgekondigd om met de waterschaarste om te gaan zoals bijvoorbeeld een verbod om gazons te sproeien met drinkwater of om water uit waterlopen te pompen (captatieverbod).
    De Droogtecommissie roept wel op om altijd spaarzaam te zijn met (drink)water.

    Welke droogtemaatregelen zijn er op dit moment van toepassing?

Hergebruik van opgepompt grondwater bij bouwwerven

Op een aantal werven waar grondwater wordt opgepompt, is de aannemer verplicht om het opgepompte grondwater, indien mogelijk, gratis ter beschikking te stellen aan buurtbewoners. Een affiche ter plaatse duidt de maatregel aan. Duizenden liters water kunnen zo nuttig gebruikt worden.

Dit gaat bijvoorbeeld over werven voor kelders, ondergrondse parkeergarages, regenwaterputten of funderingen, of rioleringswerken. Om bij dit type werken een uitgraving of bouwput te maken, is het tijdelijk nodig om de grondwatertafel te verlagen. Bij zogenaamde ‘bemalingen’ wordt het opgepompte grondwater bij voorkeur terug in de bodem gebracht. In steden is dit vaak niet mogelijk door een gebrek aan ruimte. Dan wordt het opgepompte grondwater rechtstreeks geloosd in beken, rivieren of in de riolering. Zo gaan duizenden liters water per dag verloren.

In Gent wordt het water waar mogelijk opgevangen voor hergebruik, voorafgaand aan het lozen bij dit type bouwwerven. De aannemer moet het onder voorwaarden mogelijk maken dat buurtbewoners het water gratis kunnen aftappen. Dat kan alleen als het grondwater niet vervuild is door een verontreinigde bodem. Het water is sowieso niet geschikt voor menselijke consumptie en het gebruik ervan is op eigen risico. Het kan gebruikt worden voor het begieten van planten

Klik hier voor meer info

Aquafin stelt gezuiverd afvalwater ter beschikking

Bedrijven die water nodig hebben dat geen drinkwaterkwaliteit behoeft, kunnen bij Aquafin terecht.
Het gezuiverd afvalwater stroomt normaal gezien na de zuivering terug in een waterloop. Maar bedrijven kunnen het water bijvoorbeeld gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koelwater. In lange droogteperiodes komt het water als noodoplossing ook in aanmerking voor de bevloeiing van akkers en velden. Het gezuiverd afvalwater van Aquafin is constant van kwaliteit en altijd voorradig. Dit water is niet geschikt voor menselijke consumptie of voor gebruik waarbij direct menselijk contact mogelijk is.

Opgelet: bij ernstige droogte kan beslist worden dat dit gezuiverd afvalwater niet langer ter beschikking gesteld wordt van bedrijven of landbouwers, maar rechtstreeks naar de waterlopen gestuurd wordt om te voorkomen dat deze teveel uitdrogen. 

Klik hier voor meer info
 

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering zullen droge periodes vaker voorkomen. Het risico op waterschaarste neemt daardoor toe. Nuttig gebruik van bemalingswater helpt om verdere waterschaarste te vermijden of te beperken.

Wil je weten hoe Gent zich aanpast? Lees het hoofdstuk Klimaatadaptatie uit het Gentse Klimaatplan 2020-2025