Gent neemt droogtestudie ter harte en beschermt zich tegen watertekort

De droogtestudie zet de Stad aan tot extra maatregelen: ontharden van het openbaar domein en het stimuleren van burgers om te vergroenen.

Uit een droogtestudie die de Stad liet opmaken, blijkt dat Gent nu al kampt met een structureel watertekort als gevolg van de klimaatopwarming. Op basis van de aanbevelingen in die studie neemt de Stad extra maatregelen: meer ontharden van het openbaar domein en de burgers stimuleren om tegels en voortuinen uit te breken. 

 

Oorzaken van het watertekort

Het watertekort in Gent heeft volgens de studie verschillende oorzaken. Niet alleen de klimaatopwarming speelt een rol, maar ook het feit dat Gent voor liefst 41 procent verhard is. Gent is bovendien van oudsher ingericht om water snel af te voeren via rioleringen, grachten en rivieren en kanalen. Tot slot gaat er jaarlijks veel grondwater verloren door bemalingen, permanente drainages en lekkende rioleringen. In de wintermaanden stroomt er zo dagelijks een volume van 14 olympische zwembaden weg.

De Stad neemt extra maatregelen

Het structurele watertekort is is problematisch voor de Gentse natuur en heeft ook economische gevolgen, vooral voor landbouw en industrie. Daarom komen er extra maatregelen. Zo zal de Stad op korte termijn extra investeren in de ontharding van het openbaar domein. Er komen ook extra middelen om burgers te stimuleren om tegels uit te breken en gevels, voortuinen en straten te vergroenen.

We doen er alles aan om ons openbaar domein versneld te ontharden. Toch kunnen we dat niet alleen. Vandaar dat we ook water­loop­be­heer­ders, pro­ject­ont­wik­ke­laars, bouwheren, bedrijven en Gentenaars oproepen om mee te doen. 

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Verder wordt de subsidie voor groendaken herbekeken om ook andere inspanningen om regenwater vast te houden te stimuleren, zoals een regenwaterput of een infiltratievijver. Op lange termijn bekijkt de Stad dan weer de mogelijkheden om de waterbalans buiten de stadskern te verbeteren, om zo de landbouw en natuur beter te beschermen.

Droogte, hitte en wateroverlast

De droogtestudie werd uitgevoerd door Sumaqua, het studiebureau van Vincent Wolfs en professor Patrick Willems van KULeuven, en is het sluitstuk van een drieluik van kwetsbaarheidsanalyses over de impact van klimaatverandering in Gent. Voor hitte (2013) en wateroverlast (2018) zijn de risico’s en maatregelen al eerder in kaart gebracht.

Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen over de kwetsbaarheidsanalyses.

Met dit plan trekt Gent de kaart van een vooruitziend droogtebeleid. Denk aan slimme ontharding, gerichte ingrepen om drainage via grachten te beperken, en het geven van ruimte aan water. Dit soort maatregelen helpt tegen droogte én wateroverlast. 

Vincent Wolfs, directeur Sumaqua

Bekijk de droogtekaarten

 

  • De kaarten voor natuur tonen de kwetsbaarheid voor verdroging (= gevoeligheid x biologische waardering) op basis van de biologische waarderingskaart uit 2019. Daarnaast werd voor de meest waardevolle vegetaties ook via een andere methodiek de impact van verdroging in beeld gebracht (kwetsbaarheidskaart meest waardevolle natuur).
  • De kansenkaarten tonen waar er potentieel is om maatregelen zoals slim ontharden, opvang van regenwater en hergebruik, installatie van stuwen uit te rollen.
  • De typologieënkaart toont waar de typologieën Binnenstad, Randstad, Buitengebied, Industrie, Natuur en Landbouw voorkomen op het grondgebied van Gent. Voor elke typologie worden in de droogtestudie de risico’s, de inzetbare en meest efficiënte maatregelen en de prioritaire acties besproken.
  • De GIS-analyse en data kaarten tonen achterliggende analyses die uitgevoerd werden, zoals de gemiddelde verhardingsgraad per perceel en de irrigatienood voor landbouwpercelen, alsook de geografische verspreiding van de data die verzameld werden, onder andere infiltratiecapaciteitsmetingen.