Bekendmaking openbaar onderzoek - ontwerp-besluit en ontwerp-plan-MER sectorale voorwaarden windturbines Vlarem II

Geef vóór 20 januari 2023 je opmerkingen op het ontwerp-besluit en ontwerp-plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II.

Waarover gaat dit plan-MER?

Op 25 juni 2020 oordeelde het Hof van Justitie dat de VLAREM II-voorwaarden van afdeling 5.20.6 (normen voor maximale duur slagschaduw en maximale geluidshinder, voorwaarden met betrekking tot het beperken van de externe veiligheidsrisico’s) onwettig tot stand zijn gekomen, omdat er vooraf geen plan-MER werd opgemaakt. Om de juridische onzekerheid weg te nemen werd een decreet tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines aangenomen.

Met dit decreet, naast vermelde validering van maximaal 3 jaar, kreeg de Vlaamse Regering de opdracht nieuwe sectorale voorwaarden voor windturbines vast te stellen. Deze moeten worden onderworpen aan een voorafgaande milieueffectenbeoordeling in een plan-MER. Het Departement Omgeving heeft daarom een opdracht uitgeschreven voor de opmaak van dit plan-MER.

Na de kennisgevingsfase, met openbaar onderzoek van 15 december 2021 tot 12 februari 2022, keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit een eerste keer principieel goed op 28 oktober 2022.

Het is de bedoeling dat de milieueffectenbeoordeling zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in het proces voor de opmaak van een Besluit Vlaamse Regering voor vaststelling van nieuwe sectorale voorwaarden voor installaties die elektriciteit opwekken via windenergie.

Het voorgenomen plan heeft betrekking op het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest. De milieueffectenbeoordeling in voorliggend plan-MER zal dan ook op ‘strategisch plan-MER niveau’ en niet op projectniveau uitgewerkt worden. 

Het voorgenomen plan (sectorale voorwaarden) omvat het vastleggen van een set basisvoorwaarden voor de bescherming van het leefmilieu van de mens op vlak van geluid, slagschaduw en veiligheid. Het vormt een kader voor de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor individuele windturbineprojecten. Deze basisvoorwaarden zijn algemeen van toepassing op alle windturbines in Vlaanderen en niet op een specifiek project. Deze milieueffecten worden in kaart gebracht door middel van de project-milieueffectrapportage bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het project of windpark.

Kijk het ontwerp-besluit, ontwerp-plan-MER en de richtlijnen in

Inkijken kan ook bij het Departement Omgeving in Brussel na afspraak:

Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Let wel: de documenten worden enkel digitaal ter beschikking gesteld. 

Heb je opmerkingen of suggesties?

Bezorg je opmerkingen uiterlijk op 20 januari 2023 via een van de onderstaande kanalen:

Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Belangrijk: Vermeld altijd “OO BVR plan-MER windturbines’’ in de titel van je brief of mail en reageer uiterlijk op 20 januari 2023.