Terugbetaling abonnement openbaar vervoer en/of subsidie voor elektrische twee-of driewielers bij het schrappen van een nummerplaat binnen een gezin

Eenzelfde gezin kan per adres verschillende subsidieaanvragen voor eenzelfde of verschillende vervoersalternatieven indienen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Vanaf 1 juli 2017 tot 30 september 2019 is een subsidiereglement van kracht om milieuvriendelijke mobiliteit aan te moedigen.
Ter vervanging van een wagen kan eenzelfde gezin per adres à la carte verschillende subsidieaanvragen voor eenzelfde of verschillende vervoersalternatieven indienen met een maximum van 500 euro. Voor de subsidie komt een natuurlijke persoon ingeschreven in Gent in aanmerking, waarbij binnen het gezin een voertuig wordt geschrapt (uitgeschreven bij Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen).

Mits de nodige bewijsstukken kan u voor meerdere van volgende vervoersalternatieven een subsidie aanvragen:

 • elektrische (bak)fiets
 • speed pedelec
 • elektrische bromfiets
 • Omnipas voor openbaar vervoer
 • Omnipas 65+ voor openbaar vervoer
 • Buzzy Pazz voor openbaar vervoer
 • Vervoergarantie/verhoogde tegemoetkoming voor openbaar vervoer; dit is een abonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) aan verminderd tarief.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een natuurlijk persoon ingeschreven in Gent.
 • Bewijsstukken staan op naam van de aanvrager of op naam van een persoon gedomicilieerd op het adres van de aanvrager.

Met betrekking tot het geschrapte voertuig

 • De aanvrager toont aan dat binnen het gezin op hetzelfde adres een Belgische nummerplaat werd geschrapt of werd overgedragen op naam van een persoon gedomicilieerd op een ander adres.
 • Het voertuig behoort tot een M1- of N1 (I en II)-voertuig.
 • De nummerplaat moet voor de schrapping minstens zes maanden binnen hetzelfde gezin in gebruik geweest zijn.
 • De inlevering van een leasing- of bedrijfswagen geeft geen recht op de subsidie.
 • Men verliest het recht op de subsidie als er tot 2 jaar na de schrappingsdatum in hetzelfde gezin een andere nummerplaat wordt ingeschreven of indien een bedrijfsvoertuig in de plaats in gebruik wordt genomen. Uitzondering: de aanvrager behoudt het recht op de subsidie indien iemand zich bij het gezin vervoegt (en inschrijft) en reeds meer dan zes maanden voor de schrappingsdatum eigenaar was van een voertuig of reeds meer dan 6 maanden een bedrijfswagen bezat.
 • De nummerplaat werd geschrapt of overgedragen na 30 juni 2017.
 • Hetzelfde gezin kan per adres maximum voor 1 geschrapt voertuig een subsidie ontvangen.

Met betrekking tot de nieuwe elektrische twee- of driewieler

 • Het moet een nieuwe elektrische twee- of driewieler zijn waarvan de aankoopdatum aangegeven is op de factuur.
 • De elektrische twee- of driewieler wordt gebruikt door de aankoper of door een persoon die officieel geregistreerd staat als inwonend gezinslid van de aankoper, gedomicilieerd op hetzelfde adres.
 • Op de factuur staat de aard van het product alsook een factuur- of leveringsadres in Gent vermeld.
 • De elektrische twee- of driewieler mag na de beslissing tot toekenning van de subsidie gedurende 2 jaar niet worden doorverkocht of weggeschonken.
 • Indien van toepassing wordt de elektrische twee- of driewieler ingeschreven op naam van de aanvrager of een inwonend gezinslid.
 • De subsidie kan slechts eenmaal uitgekeerd worden per elektrische twee-of driewieler.
 • Tot elektrisch omgebouwde (bak)fietsen met uitzondering van driewielers voor mindervalide personen komen niet in aanmerking voor de subsidie.
 • Enkel facturen met een datum van aankoop na 1 januari 2017 komen in aanmerking.

Met betrekking tot (gedeeltelijke) terugbetaling van OV-abonnement van De Lijn

 • Het OV-abonnement betreft een abonnement voor openbaar vervoer aangeboden door de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, nl. Omnipas, Omnipas 65+, Buzzypas, vervoergarantie/verhoogde tegemoetkoming.
 • Het OV-abonnement wordt gebruikt door de aankoper of door een persoon die officieel geregistreerd staat als inwonend gezinslid van de aankoper, gedomicilieerd op hetzelfde adres en ouder dan 14 jaar.
 • De gebruiker dient de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de Stad Gent waaruit de startdatum en einddatum van het abonnement alsook de effectief betaalde kostprijs aangetoond worden.
 • Het betreft alle abonnementen met een startdatum vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 september 2019 (uiterste indieningsdatum subsidieaanvragen).

Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

De subsidie is niet cumuleerbaar met

 • andere subsidies indien het totaal aan subsidies hoger is dan 100% van de kosten;
 • slooppremie voor LEZ-inwoners;
 • de subsidie elektrische of CNG deelwagen.

Bedrag

De subsidie van de Stad Gent voor een elektrische twee- of driewieler bedraagt 35% van het aankoopbedrag met een maximum van 400 euro.

De subsidie van de Stad Gent voor een OV-abonnement bedraagt voor een Omnipas en Buzzypas 50% van het aankoopbedrag; voor een Omnipas 65+ en abonnement vervoergarantie/verhoogde tegemoetkoming 100 % van het aankoopbedrag.

Eenzelfde gezin kan per adres verschillende subsidieaanvragen indienen met een maximum van 500 euro. De subsidie kan gecumuleerd worden tussen de verschillende vervoersalternatieven zolang het maximumbedrag van 500 euro niet is bereikt.

Benodigdheden

 • Een kopie van het inschrijvingsbewijs;
 • Het bewijs van schrapping afgeleverd door DIV;
 • OV:
  • bewijs kostprijs;
  • bewijs begin – en einddatum abonnement;
  • bewijs naam aanvrager of inwonend gezinslid;
 • Elektrische twee/driewieler:
  • factuur;
  • inschrijvingsbewijs Indien relevant.

Procedure

Aanvraag

U vraagt uw subsidie of terubetaling aan via het online webformulier of het gepaste aanvraagformulier hier in bijlage.
Idealiter heeft u de nodige bewijsstukken in elektronische, respectievelijk papieren versie al bij de hand.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul het webformulier op deze pagina in en laat u begeleiden naar de invulvelden die u nodig hebt.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Heeft u een Mijn Gent profiel, dan volgt u eveneens de status van uw dossier op ieder moment op.
 • Wenst u online te ondertekenen met uw token of elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier, of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat. Druk het af en vul in.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend uw aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.
De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag die volledig is, geldt als opvolgingsdatum. De aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.
Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een schriftelijke ontvangstmelding.
De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de datum van het certificaat van vernietiging en uiterlijk op 30 september 2019.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk.
De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op uw post- of bankrekening.
U verbindt er zich toe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van uw post- of bankrekeningnummer.