Subsidie duurzame wijken

Met deze subsidie kan je samen met de buren projecten opzetten om op wijkniveau energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Met de Subsidie voor Duurzame Wijken wil Gent buurtinitiatieven stimuleren waarin bewoners en bewonersverenigingen samen projecten opzetten om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Je kan de subsidie gebruiken om advies en expertise in te huren zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van een businessplan.
Het is essentieel dat het een project is voor en door buurtbewoners.
Je krijgt minimaal 1.500 euro en maximaal 12.000 euro. Een jury beslist welke projecten er goedgekeurd worden en welk bedrag ze krijgen.

Voorwaarden

 • Een groep van minimum 4 personen uit dezelfde wijk of een vzw die een actieve werking in de wijk of stad kan aantonen, kan de subsidie aanvragen.
 • Het project draagt effectief bij tot energiebesparing en CO2-vermindering.
 • De subsidie wordt gebruikt om advies en expertise te financieren.
 • Onkosten voor materialen kunnen ingebracht worden voor maximaal 10% van het subsidiebedrag.
 • Onkosten voor communicatie kunnen ingebracht worden voor maximaal 20% van het subsidiebedrag.

Bedrag

Je krijgt minimaal 1.500 euro en maximaal 12.000 euro.

Benodigdheden

Binnen de 14 maanden na de start van het project dien je volgende verantwoordingsstukken in:

 • een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven met betrekking tot het project + bijhorende financiële verantwoordingsstukken (facturen, schuldvorderingen,…);
 • een verslag dat toelaat na te gaan of de subsidie werd gebruikt voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
 • een inhoudelijke evaluatie van het project.

Procedure

Het aanvraagformulier vindt op deze pagina of kan u ook aanvragen bij de Dienst Milieu en Klimaat.
Je dient de aanvraag in:

 • ten laatste op de laatste werkdag van de maand februari ofwel;
 • ten laatste op de laatste werkdag van september.
  Reken op een tijdsspanne van drie maanden tussen de uiterste indieningsdatum en de voorziene start van het project.

De jury beoordeelt de aanvragen.
Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie toe.
De uitbetaling gebeurt in twee schijven: 80 % bij de toekenning en 20% na ontvangst van het evaluatieformulier en controle van de verantwoordingsstukken.

Vul het downloadbare formulier in