Subsidiereglement voor de restauratie van waardevol erfgoed

Gentenaars die een graf restaureren kunnen daarvoor een subsidie krijgen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent wil via subsidieverlening bijdragen om waardevol funerair erfgoed in haar oorspronkelijke glorie te behouden en wil aanmoedigen om het waardevolle funeraire erfgoed op de begraafplaatsen te restaureren.

Voorwaarden

  • De subsidie voor het betrokken waardevol funerair erfgoed kan slechts 1 maal verkregen worden om de 9 jaar.
  • Het waardevol funerair erfgoed is gelegen op één van de begraafplaatsen op het grondgebied van de stad Gent.
  • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Er mag geen cumulatie van verschillende subsidies zijn die de totale kostprijs van de restauratie overschrijden.

Bedrag

Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op 50% van het totale bedrag van de kosten die gemaakt worden in het kader van de restauratie en met een maximum van 2.500 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met de btw indien die niet door de aanvrager van de subsidie kan worden gerecupereerd.

Procedure

Het formulier voor het aanvragen van een subsidie kan aangevraagd worden via Gentinfo: 09 210 10 10.