Het bermbeheer

Lees hier over het belang van de lange bermen en over het bermbeheerplan van de Stad Gent.

De Stad Gent onderhoudt 192 km wegbermen en 27 km bermen en taluds (de schuine gedeelten) langs waterlopen. Die lange groene linten vormen samen een flinke oppervlakte van 47 hectare. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze veel functies vervullen.

  • Ecologische functie: In de bermen leven planten en dieren. Die gebruiken de berm ook om zich langs te verplaatsen. Bermen verbinden groenzones tot een ruimer netwerk.
  • Landschappelijke functie: Bermen geven kleur aan het landschap, zowel in de stad als daarbuiten. Ze kunnen wegen en waterlopen integreren in de omgeving of er juist van afschermen.
  • Verkeerstechnische functie: Bermen kunnen zorgen voor een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie en voor comfortabele wandel- en fietspaden.
  • Recreatieve functie: Ze zijn een onderdeel van een recreatief netwerk en van de groenassen.

Om die functies zo goed mogelijk te kunnen blijven vervullen, krijgen de bermen een duurzaam beheer. Dat staat beschreven in het Gentse bermbeheerplan.

Een natuurvriendelijk bermbeheer

Voor de bermen in het landelijk gebied van Gent moet de Stad zich aan het bermbesluit houden. Dat schrijft een natuurvriendelijk bermbeheer voor. De bermen en taluds in de bebouwde kom vallen daar niet onder. Toch kiest de Stad Gent ervoor om de logica van het bermbesluit overal toe te passen.

Voor de bermen en taluds langs wegen en waterlopen zijn er nu 6 beheerregimes ingesteld. Er zijn 3 maairondes nodig om het maaibeheer te realiseren. Het bermbeheer wordt voor het grootste gedeelte uitbesteed aan een private aannemer.

Ook schapen helpen mee

Voor bloemenrijke bermen is het belangrijk dat het maaisel wordt verwijderd. Maar dat kan de aannemer niet overal realiseren. Langs de meeste waterlopen verhinderen laanbomen en hagen het gebruik van een opzuiginstallatie. Daarom wordt het machinaal maaien er nu vervangen door schapenbegrazing. De schapen laten geen maaisel achter. Ze konden meteen op veel enthousiasme rekenen van passanten en Gentenaars.

37 % van de Gentse waterbermen wordt begraasd.

Monitoren en bijsturen van het beheer

Het bermbeheer was tot voor kort vooral afgestemd op de floristische samenstelling van de bermen en taluds. Daarnaast speelt de organisatorische haalbaarheid een grote rol. Dit resulteert in een beheer als grasland, als bloemenrijke ruigte of als houtkant.

In 2014-2015 gebeurde een inventarisatie van alle bermen en taluds en een evaluatie van het gevoerde beheer. Op basis daarvan werd het bermbeheer aangepast. Het beheer van de bermen en taluds wordt nu ook meer afgestemd op hun landschappelijke en recreatieve betekenis.

Welke bermen beheert de Stad niet?

De Stad Gent beheert niet alle bermen in Gent. De provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest beheren de wegbermen langs provincie- en gewestwegen. Wegbermen voor bebouwde kavels moeten de aangelanden onderhouden.