Werkplek vluchtelingen Gent

Van nieuwkomer tot werknemer

Een draaiboek over versnelde activering van nieuwkomers.

tijdslijn

Algemene introductie

Download het hier

De partners van het ESF-project Werkplek Vluchtelingen Gent hebben de opdracht om anderstalige nieuwkomers, waaronder ook vluchtelingen, tijdens hun inburgeringstraject toe te leiden naar de arbeidsmarkt of versneld stappen te zetten richting werk. We ontwikkelen hiertoe een geïntegreerd samenwerkingsmodel tussen In-Gent vzw, het OCMW Gent en de VDAB en experimenteren met verschillende nieuwe en bestaande begeleidingsmethodieken.

Het Eindrapport verschaft je inzicht in de context, doelstellingen en globale resultaten van Werkplek Vluchtelingen Gent.

In onderstaande draaiboeken lees je onze ervaringen, lessen en tips... over de verschillende begeleidingsmethodieken waarmee we experimenteren en het geïntegreerd samenwerken.

Download hier het volledige rapport met draaiboeken.

Eindrapport

Lees meer

In dit rapport vind je de context en globale resultaten van Werkplek Vluchtelingen Gent (WVG).

Werkplek Vluchtelingen Gent is een project gesubsidieerd met middelen van het Europees Sociaal Fonds. We leiden anderstalige nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, sneller en op maat toe naar de arbeidsmarkt. We doorbreken lineaire inburgeringstrajecten door al tijdens het inburgeringstraject stappen richting de arbeidsmarkt te zetten. We stemmen het inburgerings- en activeringstraject hierbij – waar mogelijk – op elkaar af. We gebruiken hiervoor nieuwe en bestaande begeleidingsmethodieken en werken een werkgeversbenadering uit om werkgevers te betrekken en te ondersteunen bij de tewerkstelling van deze doelgroep. Tegelijkertijd ontwikkelt Werkplek Vluchtelingen Gent, een partnerschap tussen InGent vzw, OCWM Gent, VDAB, Stad Gent en Gent, Stad in Werking vzw een geïntegreerd samenwerkingsmodel.

Downoad hier het eindrapport.

Geïntegreerd samenwerkingsmodel

Lees meer

In dit rapport beschrijven we de context en doelstellingen van het ESF-project Werkplek Vluchtelingen Gent. We starten met een korte situering en beschrijving van de projectdoelstellingen. Verder vind je hier de weergave van het proces dat we met de 4 partnerorganisaties aflegden om een geïntegreerde dienstverlening in functie van versnelde activering van anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen te realiseren.

Download hier het draaiboek 'Geïntegreerd samenwerkingsmodel'. 

Download hier het intakeformulier.

Competenties in kaart brengen

Lees meer

Competenties zijn jobspecifieke of generieke vaardigheden of kwaliteiten die je als persoon in meerdere of mindere mate hebt en die je kan leren en ontwikkelen. Een talent is een competentie die aangeboren is en waar je van nature goed in bent. Je talenten zijn gemakkelijker te ontwikkelen als competenties dan competenties waar je van nature geen of weinig aanleg voor hebt. Competenties kan je wel ontwikkelen en ontstaan voornamelijk door oefenen en leren.

Er bestaan vele verschillende competenties en evenvele manieren om ze in kaart brengen. In dit onderdeel van het draaiboek vind je instrumenten die voor jou als begeleider van anderstalige werkzoekende nieuwkomers een meerwaarde hebben als startpunt van je begeleiding naar werk. Deze instrumenten houden geen lang begeleidingsproces in en geven je op relatief korte tijd waardevolle informatie over je werkzoekende klant. Uiteraard  kan je ook gebruikmaken van de langdurigere en eerder procesgerichte methodieken zoals beschreven in het draaiboek arbeidsmarktoriëntering , vrijwilligerswerk met professioneel perspectief, werkgeversbenadering en jobhunting.

Download hier het draaiboek 'Competenties in kaart brengen'.

Download hier het intakeformulier.

Werkgeversbenadering & jobhunting

Lees meer

In dit draaiboek gaan we dieper in op de werkgeversbenadering die we uitwerken rond versnelde activering van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers. Een werkgeversbenadering is het geheel aan acties die genomen worden om werkgevers(organisaties) actief te betrekken bij de tewerkstelling van werkzoekenden. In een werkgeversbenadering benader je werkgevers – net zoals de werkzoekenden – als klanten en probeer je een brug of match te maken naar elkaars noden. Een werkgeversbenadering is een noodzakelijk sluitstuk van een effectief activeringsaanbod. Door hierop in te zetten, vergroot je en benut je maximaal het aanbod aan stageplaatsen, werkplekken en tewerkstellingsplaatsen.

Download hier het draaiboek 'Werkgeversbaneradering & jobhunting'.

Download hier het intakeformulier.

Vrijwilligerswerk met professioneel perspectief

Lees meer

Vrijwilligerswerk met professioneel perspectief is een vorm van vrijwilligerswerk waarbij de taken op de vrijwilligerswerkvloer aansluiten bij de jobaspiratie  van de vluchteling of anderstalige nieuwkomer. Het is een werkgerelateerde stage in een vzw, bij een lokaal bestuur, een school of een non-profitorganisatie.

Het onderscheidt zich van andere vormen van vrijwilligerswerk door zeer bewust de link te leggen met het jobdoelwit van de werkzoekende. De expliciete doelstelling is om de kloof  met de reguliere arbeidsmarkt of een kwaliteitsvolle beroepsopleiding  te verkleinen.

Het leunt dus meer aan bij werkplekleren of beroepspecifieke stages op de reguliere arbeidsmarkt waarbij ook een intensieve opvolging, begeleiding en evaluatie op de werkvloer komt kijken. Er wordt een vrijwilligersovereenkomst in plaats van een stage-overeenkomst afgesloten. In de meeste gevallen is er ook een (minimale) vrijwilligersvergoeding voor de inzet van de vrijwilliger.

Download hier het draaiboek 'Vrijwilligerswerk met professioneel perspectief'.

Download hier het intakeformulier. 

Download hier het evaluatieformulier.

Download hier het afsprakenblad.

Download hier het vrijwilligerscontract Klare Taal.

Download hier het voorbeeld Blanco vrijwilligerscontract.

Arbeidsmarktoriëntering

Lees meer

In dit draaiboek vind je informatie over hoe vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers te oriënteren op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktoriëntering is zoeken op de arbeidsmarkt naar een job en/of werkgever. Het doel is om – afhankelijk van de noden van de werkzoekende – op korte, middellange of lange termijn een job en/of werkgever te vinden. De sleutel tot een geslaagde arbeidsmarktoriëntering is zelforiëntatie. De werkzoekende moet in de erste plaats vooral zicht krijgen op wie hij is, wat hij wil doen, wat haalbaar is en welke stappen hij moet zetten om er te geraken.

We beschrijven de aanpak van het geïntegreerd voortraject. Dit is een groepsmethodiek waarmee we anderstalige nieuwkomers oriënteren op de (vaak voor hen zeer onbekende) arbeidsmarkt.

Daarna zoomen we ook in op mogelijkheden om op individuele basis aan arbeidsmarktoriëntering met anderstalige werkzoekenden te doen.

Download het draaiboek 'Arbeidsmarktoriëntering'.

Download hier het intakeformulier.

Taalcoaching

Lees meer

Taalcoaching Nederlands is het ondersteunen van het aanleren van het Nederlands op de werkvloer. In de context van tewerkstelling is het een aanbod voor anderstalige werknemers of vrijwilligers op de werkvloer die het Nederlands nog onvoldoende beheersen om het werk goed uit te voeren.

De focus bij taalcoaching ligt op het verwerven van werkvloerspecifieke woordenschat en -communicatie. Taalcoaching Nederlands is een aanvulling op de formele NT2-lessen. Het beoogt op langere termijn een snellere integratie van de anderstalige werknemer op de werkvloer. Taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op de werkvloer. Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar wel om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden. Door Nederlands te oefenen in reële situaties die relevant zijn voor een anderstalige werknemer, zorg je ervoor dat het Nederlands en een goede kennis ervan bijzonder tastbaar en functioneel wordt voor de anderstalige nieuwkomer. Veel nieuwkomers geven namelijk aan dat ze naast de formele NT2-lessen onvoldoende mogelijkheden hebben om hun Nederlands te oefenen.

De taalcoach betrekt ook de werkgever en het team waarin de 4 anderstalige werknemer meedraait in dit coachingsproces. Zo vertrekt taalcoaching vanuit een tweeklantenbenadering: inzetten op de ondersteuning van de anderstalige op de werkvloer, maar ook van de werkvloer in het creëren en aanbieden van optimale taaloefenkansen. Beide partijen dienen namelijk met elkaar te communiceren en beide partijen verdienen hierbij dus aandacht.

Download hier het draaiboek 'Taalcoaching'.

Download hier het intakeformulier.