Vertrouwelijke meldingen over De Energiecentrale

De Vlaamse overheid stelde een procedure op waarbij je inbreuken kan melden binnen de klokkenluidersregeling. Melders krijgen bescherming.

Waar gaat het over?

Klokkenluiders zijn personen die in een werkcontext informatie over inbreuken krijgen en die inbreuken melden.

In alle lokale besturen en zijn verzelfstandigde entiteiten geldt dezelfde regelgeving. Wie een inbreuk wil melden, volgt een bepaald procedure en krijgt zo een zekere bescherming. Er is een interne meldingsprocedure, en ook een extern meldingskanaal.

Wie kan een melding doen?

 • Personeelsleden van de EVA vzw REGent.
 • Externen die een werkrelatie hebben met de EVA vzw REGent.
  • Personen die lid zijn van een bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan Ook leden die niet bij het dagelijks bestuur zijn betrokken, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs.
  • Aannemers, onderaannemers, leveranciers en iedereen die werkt onder hun toezicht en leiding.
  • Personen die informatie over inbreuken hebben gekregen tijdens een werkrelatie die intussen beëindigd is.
  • Personen van wie de werkrelatie nog moet beginnen en die informatie over inbreuken hebben gekregen tijdens de aanwervingsprocedure, of tijdens andere onderhandelingen vóór een contract werd afgesloten.

Burgers zonder werkrelatie kunnen geen inbreuken melden in het kader van de klokkenluidersregeling. Ze kunnen wel terecht bij Gentinfo of de ombudsvrouw

Waar en hoe doe je een melding?

 • Via het interne meldingskanaal
  Het hoofd van het personeel is het intern meldingskanaal. De EVA vzw REGent heeft geen eigen personeelsleden waardoor inbreuken rechtstreeks bij het extern meldingskanaal moeten worden gemeld.
 • Via het externe meldingskanaal
  Meld de inbreuk van de EVA vzw REGent rechtstreeks bij het extern meldingskanaal van de Vlaamse Ombudsdienst.
  Hier vind je de contactgegevens

Wat gebeurt er met je melding?

Raadpleeg hiervoor de informatie van de Vlaamse Ombudsdienst

Bescherming

Als je als klokkenluider een inbreuk meldt, ben je door de regeling beschermd.

Bescherming van identiteit

Je kiest zelf of je anoniem wil melden of je naam bekend wil maken.

 • Maak je je naam bekend, dan wordt je identiteit beschermd. Het meldingskanaal zorgt dat deze gegevens vertrouwelijk blijven (de toegang tot deze informatie wordt zoveel mogelijk beperkt):
  • Jouw identiteit.
  • Identiteit van de anderen die in de melding genoemd worden.
  • Informatie waaruit jouw identiteit of deze van de anderen afgeleid kunnen worden.
 • Meld je anoniem, dan blijft je identiteit uiteraard ongekend. Dit kan de afhandeling van je melding wel bemoeilijken.

Bescherming tegen sancties

Als klokkenluider word je beschermd tegen eventuele sancties. Je mag niet gestraft worden of nadelen ondervinden omdat je de inbreuk hebt gemeld (bv. negatieve beoordelingen, ontslag ...). Welke sancties je werkgever niet mag nemen, kan je nalezen in artikel III.60/12, §1 van het Bestuursdecreet.

Als klokkenluider kan je informatie ook openbaar maken. Ook dan word je beschermd tegen sancties (als de melding voldoet aan de voorwaarden in artikel III.60/12, §2, tweede lid van het Bestuursdecreet).

Uitzonderingen

 • Je kan deze regeling niet gebruiken om een lopende procedure tegen te houden.
 • Als je bewust onjuiste informatie meldt of openbaar maakt, krijg je geen bescherming en zijn er wel straffen mogelijk. Je moet dus gegronde redenen hebben om te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is.

Rechten van de betrokken persoon

De persoon over wie de melding gaat (de betrokkene), heeft deze rechten:

 • Geheimhouding van de identiteit.
 • Recht op een doeltreffende voorziening in rechte.
 • Recht op een eerlijk proces.
 • Vermoeden van onschuld.
 • Recht van verdediging, bijvoorbeeld het recht om gehoord te worden en het recht op toegang tot hun dossier.

Verwerking van je persoonlijke gegevens

Als je persoonlijke gegevens beschikbaar zijn, verwerkt het meldingskanaal jouw gegevens bij de behandeling en registratie van meldingen, op basis van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).     

Deze gegevens kunnen verwerkt worden:

 • Naam van de melder.
 • Contactgegevens en functie van de melder.
 • Naam van de facilitator (persoon die ondersteuning geeft aan de melder zoals een vertrouwenspersoon, de vakbond, rechtshulp) of van derden die verbonden zijn met de melder en die het slachtoffer kunnen worden van sancties in een werkcontext.
 • Naam en de functie van de betrokken persoon en informatie over de inbreuken van de betrokken persoon.
 • Naam van de getuigen.
 • Schriftelijke meldingen.
 • Stemopnames en het schriftelijke verslag van mondelinge meldingen.

Advies nodig?

Wil je graag kosteloos advies vooraleer je een inbreuk meldt? Stuur je adviesvraag naar ombudsvrouw@stad.gent.

Je krijgt informatie en advies over:

 • Beschikbare procedures die bescherming bieden tegen sancties.
 • Rechten van de betrokken persoon (de persoon over wie de melding gaat).

Regelgeving

Het Bestuursdecreet van de Vlaamse overheid voorziet een procedure waarbij je inbreuken kan melden en bescherming krijgen. Deze regelgeving is gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Lees de klokkenluidersregeling in het Bestuursdecreet