Vergunningen voor elektronisch versterkte muziek

Hier vind je informatie over toegestane geluidsniveaus van elektronisch versterkte muziek. Volg de procedure voor privé of openbaar domein.

Inhoud

Waar gaat het over?

Geluidsniveaus bij activiteiten met elektronisch versterkte muziek worden geregeld door Vlaamse Milieuregelgeving (VLAREM).

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 categorieën:

1. Standaard (categorie 1, bijvoorbeeld openlucht, openbaar domein, een café met achtergrondmuziek) schrijft deze regelgeving voor dat het maximaal geluidsniveau, voortgebracht door muziek, niet hoger mag zijn dan:

  • 85dB(A), gemeten als LAeq,15min (energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten);
  • 92 dB(A), gemeten als LAmax,slow (piekniveau).

Als het piekniveau niet overschreden wordt, wordt verondersteld te voldoen aan het energetisch gemiddeld geluidsniveau over 15 minuten.
Daarnaast geldt er een geluidsnorm bij de buren binnen (met gesloten ramen en deuren), op basis van het aanwezige achtergrondgeluid.

2. Meldingsplichtige inrichting (categorie 2, bijvoorbeeld een café met regelmatige optredens, een danscafé).
Deze categorie geeft je de mogelijkheid om constant luider te spelen dan de standaard geluidsnormen, dit tot maximaal 92 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten. Hoe luid je dan steeds in de zaak mag spelen, hangt af van een akoestisch onderzoek dat je moet uitvoeren. Een aanvraag voor categorie 2 dien je in via het Omgevingsloket.

 3. Vergunningsplichtige inrichting (categorie 3, bijvoorbeeld een evenementenzaal, een nachtclub, een dancing).
Deze categorie geeft je de mogelijkheid om constant luider te spelen dan de standaard geluidsnormen, dit tot maximaal 100 dB(A), gemeten als LAeq, 60 minuten. Hoe luid je dan steeds in de zaak mag spelen hangt af van een akoestisch onderzoek dat je moet uitvoeren. Een aanvraag voor categorie 3 dien je in via het Omgevingsloket

Vind hier meer informatie over de meldings- en vergunningsplicht voor ingedeelde inrichtingen.

  •  

Je kan in bepaalde gevallen een afwijking van bovenstaande regels aanvragen. Dit doe je door een aanvraag tot afwijking geluidsnormen in te dienen. Deze aanvraag moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. Dienst Milieu en Klimaat geeft advies.

Wat zijn de voorwaarden voor een afwijking?

Het advies van de dienst Milieu en Klimaat gaat uit van een aantal algemene krijtlijnen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds muziek in open lucht (of onder een luifel, tent) en anderzijds muziek in een gebouw. In functie van plaatselijke of tijdelijke omstandigheden wordt van deze krijtlijnen soms afgeweken. De beslissing ligt altijd bij het college van burgemeester en schepenen.

Muziek in open lucht

In haar advies zal de dienst Milieu en Klimaat maximale geluidsniveaus toekennen in functie van het aantal bezoekers op een piekmoment bij een evenement. Voor de einduren wordt er een onderscheid gemaakt tussen week- en weekendregime.  Hieronder vind je de standaard richtlijnen.

  • Voor kleinschalige evenementen (grootte-orde 300 bezoekers): hier moet gewoon voldaan worden aan de 'standaard' regels volgens de Vlaamse regelgeving tenzij het evenement plaatsvindt tussen 10 u en 19 u. Dan wordt een geluidsniveau van 90 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten toegestaan.
  • Voor midschalige evenementen (grootte- orde 300 – 2000 bezoekers): het maximum geluidsniveau wordt beperkt tot 90 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten.
  • Voor grootschalige evenementen (grootte-orde 2000 -10000 bezoekers): Het maximum geluidsniveau wordt beperkt tot 95 dB(A), gemeten als LAeq, 15 minuten.

Voor het einduur wordt onderscheid gemaakt tussen een weekregime en een weekendregime.
In het weekendregime (vrijdagavond, zaterdagavond of de avond voor een officiële feestdag): einduur einduur 02:00 u
In het weekregime: einduur 0:00 u.

Muziek in een gebouw

In haar advies zal de dienst Milieu en Klimaat  uitgaan van het geluidsniveau dat normaal mag gespeeld worden in de zaal. Dit is het niveau waarbij voldaan is aan de omgevingsnormen voor de buurt (hinder).  In een pand met een omgevingsvergunning dat goed akoestisch geïsoleerd is, zal het geluid dus veel hoger mogen zijn dan in een pand dat minder goed akoestisch geïsoleerd is en waar geen omgevingsvergunning voorhanden is. Op het normale geluidsniveau kan maximum 12 keer per jaar en 2 keer per maand een uitzondering gemaakt worden.

In haar advies stelt de dienst Milieu en Klimaat een maximaal geluidsniveau  voor. Dit geluidsniveau bedraagt 10 dB bovenop het maximaal geluidsniveau dat normaal mag gespeeld worden in de zaal. 

Wat betreft het einduur wordt voor de extra toegestane dB’s een einduur van 2 uur (weekendregime) of 1 uur (weekregime) gehanteerd. Nadien kan het feestje doorgaan, maar moet weer voldaan worden aan de omgevingsnormen voor geluid cfr. de geldende omgevingsvergunning.

Probleemloos feestvieren? Ontleen gratis een decibelmeter en meet zelf je piekniveau.
Vraag er eentje aan bij het Uitleenpunt van de Dienst Feesten en Ambulante Handel minstens 7 dagen voor je evenement.

Welke stappen zijn er?

Als je een evenement plant met muziek die luider is dan wat de standaard Vlaamse Regelgeving vooropstelt, moet je een aanvraag tot afwijking richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Een aanvraag moet minstens 6 weken op voorhand gebeuren.

Afhankelijk van de locatie waar het evenement plaatsheeft, wordt een andere procedure gevolgd.

  • Als het evenement op openbaar domein gepland is, moet je de aanvraag richten aan de Dienst Feesten en Ambulante Handel. De Dienst Feesten en Ambulante Handel start dan de procedure en zal advies vragen aan o.a. Dienst Milieu en Klimaat en veiligheidsdiensten. Je laadt het aanvraagformulier op via een online aanvraag, samen met andere nodige vergunningen.
  • Als het evenement op privé domein plaatsvindt, vul je het aanvraagformulier in en mail je dit naar de dienst Milieu en Klimaat.

Gelijkaardige producten

Meldformulier evenementen politie Gent