Werkingstoelage atelierwerking

Als erkende atelierwerking (binnen jeugd) krijg je jaarlijks een werkingstoelage.

Inhoud

Waar gaat het over?

Iedere jeugdvereniging krijgt jaarlijks een werkingstoelage. Afhankelijk van de werksoort waarbinnen je erkend wordt, wordt die toelage op een andere manier berekend.

Wat zijn de voorwaarden?

Iedere atelierwerking dient op het einde van het werkingsjaar (eind augustus dus) een werkingsverslag in van het voorbije jaar. Daarin zijn de verschillende werkingsmomenten en het aantal leden opgenomen.

Hoeveel kost het?

De basis- en werkingstoelage

De basis- en de werkingstoelage voor de atelierwerkingen worden als volgt berekend:

 • per atelierwerking wordt een puntenaantal berekend dat het resultaat is van de vermenigvuldiging van het aantal werkingsuren en het aantal leden;
 • ieder initiatief heeft recht op een basistoelage voor de eerste 1.600 punten en extra toelage voor de volgende blokken van 1.600 punten.

De basistoelage bedraagt in het werkjaar 2019/2020 2.047 euro.

De werkingstoelage bedraagt in het werkjaar 2019/2020 335 euro.

Toegankelijkheidstoelage

Jeugdwerkinitiatieven erkend als atelierwerking kunnen beroep doen op een toegankelijkheidstoelage.

Deze toelage biedt financiële ondersteuning voor de vereniging als groep voor hun effectief bereik van

 • ofwel kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen;
 • ofwel kinderen en jongeren met matige tot ernstige mentale, visuele of fysieke beperking die specifieke begeleiding vereist.

in het werkingsjaar (d.i. schooljaar) voorafgaand aan het jaarlijks werkingsverslag en stimuleert hiermee de drempelverlagende acties van de vereniging om bovenstaande doelgroepen te bereiken.

Het jeugdwerkinitiatief dient in voldoende mate beoogde groep(en) te bereiken

 • ofwel een minimaal aantal of aandeel kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen, zijnde
  • minstens 20 kinderen en jongeren
  • of minstens 20% van het totale ledenaantal
 • ofwel een minimaal aantal of aandeel kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale, visuele of fysieke beperking, zijnde
  • minstens 10 kinderen en jongeren
  • of minstens 10% van het totale ledenaantal

Deze toelage bedraagt in het werkingsjaar 2019/2020 70 euro per lid uit de beoogde doelgroep met een maximum van 1406 euro per erkend jeugdwerkinitiatief.
Om in aanmerking te komen voor de toegankelijkheidstoelage dient het jeugdwerkinitiatief in het werkingsverslag de geleverde inspanningen aan te tonen.

Indexering van de toelage

Bovenstaande basis-, werkings- en toegankelijkheidstoelage worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand april voorafgaand aan het begrotingsjaar (aanvangsindex april 2008).
De Jeugddienst communiceert jaarlijks de geïndexeerde toelagen aan het jeugdwerk.
In geval van daling van de gezondheidsindex blijft de basis-, de werkings- en de toegankelijkheidstoelage van het voorgaande werkingsjaar gehandhaafd.

Wat heb ik nodig?

Jaarlijks moet een verslag van de werking van het voorbije werkingsjaar worden ingediend.