Subsidie huurcompensatie voor verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen

Verenigingen die voor hun werking een pand of lokaal huren op de private huurmarkt krijgen een huurcompensatiepremie ingevolge de coronacris

Inhoud

Waar gaat het over?

De sector welzijn en gelijke kansen heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis en de beperkingen die gelden voor het organiseren van activiteiten. De corona-maatregelen hebben ertoe geleid dat heel wat verenigingen die actief zijn op vlak van welzijn en gelijke kansen hun activiteiten moesten stoppen. Een aantal vaste kosten blijven doorlopen, maar verschillende inkomstenbronnen zijn weggevallen.

Veel kleinschalige verenigingen zijn dan ook financieel getroffen door de coronacrisis. Om het voortbestaan van deze verenigingen te ondersteunen voorziet de Stad een subsidie voor verenigingen die voor hun werking een pand of lokaal huren op de private huurmarkt. De subsidie dient specifiek ter compensatie van verschuldigde en/of betaalde huurgelden voor de maanden april, mei, juni, oktober, november, december 2020 en/of januari, februari, maart, april, mei en/of juni 2021.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie?

Volgende verenigingen erkend door Stad Gent komen in aanmerking:

 • LGBTQI+ verenigingen
 • Seniorenverenigingen
 • Verenigingen van etnisch-culturele minderheden
 • Gezondheidsverenigingen
 • Verenigingen met een werking inzake sociale voorzieningen en personen met een beperking

Ook verenigingen die met de Stad Gent een subsidie-overeenkomst voor het werkingsjaar 2020 hebben afgesloten en die werken aan het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare situatie kunnen een aanvraag indienen.

Aan welke voorwaarden moet de aanvrager verder nog voldoen?

 • De aanvrager beschikt over een geldig ondertekend schriftelijk huurcontract op de private huurmarkt en dit voor de maanden april, mei, juni, oktober, november, december 2020 en/of januari, februari, maart, april, mei en/of juni 2021. Het huurcontract moet uiterlijk op 1 januari 2020 aanvang hebben genomen en heeft bovendien betrekking op een pand op het grondgebied van de Stad Gent dat door de vereniging gebruikt wordt voor haar werking.
 • De aanvrager heeft geen andere subsidie ontvangen van de Stad Gent ter compensatie van de huurprijs voor de maanden april, mei, juni, oktober, november, december 2020 en/of januari, februari, maart, april, mei en/of juni 2021.
 • De aanvrager heeft in 2020 en/of 2021  geen huursubsidie ontvangen van de Stad Gent.
 • De aanvrager ontvangt geen structurele subsidies (noch rechtstreeks noch onrechtstreeks) van de Vlaamse Overheid, en heeft geen beroep gedaan op federale of Vlaamse subsidies of premies in het kader van COVID-19.

Hoeveel bedraagt het subsidiebedrag?

De subsidie geldt ter compensatie van de verschuldigde en/of betaalde huurgelden voor de maanden april, mei, juni, oktober, november, december 2020 en/of januari, februari, maart, april, mei en/of juni 2021 en bedraagt 500 euro per maand. 

Wat heb ik nodig?

De subsidieaanvraag bevat:

 • het door verhuurder en huurder (d.i. de aanvrager) ondertekende schriftelijke huurcontract;
 • de betalingsbewijzen, schuldvorderingen of bewijsstukken die het uitstel van betaling aantonen van de volgens het huurcontract verschuldigde huurprijs voor de maanden april, mei, juni, oktober, november, december 2020 en/of januari, februari, maart, april, mei en/of juni 2021.

Welke stappen zijn er?

Aanvraag
Klik hierboven op de knop ‘doe je aanvraag online’ om je aanvraag in te dienen.

Je kan ook het papieren aanvraagformulier downloaden en indienen bij het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienst Lokaal Sociaal Beleid, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.  De aanvrager krijgt een schriftelijke ontvangstmelding binnen de vijf werkdagen.

Beoordeling

De Dienst Lokaal Sociaal Beleid gaat de ontvankelijkheid van de ingediende aanvragen na en kan aanvullende informatie opvragen.
Een ontvankelijke aanvraag wordt door de Dienst Lokaal Sociaal Beleid getoetst aan de voorwaarden.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste binnen de vier weken na het indienen van de aanvraag een beslissing tot het al dan niet toekennen van de subsidie, op basis van het advies van de Dienst Lokaal Sociaal Beleid. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt binnen de vijf werkdagen schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager. Deze termijnen zijn enkel richtdata.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. De subsidie wordt in één keer uitbetaald binnen de vier weken na goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan verenigingen die actief zijn op het vlak van welzijn en gelijke kansen ingevolge de coronacrisis