Erkenning van en subsidies aan Gentse seniorenverenigingen

Gentse seniorenverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor erkenning en subsidiëring.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een aanvraag voor een eerste erkenning kunt u het hele jaar opsturen. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 maart van het lopende kalenderjaar.

Onafhankelijke organisaties en koepelverenigingen die vorig jaar al een toelage ontvingen, krijgen een schriftelijke uitnodiging om hun aanvraag te vernieuwen.

Erkenning geeft recht op logistieke ondersteuning. Subsidiëring gebeurt op basis van de werking van de seniorenvereniging.

De aanvraag gebeurt via standaardformulieren:

 • erkenningsaanvraag;
 • subsidieaanvraag;
 • subsidie aanvraag voor een jubileumviering;
 • activiteitenverslag;
 • attest voor uitbetaling;
 • financieel verslag.

(zie formulieren)

Voorwaarden

Om erkend te worden en te blijven, moet een Gentse seniorenvereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ze is opgericht door een privé-initiatief
 • ze bestaat uit minimaal 10 effectieve leden met inbegrip van een bestuurscomité van ten minste 3 leden
 • ze heeft haar zetel en/of hoofdactiviteit op het grondgebied van de Gent
 • ze kan aantonen dat ze tijdens het vorige werkingsjaar minimaal 6 vormings- en/of ontmoetingsactiviteiten (zoals limitatief opgesomd in artikel 9 van het reglement) en 2 bestuursvergaderingen heeft georganiseerd ten voordele van de Gentse senioren

Benodigdheden

Volledig ingevulde, gedateerde en door voorzitter en secretaris ondertekende aanvraagformulieren.

Procedure

Hoe indienen:

 • digitaal: welzijnengelijkekansen@stad.gent
 • per post: College van burgemeester en schepenen, Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • persoonlijk afgeven: Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent.

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen evalueert de aanvraag en geeft advies voor het toekennen van een erkenning en/of een basis- (identiek voor alle verenigingen) en werkingssubsidie (evenredig met georganiseerde activiteiten met senioren). Het dossier wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De betrokken vereniging wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Wanneer indienen?

Een aanvraag voor een eerste erkenning kunt u het hele jaar door opsturen. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot en met 1 maart van het lopende kalenderjaar.
Onafhankelijke organisaties en koepelverenigingen die vorig jaar al een toelage ontvingen, krijgen een schriftelijke uitnodiging om hun aanvraag te vernieuwen.

Toekennen van een subsidie voor een jubileumviering

Seniorenverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor een jubileumviering die plaats vond in het voorbije werkingsjaar. Zij gebruiken hiervoor het formulier subsidieaanvraag voor jubilea.

De toegekende bedragen zijn:

 • viering 5-jarig bestaan en 10-jarig bestaan: 100 euro
 • viering 25-jarig en 50-jarig bestaan: 250 euro

Vul het downloadbare formulier in

Aanvragen erkenning DOCX (53.76 KB)

Vul het downloadbare formulier in

Aanvragen werkingssubsidie DOCX (55.69 KB)

Vul het downloadbare formulier in

Aanvragen jubileumsubsidie DOCX (52.33 KB)