Erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbod

Vraag uw erkenning aan als Gentse vereniging met een sportaanbod dat niet in aanmerking komt voor de erkenning als Gentse sportclub.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Komt uw vereniging niet in aanmerking voor een erkenning als Gentse sportvereniging en heeft u toch een sportaanbod? Dan kan uw vereniging een aanvraag doen om erkend te worden als vereniging met een sportaanbod.

Dat geeft uw vereniging volgende voordelen:

 • hogere prioriteit bij de jaartoewijzingen voor het gebruik van sportaccommodaties in beheer van de Sportdienst Gent, Farys of S&R t.o.v. niet-erkende (Gentse) verenigingen;

 • tarief van Gentse vereniging bij gebruik van sportaccommodatie in beheer van de Sportdienst Gent, Farys of S&R;

 • het in aanmerking komen bij de Sportdienst voor logistieke en promotionele ondersteuning van bepaalde sportieve evenementen;

 • voordelen mits aan bijkomende voorwaarden voldaan is:

  • mogelijkheid tot aanvraag opleidingssubsidies;

  • mogelijkheid tot aanvraag subsidies voor het ondersteunen van sportieve evenementen.

Voorwaarden

Uw vereniging komt in aanmerking voor deze erkenning indien:

 • u een Gentse vereniging bent waarvan de werking hoofdzakelijk in Gent plaatsvindt en meer dan 50% van uw leden woonachtig is of verblijft in Gent;

 • uw sportvereniging een regelmatige, sportieve werking op jaar- en/of seizoensbasis aanbiedt voor aangesloten leden dwz minstens 20 sportweken;

 • uw sportvereniging beschikt over een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en voor de sportieve leden lichamelijke ongevallen (LO);

 • uw sportvereniging gebruik maakt van materiaal en/of infrastructuur dat zich in goede staat bevindt en dat voldoet aan alle wettelijke eisen;

 • uw sportvereniging beschikt over één of meerdere personen die door het bestuur zijn aangesteld en die alles coördineren met betrekking tot interne en externe communicatie;

 • de statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementeringen van uw sportvereniging in overeenstemming zijn met de wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op de sportsector en worden nageleefd.

Indientermijn

U kan op elk moment een aanvraag tot erkenning van een vereniging met sportaanbod indienen.

Benodigdheden

Om een aanvraag tot erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod te doen, vult u volgende formulieren in:

 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod;

 • een volledig ingevulde infofiche.

U vindt beide formulieren terug op deze pagina.

Naast deze invuldocumenten, dient u ook onderstaande bewijsstukken in:

 • Een genummerde lijst van alle actieve Gentse en niet-Gentse leden, met daarin hun naam, woonplaats (gemeente) en geboortedatum.

 • Een bewijs van aansluiting bij een erkende sportfederatie of een bewijs dat de vereniging de volgende verzekeringen heeft:

  • voor al haar leden: een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;

  • voor alle leden die actief aan sport doen: een verzekering voor persoonlijke ongevallen.

Zorg ervoor dat de ingevulde gegevens betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het indienen van de aanvraag.

Uitzonderingen

Telt uw vereniging minder dan 50% Gentse leden, dan komt u niet in aanmerking voor een erkenning tenzij:

 • uw sportvereniging voor de beoefende sportdiscipline(s) over specifieke infrastructuur moet kunnen beschikken en deze niet of onvoldoende beschikbaar is op het grondgebied Gent.

 • de aard en/of het niveau van de beoefende sportdiscipline(s) of de specifieke aard van de beoogde doelgroep er voor zorgen dat minder dan de helft van de aangesloten actieve leden in Gent woont en/of er zijn verblijfplaats heeft.

Uitzondering bij indienen van aanvraag:

 • indien uw vereniging, met sportaanbod voor een kalenderjaar, reeds een aanvraag tot erkenning als Gentse sportvereniging heeft ingediend maar werd geweigerd, hoeft u voor hetzelfde kalenderjaar geen nieuwe aanvraag voor erkenning als vereniging met sportaanbod te doen. Uw reeds ingediende dossier zal dan als aanvraag beschouwd worden.

Procedure

U vraagt een erkenning aan als vereniging met sportaanbod door het aanvraagformulier in te vullen, samen met de gevraagde bijlagen. Dit aanvraagformulier vindt u op deze pagina terug, samen met de nodige bijlagen.

U bezorgt ons de nodige formulieren via sportdienst@stad.gent of via de post aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Verwerking en advies

 • Uw aanvraag zal onderzocht worden op ontvankelijkheid, volledigheid en inhoud. Indien nodig zal de Sportdienst bij u bijkomende informatie opvragen.

 • De Sportdienst formuleert een advies over uw aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen.

Beslissing tot erkenning

 • Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert de erkenning. Indien u een erkenning wordt verleend, zal deze in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin uw aanvraag werd ingediend.

Bekendmaking

 • U zal binnen de 60 kalenderdagen van de Sportdienst een e-mail of brief ontvangen met de beslissing van uw aanvraag of met een stand van zaken.

Wachttijd

 • Indien er geen erkenning verleend wordt aan uw vereniging, dan telt een wachttijd van minstens 60 kalenderdagen vanaf de datum van indienen van de geweigerde aanvraag vooraleer u een nieuwe aanvraag tot erkenning kan indienen.

Vul het downloadbare formulier in