extra vakantieaanbod

Beestige Zomer 2021

Via deze open oproep riep de Stad de Gentenaars op om in Gent opnieuw een “beestige” zomer te organiseren in 2021. De oproep is afgesloten.

Verantwoording en verslag

  • Uiterlijk op 30 september 2021 moet een inhoudelijk en financieel verslag worden ingediend via dit e-formulier.
  • Een financieel sjabloon dat je aan de evaluatie dient toe te voegen, kan je hier downloaden.
  • Een overzicht van de vragen van de evaluatie vind je hier.

Uitvoering en evaluatie

Indien je wijzigingen aan je project wilt doorvoeren dien je dit te doen in onderling overleg met de Jeugddienst.

Het projectbedrag moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend. Zo niet dient het projectbedrag terugbetaald te worden.

Betoelaagde projecten worden tijdens de duur van het project gelijkgesteld met een erkende vereniging wat betreft de voordelen die de Stad Gent biedt aan erkende jeugdwerkinitiatieven. Een overzicht van de voordelen voor erkende jeugdwerkinitiatieven is terug te vinden op de website van de Stad Gent.

Stad Gent heeft het recht om bij alle projecten aan wie projectbedragen uitgekeerd werden de uitvoering te komen controleren. Indien de aanvrager zich hiertegen verzet kan het projectbedrag teruggevorderd worden.

Indien de uitgaven lager zijn dan het toegekende projectbedrag en bij het niet of onvolledig uitvoeren van het project kan het projectbedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden.  

In geval van fraude of valse verklaringen, kan de Stad Gent  beslissen om de toekenning van het projectbedrag te schorsen en in de toekomst geen aanvragen voor een projectbedrag meer toe te staan aan de aanvrager en het verleende projectbedrag terug te vorderen. 

In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de Stad Gent overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het uitgekeerde projectbedrag.  

Het toegekende projectbedrag mag door de aanvrager niet in pand gegeven worden aan een derde. 

De aanvrager kan bij het college van burgemeester en schepenen schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen.