extra vakantieaanbod

Operatie Beestige Zomer

Via deze open oproep riep de Stad de Gentenaars op om in Gent de leukste zomer te organiseren. Inschrijvingen zijn afgesloten.

BELANGRIJK: De inschrijvingen voor deze oproep zijn afgesloten. Vragen? Contacteer jeugdwerk@stad.gent.

Benieuwd naar die 99 extra jeugdactiviteiten? Ze verschijnen tegen het einde van de week van 6 juli op deze webpagina. Of volg Jeugddienst Gent op Facebook, want we plaatsen hele zomer lang extra reclame voor de activiteiten.

Jeugddienst Gent doet een brede oproep naar iedereen die deze zomer een aanbod wil organiseren voor kinderen, tieners en of jongeren. In ruil voor een engagement geeft de Jeugddienst jou financiële ondersteuning, of je nu een aanbod hebt voor één dag of meerdere dagen.

Waar gaat het over?

Stad Gent wil middelen toekennen aan iedereen die deze zomer een extra vrijetijdsaanbod voorziet voor kinderen, tieners en/of jongeren.

 • Categorie 1: Zomeraanbod voor Gentse kinderen, tieners en/of jongeren, minimum 1 dag, maximum 8 weken. Iedere burger, organisatie of samenwerkingsverband kan indienen
 • Categorie 2: Zomer + nazomeraanbod voor Gentse kinderen, tieners en/of jongeren in kwetsbare situaties, minimum 1 maand, maximum 6 maand. Enkel organisaties of samenwerkingsverbanden tussen organisaties kunnen indienen.

De twee categorieën zijn niet combineerbaar. Er kunnen wel meerdere projecten ingediend worden door dezelfde aanvrager.

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene voorwaarden

 • Je dient je aanvraag in voor 25 juni 2020, 23u59
 • Jouw aanbod vindt plaats in Gent
 • Je richt je met je aanbod op Gentse kinderen, tieners en/of jongeren (3 tot en met 30 jaar)
 • Je volgt de corona-maatregelen die van toepassing zijn op je project (pictogrammen vind je hier). Wanneer je project goedgekeurd wordt begeleidt de Jeugddienst je hierin.

Voorwaarden categorie 1

 • Je kan indienen als persoon, organisatie of samenwerkingsverband
 • Je organiseert een vrijetijdsaanbod voor minstens 15 kinderen/tieners/jongeren 
 • Jouw vrijetijdsaanbod duurt minstens 3 uur per dag
 • Jouw vrijetijdsaanbod vindt plaats tijdens de zomervakantie 2020 (3 juli tot en met 2 september)

Voorwaarden categorie 2

 • Je kan indienen als organisatie of als samenwerkingsverband tussen organisaties
 • Je organisatie/vereniging is al minstens 1 jaar actief in Gent met een vrijetijdsaanbod
  • Je organiseert een aanbod in de sfeer van vrije tijd, dat divers en groepsgericht is, en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis.
 • Je organiseert gedurende minimum 1 maand, maximum 6 maand een aanbod voor minstens 15 kinderen, tieners en/of jongeren in een kwetsbare situatie 
 • Het aanbod vindt plaats tussen 3 juli 2020 en 31 december 2020.

Wat krijg je?

Het bedrag verschilt per categorie. Het bedrag kan ingezet worden voor werkingskosten en/of personeelskosten.

Categorie 1

Prijs aanbod/activiteit

Aanbod/activiteit duurt min. 3u per dag

Aanbod/activiteit duurt  min. 6u per dag

Dagprijs > €0 < €8,5

€ 100

€ 150

Gratis Aanbod

€ 150

€ 250

Categorie 2

Het bedrag wordt bepaald op basis van je begroting, je kan maximaal € 13.500 aanvragen. 

Ondersteuning

Wil je ondersteuning op vlak van infrastructuur, hygiëne, communicatie of vergunningen? Stel je vraag via jeugdwerk@stad.gent en wij kijken hoe en waar we jullie kunnen ondersteunen.

Niet zeker of je idee in aanmerking komt? Check eenvoudig je idee met dit formulier!

Hoe kan je aanvragen?

Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulierDit kan via een filmpje, audiofragment, geschreven dossier,.. kies zelf het medium waar je het minste werk aan hebt en het best je ding in kwijt kan.

Vul hier het aanvraagformulier in

Wat moet je zeker aan bod laten komen in je aanvraag?

Categorie 1 (indien geschreven, max 1 A4):

 • Wat ga je doen? Wanneer? Waar? Voor wie? (beschrijf je doelgroep en het aantal) 
 • Identificatiegegevens van de aanvrager 

Categorie 2 (indien geschreven, max 1 A4 inhoud, 1A4 begroting):

 • Wat ga je doen? Wanneer? Waar? voor wie (beschrijf je doelgroep en het aantal)?
 • Begroting (met een raming van je uitgaven en inkomsten. Sjabloon hiervoor vind je hier)
 • Identificatiegegevens van de aanvrager

Niet zeker of je idee in aanmerking komt? Vragen? Wil je hulp? Mail naar jeugdwerk@stad.gent of check eenvoudig je idee

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

Bij de beoordeling zal rekening gehouden worden met volgende zaken:

Categorie 1

 • goede spreiding over de Gentse wijken
 • projecten die doorgaan in de 20e eeuwse gordel waar een tekort in aanbod krijgen voorrang
 • onderlinge afweging van de ingediende projecten
 • beschikbaar budget
 • mogelijkheid om het project volgens de corona-maatregelen die van toepassing zijn voor jouw aanbod te organiseren (pictogrammen vind je hier)
 • laagdrempeligheid van de activiteiten
 • mate waarin het project kwaliteitsvol is
 • mate waarin het project bijdraagt tot het ontwikkelen en stimuleren van competenties van kinderen en jongeren
 • mate waarin het aanbod uitgewerkt is met de doelgroep zelf
 • mate waarin het ingediende voorstel een extra vrijetijdsaanbod creëert voor de Gentse kinderen, tieners en/of jongeren, bovenop het reguliere aanbod

Categorie 2

 • projecten uit deze prioritaire wijken en sectoren krijgen voorrang: Brugse Poort-Rooigem, Malem, Rabot-Blaisantvest, Nieuw Gent, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Bloemekenswijk, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Ledeberg, Scheldeoord, Dampoort, Sint-Bernadette, Moscou-Vogelhoek, Watersportbaan, Casinoplein, Zuid
 • onderlinge afweging van de ingediende projecten
 • de voorziene uitgaven in de begroting
 • beschikbaar budget
 • bereiken van de doelgroep
 • mogelijkheid om het project volgens de corona-maatregelen die van toepassing zijn voor jouw aanbod te organiseren (pictogrammen vind je hier)
 • mate waarin het project bijdraagt tot het ontwikkelen en stimuleren van competenties van kinderen en jongeren
 • mate waarin het project kwaliteitsvol is
 • projecten die doorgaan in de zomerperiode krijgen voorrang
 • mate waarin het aanbod uitgewerkt is met de doelgroep zelf
 • mate waarin het ingediende voorstel een extra vrijetijdsaanbod creëert voor de Gentse kinderen, tieners en/of jongeren, bovenop het reguliere aanbod

Wat als je bedrag toegekend wordt?

Op 2 juli 2020 ontvang je nieuws of je aanvraag werd goedgekeurd en wat het bedrag is dat je zal ontvangen. Dat bedrag zal ongeveer twee weken daarna op het opgegeven rekeningnummer overgemaakt worden.

Verantwoording

Binnen twee maanden na afloop van het project verwachten we dat je volgende verantwoording indient bij de jeugddienst:

Categorie 1: Een fotoverslag van het gerealiseerde aanbod en deelnemerslijsten per dag.

Categorie 2: Een fotoverslag van het gerealiseerde aanbod, deelnemerslijsten per dag en een financieel verslag (een overzicht van alle uitgaven van het project met nodige bewijsstukken.) Een sjabloon voor het financieel verslag kan je hier terugvinden. 

Uitvoering en evaluatie

Indien je wijzigingen aan je project wilt doorvoeren dien je dit te doen in onderling overleg met de Jeugddienst.

Het projectbedrag moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend. Zo niet dient het projectbedrag terugbetaald te worden.

Betoelaagde projecten worden tijdens de duur van het project gelijkgesteld met een erkende vereniging wat betreft de voordelen die de Stad Gent biedt aan erkende jeugdwerkinitiatieven. Een overzicht van de voordelen voor erkende jeugdwerkinitiatieven is terug te vinden op de website van de Stad Gent.

Stad Gent heeft het recht om bij alle projecten aan wie projectbedragen uitgekeerd werden de uitvoering te komen controleren. Indien de aanvrager zich hiertegen verzet kan het projectbedrag teruggevorderd worden.

Indien de uitgaven lager zijn dan het toegekende projectbedrag en bij het niet of onvolledig uitvoeren van het project kan het projectbedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden.  

In geval van fraude of valse verklaringen, kan de Stad Gent  beslissen om de toekenning van het projectbedrag te schorsen en in de toekomst geen aanvragen voor een projectbedrag meer toe te staan aan de aanvrager en het verleende projectbedrag terug te vorderen. 

In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de Stad Gent overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het uitgekeerde projectbedrag.  

Het toegekende projectbedrag mag door de aanvrager niet in pand gegeven worden aan een derde. 

De aanvrager kan bij het college van burgemeester en schepenen schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen.  

Voorbeelden mogelijke initiatieven

Categorie 1

Je organiseert 1 week een skatekamp voor jongeren, je organiseert één namiddag buitenpret vol activiteiten in je straat voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, je organiseert 6 weken lang elke namiddag groepsspelen voor een groepje van 15 kinderen, je organiseert kookworkshops voor tieners in de grootkeuken van een school, je organiseert een vlottentweedaagse door de Gentse binnenstad...

Categorie 2

Je schakelt een halftijdse jeugdwerker in om een mobiel aanbod te voorzien in het Rabotpark, je organiseert een extra moment instuifwerking gedurende de zomermaanden in je wijk. De vrijwilligers in je organisatie zorgen voor een extra aanbod en je geeft hen een vrijwilligersvergoeding, je stelt je lokaal extra open voor jongeren in een kwetsbare situatie om te komen hangen, chillen en gamen. Hiervoor koop je nieuw spelmateriaal aan en richt je het lokaal opnieuw in...

Wat komt niet in aanmerking?

 • initiatieven die zich in de persoonlijke levenssfeer afspelen; initiatieven die geen openbaar karakter hebben;
 • erediensten of godsdienstonderricht;
 • initiatieven met (partij-)politieke doeleinden;
 • initiatieven die louter bedoeld zijn als fondsenwerving
 • verschillende projectaanvragen voor hetzelfde project indienen is niet toegestaan

Non-discriminatieclausule   

De aanvrager/contractant verbindt er zich toe: 

a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden. 

b. toegankelijk te zijn voor iedereen. 

c. elk discriminerend gedrag in de organisatie te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen. 

d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven. 

e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van het toepasselijke reglement/de overeenkomst.   

Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen.