Investeringssubsidie

Zware werken aan jouw huidig lokaal of speelterrein, plannen voor nieuwbouw of bijbouwen? Wij voorzien een stevige investeringssubsidie.

Inhoud

Waar gaat het over?

Hoe kan je een investeringssubsidie voor je lokaal of speelterrein aanvragen?

Wat zijn de voorwaarden?

 • De subsidie is bedoeld voor erkende Gentse eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, voor volgende werken:
  • Herstellingswerken, onderhoudswerken en/of werken en aankopen ter verbetering van de toegankelijkheid, veiligheid en/of duurzaamheid van (delen) van de jeugdinfrastructuur.
  • Werken voor de verdere ontwikkeling van de jeugdwerkinfrastructuur in functie van de werking van het jeugdwerkinitiatief.
  • Aankoop of nieuwbouw van jeugdwerkinfrastructuur in functie van de werking van het jeugdwerkinitiatief. Je infrastructuur moet gelegen zijn op het grondgebied van de stad Gent. Infrastructuur gehuurd van de stad Gent of het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (Sogent) komt niet in aanmerking voor de subsidie.
 • Je jeugdwerkinitiatief (of een ander door de Stad Gent erkend eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief) moet nog minstens 9 jaar na het afsluiten van het dossier hoofdgebruiker blijven van de infrastructuur.
 • Bij het plannen van de werken maak je verplicht een afspraak met de Energiecentrale.
 • Hout gebruikt bij de werken moet beschikken over een FSC-label (of gelijkwaardig). In geen geval mag tropisch hardhout gebruikt worden.
 • PVC gebruikt bij afvoerleidingen moet voor minstens 60 % uit gerecycleerd PVC bestaan. Alternatieven voor PVC zijn PE of PP.
 • Een aanvraag die hoger is dan 25.000 euro (inclusief voorgaande subsidies) kan enkel worden aangevraagd door een vzw.

Opgepast! Deze toelage valt onder de 'wet op overheidsopdrachten'. Wat dit concreet inhoudt, is afhankelijk van het aangevraagde bedrag en de geplande kostprijs van de werken. Wel moet je sowieso voor iedere aanneming drie verschillende offertes opvragen en vergelijken.

De gedetailleerde voorwaarden voor de subsidie vind je terug onderaan deze pagina in de checklist investeringssubsidies of rechtstreeks in het reglement.

Hoeveel kost het?

De toelage bedraagt maximum 115.000 euro over negen jaar per vereniging, per infrastructuur. De toelage wordt berekend op basis van de ingediende kostenraming en dekt maximaal 75% van de effectief gemaakte kosten (inclusief BTW).

Wat heb ik nodig?

Naast het aanvraagformulier zijn ook nog een aantal andere documenten vereist zoals de nodige uitvoeringsplannen, een financieel plan, enz. Het volledige overzicht vind je in de checklist investeringssubsidies onderaan deze pagina, of in het reglement.  

 

Welke stappen zijn er?

Ben je van plan een investeringssubsidie aan te vragen? Neem dan snel contact op met de lokalenconsulenten van de Jeugddienst. Zij kunnen je vlot door de indieningsprocedure loodsen.

Als je het aanvraagformulier en de vereiste documenten hebt ingediend, bekijkt de Jeugddienst of het dossier volledig is. Als dit zo is, legt de Jeugddienst alles voor aan het college van burgemeester en schepenen. Als de totale subsidie hoger ligt dan 25.000 euro (inclusief voorgaande subsidies van de afgelopen 9 jaar), wordt een subsidieovereenkomst opgemaakt die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De aanvraag kan gedurende het ganse jaar worden ingediend. Na goedkeuring van de subsidie ontvang je een voorschot van 90% van de toelage. De resterende 10%  wordt uitbetaald na afloop van de werken en voorlegging van de nodige bewijsstukken.

 

Regelgeving

Subsidiereglement voor investeringssubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven

Gelijkaardige producten

Karweidienst voor jeugdverenigingen