Toegankelijkheidstoelage voor jeugdwerk

Jeugdverenigingen die inspanningen leveren rond toegankelijkheid, kunnen hiervoor een extra financiële ondersteuning krijgen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Jouw jeugdvereniging maakt extra kosten om kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen of kinderen met een matige tot ernstige beperking te bereiken. Met deze inspanningen zorg je er voor dat jouw vereniging meer toegankelijk, betaalbaar, bereikbaar, begrijpbaar en bruikbaar wordt. De Jeugddienst steunt jouw vereniging, onder bepaalde voorwaarden, tot maximaal 1.336 euro per vereniging per jaar.

De Stad Gent biedt aan jeugd- en jongerenbewegingen, jeugdhuizen, atelierwerkingen en ander lokaal jeugdwerk een aanvullende toelage indien voldoende kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen of kinderen met een matige tot ernstige beperking werden bereikt in het afgelopen werkingsjaar.

Voorwaarden

Het jeugdwerkinitiatief dient:

  • in voldoende mate beoogde groepen te bereiken;
  • hun bereik en de hiervoor geleverde inspanningen te rapporteren.

Bedrag

De toelage voor het aanvangsjaar van dit reglement (2014) bedroeg 66 euro per bereikt lid met een maximum van 1336 euro voor de jeugdwerkinitiatieven. De actuele jaarlijkse geïndexeerde bedragen vind je in dit overzicht van up-to-date toelagen.

Benodigdheden

Werkingsverslag voor jeugdverenigingen. Elke jeugdvereniging ontvangt automatisch een werkingsverslag.

Uitzonderingen

Speelpleinwerkingen en werkingen voor kansarme jeugd komen niet in aanmerking voor deze extra toelage.

Procedure

Jeugdwerkverenigingen dienen elk jaar een werkingsverslag in te vullen. Om de toegankelijkheidstoelage aan te vragen, dien je het luik toegankelijkheid in het werkingsverslag in te vullen.

Na het indienen van het werkingsverslag onderzoekt de Jeugddienst of je voor deze extra toelage in aanmerking komt.