Wat is erkend jeugdwerk?

Wat zijn de voorwaarden en hoe dien je een erkenning als jeugdvereniging in bij de Stad Gent.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Je bent actief met je jeugdvereniging in het Gentse maar bent nog niet erkend.

Lees hier wat de voorwaarden voor erkenning zijn, hoe je die aanvraagt en welke voordelen dit je biedt.

Voorwaarden

Om erkend te worden als jeugdvereniging in Gent kunnen we volgende richtlijnen meegeven:

 1. Jeugdwerk heeft als primaire doelstelling vrijetijdsbesteding. Jeugdwerkinitiatieven moeten als primaire doelstelling ‘het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding’ hebben. Het aanleren van of overdragen van (technische) vaardigheden en het realiseren van een bepaald product (zoals bijv. een kunstwerk, e.d.) moet bijkomstig zijn en mag geen doel op zich zijn.
 2. Het beheer en de begeleiding gebeurt in hoofdzaak door vrijwilligers waarvan minimum de helft jonger is dan 26 jaar. Jeugdwerkinitiatieven die hoofdzakelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken, worden uitgesloten van deze voorwaarde.
 3. Jeugdwerk is hoofdzakelijk een zaak van vrijwilligers: de jongeren die de activiteiten organiseren moeten vrijwilligers zijn. Als er enkel beroepskrachten zijn, is er een probleem voor erkenning want dan zijn er geen vrijwilligers actief en spreken we niet meer over jeugdwerk. Vrijwilligers worden niet bezoldigd maar een onkostenvergoeding uitbetalen mag wel.
 4. Jeugdwerk is groepsgericht. Jeugdwerk is geen individuele begeleiding van kinderen en jongeren maar is het organiseren van groepsgerichte activiteiten.
 5. Jeugdwerk vindt plaats in de vrije tijd. Richt de vereniging zich op kinderen en jongeren onder de 18 jaar dan verstaan wij onder vrije tijd de ‘niet schooltijd’.
 6. Jeugdwerk vindt plaats onder educatieve begeleiding.
  De Jeugddienst moedigt het volgen van kadervorming voorjeugdwerkbegeleiders en monitoren aan want het volgen van kadervorming draagt bij tot de kwaliteit van de werking.
 7. Jeugdwerk is niet-commercieel. Jeugdwerkinitiatieven hebben geen commerciële doelen en zijn er niet op uit om winst te maken. Financiële acties om de werking draaiende te houden kunnen natuurlijk wel maar dit mag niet de hoofddoelstelling van de vereniging zijn.
 8. Jeugdwerk komt regelmatig samen. Een jeugdwerkinitiatief heeft ofwel een continu aanbod van minimaal twee jeugdwerkactiviteiten per maand en biedt gevarieerde activiteiten aan of is een specifieke vakantiewerking van minimum 20 dagen.
 9. Jeugdwerk is toegankelijk voor iedereen.
  Het jeugdwerkinitiatief duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Het verbindt zich er ook toe dat men toegankelijk is voor iedereen.

Bedrag

Afhankelijk van de erkenning en de soort werking wordt een jaarlijkse toelage voorzien. Meer info via de jongerensite.

Benodigdheden

 • Overzicht van de (geplande) activiteiten.
 • Rekeningnummer op naam van het initiatief.
 • Verzekering burgelijke aansprakelijkheid (zodat de deelnemers verzekerd zijn tijdens de activiteiten).
 • Brandverzekering van het gebouw waar de activiteiten plaatsvinden.

Procedure

De aanvraag kan gedurende het ganse jaar ingediend worden bij de Jeugddienst van de Stad Gent.
Na het indienen word je gecontacteerd en zal de Jeugddienst een aantal bezoeken plannen op het moment dat de activiteiten plaatsvinden.
Met de informatie in het dossier en de ervaringen tijdens de bezoeken wordt een advies voor (al dan niet) erkenning naar het college van burgemeester en schepenen gestuurd.
Het college van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk over de aanvraag.

Regelgeving

De erkenning en de voorwaarden worden beschreven in de brochure in bijlage.