Subsidie voor de relance van jeugdwerk- en jeugdinitiatieven ingevolge de coronacrisis

Via dit subsidiereglement wil de stad Gent jeugdinitiatieven ondersteunen die in een precaire financiële situatie zitten omwille van corona.

Inhoud

Waar gaat het over?

De stad Gent wil jeugdwerk en jeugdinitiatieven die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden omwille van de coronacrisis extra ondersteunen. Dit reglement is een aanvulling op de éénmalige forfaitaire subsidie die door de jeugddienst werd uitgekeerd.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je dient je aanvraag in voor 31 maart 2021, 23.59 uur.
 • Je initiatief betreft een plaatselijk of niet-plaatselijk eerstelijns erkend jeugdwerkinitiatief of  je initiatief heeft een lopende samenwerkingsovereenkomst met de jeugddienst.
 • De aanvrager betreft een jeugdinitiatief dat omwille van de coronacrisis in 2020 een aantal van de oorspronkelijk voorziene activiteiten op het grondgebied van de Stad Gent niet heeft kunnen realiseren of moest bijsturen.
 • De aanvrager bevindt zich in een financieel moeilijke situatie ten gevolge van de impact van de coronacrisis.

Wat krijg je?

Je motivering bepaalt het bedrag. Je kan minimum €1000 en maximaal €5000 aanvragen. 

Wat als je bedrag toegekend wordt?

Ten laatste twee maanden na het verstrijken van de uiterste indiendatum neemt het college een beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie op basis van het advies van de jury. Het toegekende bedrag zal ongeveer twee weken daarna op het opgegeven rekeningnummer overgemaakt worden.

Hoe kan je aanvragen?

Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier met daarbij het ingevulde financieel sjabloon.

Wil je de vragen op voorhand al eens bekijken? Dat kan! Ga naar het vragenoverzicht.

Welke stappen zijn er?

 1. Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier. Vergeet niet dat je het financieel sjabloon erbij moet uploaden.
 2. Een jury beoordeelt alle aanvragen.

Bij de beoordeling zal een jury rekening houden met volgende zaken:

 • Het aantal activiteiten dat in 2020 niet werden gerealiseerd ten gevolge van de coronacrisis en de bijhorende gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten;
 • De kosten die bijkomende veiligheidsmaatregelen en voorschriften (bijvoorbeeld de bubbles) met zich meebrachten (bijsturing activiteiten, inclusief infrastructuur en personeelskosten);
 • De vaste kosten van het initiatief (huisvesting, basiswerking, verzekering, lopende financiële aflossingen…)
 • Andere kosten of gederfde inkomsten ten gevolge van de coronacrisis.
 • Het beschikbare budget van deze subsidie. 
 1. Alle aanvragen worden ten laatste twee maanden na de het verstrijken van de uiterste indiendatum beoordeeld. Nadien neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing tot het al dan niet toekennen van de subsidie op basis van het advies van de jury.
 2. Het toegekende bedrag zal ongeveer twee weken daarna op het opgegeven rekeningnummer overgemaakt worden.

Wie komt niet in aanmerking?

 • Studentenverenigingen;
 • Niet-erkende jeugdinitiatieven of verenigingen waar de Jeugddienst geen samenwerkingsovereenkomst mee heeft lopen;
 • Tweedelijns jeugdwerkinitiatieven (plaatselijk en niet-plaatselijk);
 • Experimentele jeugdinitiatieven.

Regelgeving

Subsidiereglement voor de relance van jeugdwerk- en jeugdinitiatieven ingevolge de coronacrisis

Veelgestelde vragen

Meer info? 

Al je vragen kan je mailen naar jeugdwerk@stad.gent

De Jeugddienst zal ook een online infosessie organiseren op dinsdag 2 februari om 19u30. Je kan je inschrijven voor de sessie door op deze link te klikken.