Archeologie in het straatbeeld

Interventie en projectbegeleiding

Het nieuwe onroerend erfgoeddecreet 2013 en haar uitvoeringsbesluiten stelt elke eigenaar verantwoordelijk voor het goede beheer van zijn of haar, meestal ongekende, archeologisch patrimonium. Op basis van de locatie, de oppervlakte van het perceel/de percelen en de oppervlakte van de ingreep in de bodem moet al dan niet bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning een archeologienota toegevoegd worden, die het archeologisch potentieel van het projectgebied opmeet en een programma van maatregelen voorstelt.

Bij projecten verwezenlijkt door of samen met de Stad Gent staat Stadsarcheologie Gent in voor de uitvoering en de verschillende facetten van het onderzoek. Projecten voor en door derden kennen vanuit de dienst een uitgebreide projectbegeleiding wanneer in zee wordt gegaan met de private archeologische markt. Ook worden vondstmeldingen hier verwerkt en opgevolgd.