Subsidie verlenen huurcompensatie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis

Culturele verenigingen die voor hun werking infrastructuur huren op de private markt krijgen huurcompensatiepremie ingevolge de coronacrisis

Inhoud

Waar gaat het over?

De vrijetijdssector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis en de beperkingen die gelden voor het organiseren van activiteiten. In de cultuursector hebben de maatregelen ertoe geleid dat heel wat verenigingen hun activiteiten moesten stoppen.
Ondertussen blijven een aantal vaste kosten doorlopen, maar zijn verschillende inkomstenbronnen weggevallen.
Veel kleinschalige culturele verenigingen zijn dan ook financieel getroffen door de coronacrisis. Om het voortbestaan van deze verenigingen te ondersteunen voorziet de Stad een eenmalige subsidie als huurcompensatie.

Welke organisaties kunnen ondersteuning krijgen?

Voor de subsidie komen in aanmerking:

 • organisaties met rechtspersoonlijkheid, met zetel in Gent
 • feitelijke verenigingen, met correspondentieadres in Gent
 • de aanvrager organiseert activiteiten op vlak van kunst, cultuur en/of cultureel erfgoed
 • De aanvrager is door de Stad Gent erkend als socio-culturele vereniging of kan minstens 1 jaar werking aantonen met publiek toegankelijke activiteiten op vlak van kunst, cultuur en/of cultureel erfgoed;
 • De aanvrager beschikt over een geldig ondertekend schriftelijk huurcontract op de private huurmarkt en dit voor de maanden april, mei en/of juni 2020. Het huurcontract moet uiterlijk op 1 januari 2020 aanvang hebben genomen en heeft bovendien betrekking op een pand op het grondgebied van de Stad Gent dat door de vereniging gebruikt wordt voor haar werking.

Hoeveel bedraagt het subsidiebedrag?

Het bedrag van de subsidie bedraagt het totaal van de verschuldigde en/of betaalde huurprijs voor de maanden april, mei en/of juni 2020, met een maximumbedrag van 500 euro per maand en een totaal maximumbedrag van 1.500 euro voor drie maanden.

Een aanvrager kan slechts één subsidie toegekend krijgen in het kader van dit reglement.

Wie komt er niet in aanmerking?

 • Individuele personen
 • De aanvrager heeft in 2020 een huursubsidie of een structurele subsidie ontvangen van de Stad Gent, ofwel nominatief ofwel op basis van een subsidieovereenkomst;
 • De aanvrager ontvangt structurele subsidies (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de Vlaamse overheid en heeft beroep gedaan op federale of Vlaamse subsidies of premies in het kader van COVID-19;
 • De aanvrager heeft een andere subsidie ontvangen van de Stad Gent ter compensatie van de huurprijs voor de maanden april, mei en/of juni 2020.

Hoe de huurcompensatie aanvragen?

 • De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier, dat aan deze pagina toegevoegd is.
 • De subsidieaanvraag bevat:
         - Het door verhuurder en huurder (d.i. de aanvrager) ondertekende schriftelijke
            huurcontract op basis waarvan een huurcompensatiepremie aangevraagd
            wordt in het kader van dit reglement;
         - De betalingsbewijzen, schuldvorderingen of bewijsstukken die het uitstel van 
           betaling aantonen van de volgens het huurcontract verschuldigde huurprijs voor
           de maanden april, mei en/of juni 2020.
 • De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Cultuurdienst via het e-formulier.
 • De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. De subsidieaanvraag wordt best zo snel mogelijk ingediend en uiterlijk tot 31 maart 2021.

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Cultuurdienst via het e-formulier.
De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. De subsidieaanvraag wordt best zo snel mogelijk ingediend en uiterlijk op 31 maart 2021.
De aanvrager krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

Beoordeling

De Cultuurdienst gaat de ontvankelijkheid van de ingediende aanvragen na en kan aanvullende informatie opvragen.
Een ontvankelijke aanvraag wordt door de Cultuurdienst getoetst aan de voorwaarden.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste binnen de vier weken na het indienen van de aanvraag een beslissing tot het al dan niet toekennen van de subsidie, op basis van het advies van de Cultuurdienst.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt binnen de vijf werkdagen schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager.
Deze termijnen zijn enkel richtdata.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.
De subsidie wordt in één keer uitbetaald binnen de vier weken na goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen.
De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor het verlenen van een huurcompensatiepremie aan culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis