Subsidie relance van culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis

De stad voorziet een subsidie voor de relance van de werking van culturele verenigingen na de coronacrisis

Inhoud

Waar gaat het over?

De vrijetijdssector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis en de beperkingen die gelden voor het organiseren van activiteiten. Ook veel kleinschalige culturele verenigingen werden financieel getroffen door de coronacrisis en moesten hun activiteiten stopzetten. Ondertussen blijven een aantal vaste kosten doorlopen maar verschillende inkomstenbronnen zijn weggevallen. Om het voortbestaan van deze culturele verenigingen te ondersteunen voorziet de Stad een subsidie in functie van de relance van hun culturele werking.

Culturele verenigingen kunnen een eenmalige subsidie van 1.000 euro aanvragen ter ondersteuning van de werking en ter compensatie van weggevallen inkomsten en doorlopende vaste kosten.

Voor deze relancemaatregel is een totaal budget van 200.000 euro voorzien. De eerste 200 geldige aanvragen kunnen aanspraak maken op een subsidie van 1.000 euro.

Welke culturele verenigingen kunnen ondersteuning krijgen?

Voor de subsidie komen in aanmerking:

 • organisaties met rechtspersoonlijkheid, met zetel in Gent
 • feitelijke verenigingen, met correspondentieadres in Gent
 • de aanvrager organiseert activiteiten op vlak van kunst, cultuur en/of cultureel erfgoed
 • De aanvrager is door de Stad Gent erkend als socio-culturele vereniging of kan minstens 1 jaar werking aantonen met publiek toegankelijke activiteiten op vlak van kunst, cultuur en/of cultureel erfgoed;
 • De aanvrager heeft omwille van de coronacrisis een aantal van de oorspronkelijk voorziene activiteiten op het grondgebied van de Stad Gent niet kunnen realiseren

Hoeveel bedraagt het subsidiebedrag?

Het bedrag van de subsidie bedraagt forfaitair 1.000 euro

Een aanvrager kan slechts één subsidie toegekend krijgen in het kader van dit reglement

Wie komt er niet in aanmerking voor de subsidie?

 • Individuele personen
 • De aanvrager heeft in 2020 een structurele subsidie ontvangen van de Stad Gent, ofwel nominatief ofwel op basis van een subsidieovereenkomst;
 • De aanvrager ontvangt structurele subsidies (rechtstreeks of onrechtstreeks) van de Vlaamse overheid en heeft beroep gedaan op federale of Vlaamse subsidies of premies in het kader van COVID-19

Hoe de subsidie aanvragen?

 • De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde online formulier , dat op deze pagina toegevoegd is.
 • De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Cultuurdienst,  via het e-formulier.
 • De subsidieaanvraag bevat een toelichting van de voorziene activiteiten in 2020 die omwille van de coronacrisis niet kon gerealiseerd worden, alsook een financieel overzicht van de niet-recupereerbare uitgaven en gederfde inkomsten vanwege niet-gerealiseerde activiteiten.
 • De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. Een subsidieaanvraag wordt best zo snel mogelijk ingediend en kan tot uiterlijk 31 maart 2021.

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

De aanvrager krijgt een schriftelijke ontvangstmelding binnen de vijf werkdagen

Beoordeling

De Cultuurdienst gaat de ontvankelijkheid van de ingediende aanvragen na en kan aanvullende informatie opvragen.
Een ontvankelijke aanvraag wordt door de Cultuurdienst getoetst aan de voorwaarden.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste binnen de vier weken na het indienen van de aanvraag een beslissing tot het al dan niet toekennen van de subsidie, op basis van het advies van de Cultuurdienst.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt binnen de vijf werkdagen schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager.
Deze termijnen zijn enkel richtdata.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.
De subsidie wordt in één keer uitbetaald binnen de vier weken na goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen.
De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van post- of bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor de relance van culturele verenigingen ingevolge de coronacrisis